Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 129
nahauna sunod


Seksyon 129

Mga panudlo nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, 9 sa Pebrero 1843, nagpahibalo sa tulo ka mahinungdanon nga mga yawe pinaagi diin ang tinuod nga kinaiya sa pagpangalagad sa mga anghel ug mga espiritu mahimo nga mailhan (History of the Church, 5:267).

1–3, Adunay mga nabanhaw nga lawas ug ingon man espiritu nga mga lawas sa langit; 4–9, Mga yawe gihatag diin ang mga sinugo gikan sa pikas nga bahin sa tabil mahimo nga mailhan.

1 Adunay duha ka matang sa mga binuhat sa alangit, nga mao: Mga banghel, kinsa cnabanhaw nga mga tawo, nga adunay mga lawas nga unod ug mga bukog—

2 Sama pananglit, si Jesus miingon: Hikapa ako ug tan-awa, kay ang usa ka espiritu walay aunod ug mga bukog ingon sa inyong nakita kanako.

3 Ikaduha: ang mga aespiritu sa bmakiangayon nga mga tawo nahimo nga hingpit, sila kinsa wala mabanhaw, apan nakapanunod sa sama nga himaya.

4 Kon ang usa ka sinugo moabut ug moingon nga siya adunay mensahe gikan sa Dios, itunol kaniya ang imong kamot ug hangyoa siya sa pakiglamano kanimo.

5 Kon siya usa ka anghel siya mobuhat niini, ug ikaw makahikap sa iyang kamot.

6 Kon siya ang espiritu sa usa ka makiangayon nga tawo nga nahimo nga hingpit siya mopakita sa iyang himaya; kay mao lamang kana nga paagi nga siya makapakita—

7 Hangyoa siya sa pakiglamano kanimo, apan siya dili molihok, tungod kay kini supak sa lagda sa langit sa usa ka makiangayon nga tawo sa pagpanglimbong; apan siya mosulti gihapon sa iyang mensahe.

8 Kon kini mao ang ayawa nga ingon og anghel sa kahayag, kon ikaw mohangyo kaniya sa pakiglamano siya motunol sa iyang kamot, ug ikaw dili mobati og bisan unsa; busa ikaw makaila kaniya.

9 Kini mao ang tulo ka mahinungdanon nga mga yawe diin ikaw masayud kon ang pagpangalagad gikan ba sa Dios.