Juan, Anak nga Lalaki ni Zebedeo
  Footnotes
  Theme

  Juan, Anak nga Lalaki ni Zebedeo

  Usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa Bag-ong Tugon, anak ni Zebedeo, ug igsoon nga lalaki ni Santiago. Sa iyang batan-on nga kinabuhi siya usa ka mangingisda (Mar. 1:17–20). Siya mao tingali ang wala hinganli nga tinun-an ni Juan Bautista nga gihisgutan diha sa Juan 1:40. Sa wala madugay siya nakadawat og usa ka tawag aron mahimo nga tinun-an ni Jesukristo (Mat. 4:21–22; Luc. 5:1–11). Siya ang misulat sa Ebanghelyo ni Juan, ang tulo ka mga epistola, ug ang basahon sa Pinadayag. Siya usa sa tulo kinsa uban sa Ginoo sa pagbanhaw sa anak nga babaye ni Jairo (Mar. 5:35–42), didto sa Bukid sa Transpigurasyon (Mat. 17:1–9), ug didto sa Getsemani (Mat. 26:36–46). Sa iyang kaugalingon nga mga sinulat siya nagpasabut sa iyang kaugalingon nga mao ang tinun-an nga gihigugma ni Jesus (Juan 13:23; 21:20) ug ang “lain nga tinun-an” (Juan 20:2–8). Si Jesus usab nagtawag kaniya ug sa iyang igsoon nga lalaki nga si Boanerges, “mga anak sa dugdog” (Mar. 3:17). Aduna kanunay nga mga pagpasabut kabahin kaniya diha sa mga hitabo sa paglansang sa krus ug sa pagkabanhaw (Luc. 22:8; Juan 18:15; 19:26–27; 20:2–8; 21:1–2). Si Juan sa wala madugay gipalayas ngadto sa Patmos, diin siya misulat sa basahon sa Pinadayag (Pin. 1:9).

  Si Juan gihisgutan kanunay sa pagpadayag sa ulahing mga adlaw (1 Ne. 14:18–27; 3 Ne. 28:6; Ether 4:16; D&P 7; 27:12; 61:14; 77; 88:141). Kini nga mga yugto nagmatuod sa talaan sa biblia ni Juan ug usab naghatag og panabut diha sa iyang kadungganan ug sa kamahinungdanon sa buluhaton nga ang Ginoo mihatag kaniya nga buhaton dinhi sa yuta sa mga panahon sa Bag-ong Tugon ug sa katapusan nga mga adlaw. Ang mga kasulatan sa ulahing mga adlaw nagpatin-aw nga si Juan wala mamatay apan gitugutan nga magpabilin sa yuta ingon nga usa ka sulugoon nga tigpangalagad hangtud sa panahon sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo (Juan 21:20–23; 3 Ne. 28:6–7; D&P 7).

  Mga epistola ni Juan

  Bisan og ang tigsulat niining tulo ka mga epistola wala maghisgot sa iyang kaugalingon pinaagi sa ngalan, ang pinulongan sama kaayo sa kang Juan nga Apostol nga siya mao ang gituohan nga nagsulat sa tulo.

  1 Juan 1 nagpahimangno sa mga Santos sa pagpakigdait sa Dios. Kapitulo 2 naghatag og gibug-aton nga ang mga Santos nakaila sa Dios pinaagi sa pagkamasulundon ug nagtudlo kanila sa dili paghigugma sa kalibutan. Kapitulo 3 nagtawag sa tanan nga mahimo nga mga anak sa Dios ug maghinigugmaay sa usag usa. Kapitulo 4 nagpahayag nga ang Dios mao ang gugma ug nagpuyo diha sa nahigugma kaniya. Kapitulo 5 nagpahayag nga ang mga Santos natawo sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo.

  2 Juan sama sa 1 Juan. Diha niini si Juan nagmaya tungod sa pagkamatinud-anon sa mga anak sa “pinili nga babaye”.

  3 Juan nagpasidungog sa usa ka tawo nga gitawag og Gaius tungod sa iyang pagkamatinud-anon ug pagtabang niadto nga nahigugma sa kamatuoran.

  Ang Ebanghelyo ni Juan

  Diha niini nga basahon sa Bag-ong Tugon, si Juan nga Apostol nagmatuod nga (1) si Jesus mao ang Kristo o ang Mesiyas, ug (2) si Jesus mao ang Anak sa Dios (Juan 20:31). Ang mga talan-awon sa kinabuhi ni Jesus nga iyang gihulagway giayo pagpili ug paghan-ay uban niini nga nakita nga katuyoan. Ang basahon nagsugod uban sa pahayag sa kahimtang ni Kristo didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta: siya uban sa Dios, siya Dios, ug siya mao ang naglalang sa tanan nga mga butang. Siya natawo diha sa unod ingon nga Bugtong Anak sa Amahan. Si Juan misubay sa agianan sa kang Jesus nga pagpangalagad, naghatag og dako nga gibug-aton sa iyang pagka-diosnon ug sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Siya tin-aw nga nagmatuod nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, gimatud-an pinaagi sa mga milagro, pinaagi sa mga saksi, pinaagi sa mga propeta, ug pinaagi sa kang Kristo nga kaugalingon nga tingog. Si Juan nagtudlo pinaagi sa paghatag og kalainan sa kahayag ug kangitngit, sa kamatuoran ug sayop, sa maayo ug sa dautan, sa Dios ug sa yawa. Tingali wala pay lain nga talaan nga ang pagkabalaan ni Jesus ug ang pagkadili matinud-anon sa mga magmamando sa Judeo gipatin-aw sa labing sayon.

  Si Juan nagsulat hapit tanan sa kang Kristo nga pangalagad diha sa Judea, ilabi na sa katapusan nga semana sa iyang mortal nga pagpangalagad, samtang si Mateo, Marcos, ug Lucas misulat hapit tanan sa iyang pagpangalagad diha sa Galilea. Daghan nga mga butang gikan niini nga Ebanghelyo gipatin-aw pinaagi sa pagpadayag sa ulahing mga adlaw (D&P 7 ug D&P 88:138–141).

  Alang sa usa ka laktud nga asoy sa kapitulo, Tan-awa “Ebanghelyo, Mga.”

  Ang basahon sa Pinadayag