Felipe
    Footnotes
    Theme

    Felipe

    Diha sa Bag-ong Tugon, si Felipe, sa Betsaida, usa sa nag- una sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa Manluluwas (Mat. 10:2–4; Juan 1:43–45).

    Lain nga Felipe mao ang usa sa pito nga napili aron sa pagtabang sa Napulog Duha ka mga Apostoles (Buh. 6:2–6). Siya miwali diha sa Samaria ug ngadto sa usa ka taga-Etiopiahanon nga kinapon nga lalaki (Buh. 8).