Gingharian sa Roma
    Footnotes
    Theme

    Gingharian sa Roma

    Ang gingharian sa karaan nga Roma. Diha sa panahon sa mga apostoles, ang gingharian sa Roma mao ang usa sa labing gamhanan sa kalibutan. Kini naglakip sa bisan unsa nga butang tali sa Eufrates, sa Danube, sa Rhine, sa Atlantiko, ug sa desyerto sa Sahara. Ang Palestina nahimo nga kauban nga estado sa tuig 63 B.C. sa diha nga nailog ni Pompeius ang Jerusalem. Bisan kon ang nga taga-Roma mihatag sa mga Judeo og daghan nga mga kahigayunan, ang mga Judeo nagdumot sa pamunoan sa taga-Roma ug misukol matag karon ug unya.

    Si Pablo, usa ka tagilungsod sa Roma, naggamit sa Gresyanhon, ang kanunay nga gigamit nga pinulongan sa gingharian, aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok gingharian.