Harris, Martin
    Footnotes
    Theme

    Harris, Martin

    Usa sa tulo ka mga saksi sa diosnon nga sinugdanan ug kamatuoran sa Basahon ni Mormon. Siya mitabang ni Joseph Smith ug sa Simbahan pinaagi sa salapi. Ang Ginoo mihangyo kang Martin Harris sa pagbaligya sa iyang kabtangan ug sa paghatag sa iyang mga salapi aron sa pagbayad sa pagmantala sa Basahon ni Mormon (D&P 19:26–27, 34–35); aron mahimo nga usa ka panig-ingnan ngadto sa Simbahan (D&P 58:35); ug sa pagtabang sa pagbayad sa mga galastohan sa pangalagad (D&P 104:26).

    Si Martin Harris gipahimulag gikan sa Simbahan apan sa wala madugay gibalik sa hingpit nga pagpasakop. Hangtud sa katapusan sa iyang kinabuhi siya mipamatuod nga siya nakakita sa anghel Moroni ug sa bulawan nga mga palid gikan diin si Joseph Smith mihubad sa Basahon ni Mormon.