Kapilian
    Footnotes
    Theme

    Kapilian

    Pinasikad sa katakus sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, ang Dios mopili niadto kinsa mahimo nga mga binhi ni Abraham ug sa balay ni Israel ug mahimo nga mga katawhan sa pakigsaad (Deut. 32:7–9; Abr. 2:9–11). Kini nga mga katawhan gihatagan og talagsaon nga mga panalangin ug mga katungdanan aron sila makapanalangin sa tanan nga mga kanasuran sa kalibutan (Roma 11:5–7; 1 Ped. 1:2; Alma 13:1–5; D&P 84:99). Bisan pa niana, bisan kini nga mga pinili kinahanglan matawag ug mapili niini nga kinabuhi aron makaangkon og kaluwasan.