Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 108
nahauna sunod


Seksyon 108

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 26 sa Disyembre 1835 (History of the Church, 2:345). Kini nga seksyon nadawat sa hangyo ni Lyman Sherman, kinsa gi-orden nga usa ka halangdon nga pari ug usa ka kapitoan, ug kinsa miduol ngadto sa Propeta uban sa usa ka hangyo alang sa usa ka pagpadayag aron masayran ang iyang katungdanan.

1–3, Si Lyman Sherman gipasaylo sa iyang mga sala; 4–5, Siya pagaisipon uban sa nag-una nga mga anciano sa Simbahan; 6–8, Siya gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pagdasig sa iyang mga kaigsoonan.

1 Sa pagkatinuod sa ingon miingon ang Ginoo nganha kanimo, akong sulugoon Lyman: Ang imong mga sala napasaylo, tungod kay ikaw nagsunod sa akong tingog nga moanhi niini nga kabuntagon aron modawat og tambag kaniya kinsa Ako mitudlo.

2 Busa, himoa nga ang imong kalag amagmalinawon kalabut sa imong espirituhanon nga kahimtang, ug ayaw na pagsupak sa akong tingog.

3 Ug barug ug pagmabinantayon gikan karon sa pagsunod sa imong mga panumpa, nga imong nahimo ug pagabuhaton, ug ikaw pagapanalanginan uban sa daghan kaayo nga mga panalangin.

4 Paghulat nga mapailubon hangtud ang amaligdong nga katiguman pagatawgon sa akong mga sulugoon, unya ikaw pagahinumduman uban sa akong una nga mga anciano, ug modawat ug katungod pinaagi sa pag-orden uban sa nahibilin sa akong mga anciano kinsa Ako mipili.

5 Tan-awa, kini mao ang asaad sa Amahan nganha kanimo kon ikaw mopadayon nga magmatinud-anon.

6 Ug kini matuman diha kanimo sa adlaw nga ikaw makabaton og katungod sa apagsangyaw sa akong ebanghelyo gani asa Ako mopadala kanimo, sukad karon ug sukad niana nga higayon.

7 Busa, alig-una ang imong mga kaigsoonan diha sa inyong tanan nga panagsultihanay, diha sa inyong tanan nga mga pag-ampo, diha sa inyong tanan nga mga pagdasig, ug sa inyong tanan nga mga buhat.

8 Ug tan-awa, ug sud-onga, Ako mouban kanimo sa pagpanalangin kanimo ug apagluwas kanimo sa kahangturan. Amen.