Opisyal nga Pahayag—1
    Footnotes
    Theme

    Opisyal nga Pahayag—1

    Gi-imprinta diha sa katapusan nga mga pahina sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang unang bahin sa Opisyal nga Pahayag—1 naila usab nga Manipesto. Kini gihatag ni Presidente Wilford Woodruff ug gipaila ngadto sa mga sakop sa simbahan diha sa kinatibuk-an nga komperensya sa 6 sa Oktubre 1890. Sa pagsugod sa tuig 1862, nagkalain-lain nga mga balaod sa sunod nga kawhaan ug lima ka mga tuig mihimo sa dinaghan nga kaminyoon nga usa ka supak sa balaod sa Tinipong Bansa. Ang Ginoo mipakita ni Wilford Woodruff pinaagi sa usa ka panan-awon ug pagpadayag unsa ang mahitabo kon ang mga Santos dili mohunong sa pagbuhat sa dinaghan nga kaminyoon. Ang Manipesto sa maligdong nagpahayag nga ang dinaghan nga kaminyoon wala na gayud buhata.

    True