Anghel, Mga
  Footnotes
  Theme

  Anghel, Mga

  Adunay duha ka mga matang sa binuhat sa langit kinsa gitawag og mga anghel: kadto kinsa mga espiritu ug kadto kinsa adunay mga lawas nga unod ug bukog. Ang mga anghel kinsa mga espiritu wala pa makabaton og usa ka lawas nga unod ug bukog, o sila mga espiritu kinsa kanhiay adunay mortal nga lawas ug nga naghulat sa pagkabanhaw. Mga anghel kinsa adunay mga lawas nga unod ug bukog nahimo nga nabanhaw gikan sa patay o nabalhin sa pagkahimaya.

  Adunay daghan nga mga kasayuran sa kasulatan mahitungod sa mga buhat sa mga anghel. Usahay ang mga anghel mosulti uban sa usa ka tingog sa dugdog samtang sila mohatud sa mga mensahe sa Dios (Mosiah 27:11–16). Matarung nga mortal nga mga tawo mahimo usab nga tawgon og mga anghel (HJS, Gen. 19:15). Pipila sa mga anghel mialagad libut sa trono sa Dios sa langit (Alma 36:22).

  Ang mga kasulatan usab naghisgot sa mga anghel sa mga yawa. Kini mao kadto nga mga espiritu kinsa misunod ni Lucifer ug gipapahawa gikan sa atubangan sa Dios didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta ug gihulog sa yuta (Pin. 12:1–9; 2 Ne. 9:9, 16; D&P 29:36–37).