Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 50
nahauna sunod


Seksyon 50

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Mayo 1831 (History of the Church, 1:170–173). Ang Propeta nagpahayag nga pipila sa mga anciano wala makasabut sa mga pagpakita sa nagkalain-lain nga mga espiritu diha sa yuta ug nga kining pagpadayag gihatag agi og tubag sa iyang talagsaon nga pangutana mahitungod niana nga butang. Ang gitawag og espirituhanong butang nga katingalahan mao ang naandan sa mga sakop, ang uban kanila nagpatuo nga sila nakadawat og mga panan-awon ug mga pagpadayag.

1–5, Daghan nga mga dili tinuod nga espiritu anaa sa nagkalain-lain nga dapit ibabaw sa yuta; 6–9, Alaot ngadto sa mga tigpakaaron-ingnon ug kadto kinsa gisalikway gikan sa Simbahan; 10–14, Mga Anciano mosangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa Espiritu; 15–22, Mga magsasangyaw ug mga tigpaminaw kinahanglan nga hatagan og kahayag pinaagi sa Espiritu; 23–25, Kana nga dili makahatag og kaayohan dili gikan sa Dios; 26–28, Ang matinud-anon mao ang mga tag-iya sa tanan nga mga butang; 29–36, Ang mga pag-ampo sa mga putli gitubag; 37–46, Si Kristo ang Maayong Magbalantay ug ang Bato sa Israel.

1 Patalinghug, O kamo nga mga anciano sa akong simbahan, ug paminaw sa tingog sa buhi nga Dios; ug pagbantay sa mga pulong sa kaalam nga ihatag nganha kaninyo, sumala sa inyong gipangayo ug gikauyunan nga naglakip sa simbahan, ug sa mga espiritu nga nangadto sa nagkalain-lain nga dapit sa ibabaw sa yuta.

2 Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga adunay daghan nga mga espiritu nga adili tinuod nga mga espiritu, nga nangadto sa nagkalain-lain nga dapit sa yuta, ug naglimbong sa kalibutan.

3 Ug usab si aSatanas nagtinguha sa paglimbong kaninyo, nga siya unta makabuntog kaninyo.

4 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, nagtan-aw diha kaninyo, ug nakakita og mga salawayon diha sa simbahan nga anagpatuo sa akong ngalan.

5 Apan bulahan sila kinsa mga matinud-anon ug amolahutay, bisan sa kinabuhi o sa kamatayon, kay sila makapanunod sa kinabuhi nga dayon.

6 Apan alaot ngadto kanila nga mga alimbongan ug mga tigpakaaron-ingnon, kay, niini nag-ingon ang Ginoo, Ako modala kanila ngadto sa hukmanan.

7 Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, adunay mga atigpakaaron-ingnon taliwala kaninyo, kinsa nakalimbong sa uban, diin nakahatag sa bkaaway og cgahum, apan tan-awa dkana pagakuhaon pagbalik;

8 Apan ang mga tigpakaaron-ingnon mahibaloan ug aisalikway bisan sa kinabuhi o sa kamatayon, gani ingon nga Ako magbuot; ug alaot ngadto kanila kinsa gisalikway gikan sa akong simbahan, kay ang mao gibuntog sa kalibutan.

9 Busa, himoa nga ang matag tawo magbantay tingali unya og siya magbuhat niana nga dili subay sa kamatuoran ug sa pagkamatarung diha sa akong atubangan.

10 Ug karon duol, miingon ang Ginoo, pinaagi sa Espiritu, ngadto sa mga anciano sa iyang simbahan, ug kita amangatarungan nga maghiusa, aron kamo makasabut;

11 Kita mangatarungan bisan ingon sa usa ka tawo nga nangatarungan sa usag usa nawong sa nawong.

12 Karon, kon ang tawo mangatarungan siya masabtan sa tawo, tungod kay siya nangatarungan ingon nga tawo; bisan pa niana Ako, ang Ginoo, mangatarungan diha kaninyo nga kamo amakasabut.

13 Busa, Ako ang Ginoo nangutana kaninyo niini nga pangutana—ngadto sa unsa kamo agi-orden?

14 Sa pagsangyaw sa akong ebanghelyo pinaagi sa aEspiritu, gani ang bMaghuhupay gipadala aron sa pagtudlo sa kamatuoran.

15 Ug unya kamo midawat sa mga aespiritu nga kamo wala makasabut, ug midawat kanila nga kini gikan sa Dios; ug niini kamo nahatagan ba og kaangayan?

16 Tan-awa kamo motubag niini nga pangutana sa inyong mga kaugalingon; sa ingon niana, Ako maloloy-on nganha kaninyo; siya nga mahuyang diha kaninyo human niini mahimo nga amalig-on.

17 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, siya nga gi-orden ngari kanako ug gipadala ngadto sa apagsangyaw sa pulong sa kamatuoran pinaagi sa Maghuhupay, diha sa bEspiritu sa kamatuoran, siya magsangyaw ba niini pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran o sa lain nga paagi?

18 Ug kon kini pinaagi sa uban nga paagi kini dili gikan sa Dios.

19 Ug usab, siya nga nakadawat sa pulong sa kamatuoran, siya modawat ba niini pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran o sa lain nga paagi?

20 Kon kini sa lain nga paagi kini dili gikan sa Dios.

21 Busa, ngano nga kamo dili makasabut ug makahibalo, nga siya nga nakadawat sa pulong pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran nakadawat niini ingon nga kini gisangyaw pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran?

22 Busa, siya nga nagsangyaw ug siya nga nakadawat, nakasabut sa usag usa, ug ang duha makadawat og akaayohan ug bmaglipay nga maghiusa.

23 Ug kana nga dili makahatag og kaayohan dili gikan sa Dios, ug iya sa akangitngit.

24 Kana nga gikan sa Dios mao ang akahayag; ug siya nga nakadawat sa kahayag, ug bmagpadayon diha sa Dios, makadawat og clabaw pa nga kahayag; ug kana nga kahayag mag-anam og labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtud sa hingpit nga adlaw.

25 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ug Ako moingon niini aron kamo mahibalo sa akamatuoran, nga kamo unta mopapahawa sa kangitngit gikan diha kaninyo;

26 Siya nga gi-orden sa Dios ug gipadala, ang mao gitudlo nga alabing gamhanan, bisan og siya mao ang labing ubos ug ang bsulugoon sa tanan.

27 Busa, siya ang atag-iya sa tanan nga mga butang; kay ang tanan nga mga butang ubos sa iyang pagdumala, sa langit ug sa ibabaw sa yuta, ang kinabuhi ug ang kahayag, ang Espiritu ug ang bgahum, gipadala pinaagi sa kabubut-on sa Amahan pinaagi ni Jesukristo, iyang Anak.

28 Apan walay tawo nga makapanag-iya sa tanan nga mga butang gawas kon siya mahimo nga aputli ug bmalimpyohan gikan sa tanan nga sala.

29 Ug kon kamo nahimo nga putli ug nalimpyohan gikan sa tanan nga sala, kamo amakapangayo og bisan unsa diha sa ngalan ni Jesus ug kini matuman.

30 Apan hibaloi kini, kini ihatag nganha kaninyo unsa ang inyong pangayoon; ug ingon nga kamo gitudlo nga amangulo, ang mga espiritu ubos sa inyong pagdumala.

31 Busa, kini mahinabo, nga kon kamo makakita og aespiritu nga nagpakita nga kamo dili makasabut, ug kamo wala modawat niana nga espiritu, kamo mangayo sa Amahan diha sa ngalan ni Jesus; ug kon siya dili mohatag nganha kaninyo niana nga espiritu, niana kamo masayud nga kini dili iya sa Dios.

32 Ug kini ihatag nganha kaninyo, agahum nga labaw niana nga espiritu; ug kamo mopahayag batok niana nga espiritu uban sa makusog nga tingog nga kini dili iya sa Dios—

33 Dili sa amapintas nga pasangil, aron kamo dili mabuntog, ni uban sa bpanghambog ni pagmaya, basin pa unya og kamo mabuntog nganha niana.

34 Siya nga nakadawat sa Dios, himoa nga siya manubag niini sa Dios; ug himoa nga siya magmaya aron siya pagaisipon sa Dios nga takus sa pagdawat.

35 Ug pinaagi sa pagpaminaw ug pagbuhat niini nga mga butang nga inyong nadawat, ug inyong madawat human niini—ug ang agingharian ihatag nganha kaninyo gikan sa Amahan, ug ang bgahum sa pagbuntog sa tanan nga mga butang nga wala niya itugot—

36 Ug tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, bulahan kamo kinsa karon naminaw niining akong mga pulong gikan sa ba-ba sa akong sulugoon, kay ang inyong mga sala agipasaylo.

37 Tuguti nga ang akong sulugoon nga si Joseph Wakefield, diin Ako nahimuot, ug ang akong sulugoon nga si aParley P. Pratt sa pag-adto ngadto sa mga simbahan ug maglig-on kanila pinaagi sa pulong sa bpag-awhag;

38 Ug usab ang akong sulugoon nga si John Corrill, o kutob sa akong mga sulugoon nga gi-orden ngadto niini nga buhatan, ug tuguti sila nga maghago diha sa aubasan; ug ayaw tuguti nga adunay tawo nga mobabag kanila sa pagbuhat niana diin Ako mitudlo ngadto kanila—

39 Busa, niini nga butang ang akong sulugoon nga si aEdward Partridge dili kahatagan og kaangayan; bisan pa niana himoa nga siya maghinulsol ug siya pasayloon.

40 Tan-awa, kamo gagmay nga mga bata ug kamo dili amakaantus sa tanan nga mga butang karon; kamo kinahanglan bmotubo diha sa cgrasya ug diha sa dkamatuoran.

41 Ayaw akahadlok, gagmay nga mga bbata, kay kamo akò, ug Ako cnakabuntog sa kalibutan, ug kamo kabahin kanila nga dgihatag sa Amahan kanako;

42 Ug walay usa kanila nga gihatag sa akong Amahan nga amawala.

43 Ug ang Amahan ug Ako ausa ra. Ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako; ug tungod kay kamo nakadawat kanako, kamo ania kanako, ug Ako anaa kaninyo.

44 Busa, Ako anaa sa inyong taliwala, ug Ako ang amaayo nga magbalantay, ug ang bbato sa Israel. Siya nga nagtukod sa ibabaw niining clig-on nga sukaranan dili dgayud mapukan.

45 Ug ang adlaw moabut nga ikaw maminaw sa akong tingog ug amakakita kanako, ug makaila nga Ako mao.

46 aPagbantay, busa, aron kamo bmakaandam. Bisan pa niana. Amen.