Hingpit
    Footnotes
    Theme

    Hingpit

    Sangkap, tibuok, ug bug-os nga paglambo; lubos nga matarung. Ang hingpit mahimo usab nga sabton nga walay sala o dautan. Si Kristo mao ang puno sa kahingpitan. Ang tinuod nga mga sumusunod ni Kristo mahimo nga hingpit pinaagi sa grasya ug Pag-ula.