Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 16
nahauna sunod


Seksyon 16

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Peter Whitmer, Jr., sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:51). (Tan-awa ang ulohan sa seksyon 14.) Si Peter Whitmer, Jr., sa wala madugay nahimo nga usa sa Walo ka mga Saksi sa Basahon ni Mormon.

1–2, Ang gahum sa Ginoo anaa sa tibuok yuta; 3–6, Sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagluwas sa mga kalag mao ang butang nga labing bililhon.

1 aPatalinghug, akong sulugoon Peter, ug paminaw sa mga pulong ni Jesukristo, ang imong Ginoo ug ang imong Manunubos.

2 Kay tan-awa, Ako namulong nganha kanimo uban sa kahait ug uban sa gahum, kay ang akong gahum anaa sa tibuok yuta.

3 Ug Ako mosulti kanimo nga walay tawo nga masayud gawas kanako ug kanimo lamang—

4 Kay sa daghan nga mga higayon ikaw nagtinguha kanako nga masayud niana nga mao ang labing bililhon nganha kanimo.

5 Tan-awa, bulahan ikaw tungod niini nga butang, ug tungod sa pagpamulong sa akong mga pulong diin Ako mihatag kanimo sumala sa akong mga sugo.

6 Ug karon, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, nga ang butang nga labing bililhon nganha kanimo mao ang pagpahayag og paghinulsol ngadto niini nga mga katawhan, nga ikaw unta makadala og mga kalag ngari kanako, nga ikaw unta makapahulay uban kanila sa gingharian sa akong Amahan. Amen.

      • Tan-awa ang D&P 15:1–6 alang sa susama nga tandi nga mga pakisayran.