Mateo
  Footnotes
  Theme

  Mateo

  Usa ka Apostol ni Jesukristo ug ang tigsulat sa unang basahon diha sa Bag-ong Tugon. Si Mateo, usa ka Judeo kinsa usa ka tigpaningil sa buhis alang sa mga Romano diha sa Capernaum, malagmit nag-alagad ni Herodes Antipas. Siya nailhan sa wala pa siya makabig nga si Levi, ang anak ni Alfeo (Mar. 2:14). Human sa iyang balaan nga tawag nga mahimo nga tinun-an ni Jesus, siya mihatag og usa ka kasaulogan diin ang Ginoo mitambong (Mat. 9:9–13; Mar. 2:14–17; Luc. 5:27–32). Si Mateo malagmit adunay dako nga kasayuran sa mga kasulatan sa Daang Tugon ug nakakita sa detalya nga katumanan sa panagna sa kinabuhi sa Ginoo. Sa ulahi nga kinabuhi sa Apostol gamay ra ang nasayran. Usa sa tradisyon nagtumbok nga siya namatay nga usa ka martir.

  Ang Ebanghelyo ni Mateo

  Ang unang basahon diha sa Bag-ong Tugon. Ang Ebanghelyo ni Mateo malagmit gisulat sa sinugdanan alang sa kagamitan sa mga Judeo diha sa Palestina. Kini naggamit og daghan nga mga kinutlo gikan sa Daang Tugon. Ang kinatibuk-an nga katuyoan ni Mateo mao ang pagpakita nga si Jesus mao ang Mesiyas kinsa mao ang gihisgutan sa mga propeta sa Daang Tugon. Siya usab nagpasabut nga si Jesus mao ang Hari ug Maghuhukom sa mga tawo.

  Alang sa kapitulo nga laktud nga asoy, Tan-awa Ebanghelyo, Mga.