Simbahan ni Jesukristo
    Footnotes
    Theme

    Simbahan ni Jesukristo

    Usa ka natukod nga pundok sa mga nagtuo kinsa midala diha sa ilang kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo pinaagi sa bunyag ug kumpirma. Aron mahimo nga tinuod nga Simbahan kinahanglan kini Simbahan sa Ginoo; kinahanglan adunay iyang pagtugot, mga pagtudlo, mga balaod, mga ordinansa, ug ngalan; ug kinahanglan pagadumalahon kaniya pinaagi sa mga tinugyanan kinsa iyang gitudlo.

    True