Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 44
nahauna sunod


Seksyon 44

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon sa Kirtland, Ohio, sa ulahing bahin sa Pebrero 1831 (History of the Church, 1:157). Agi og pagtuman sa gikinahanglan nga dinhi gipasabut, ang Simbahan nagtakda og usa ka komperensya nga pagahimoon sa sayo sa bulan sa Hunyo nga mosunod.

1–3, Mga anciano managtigum alang sa komperensya; 4–6, Sila magtukod sumala sa mga balaod sa yuta ug mag-amuma sa mga kabus.

1 Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kaninyo akong mga sulugoon, kini angay ngari kanako nga ang mga anciano sa akong simbahan kinahanglan pagatawgon nga maghiusa, gikan sa silangan ug gikan sa kasadpan, ug gikan sa amihanan ug gikan sa habagatan, pinaagi sa sulat o sa uban pa nga paagi.

2 Ug mahinabo, nga tungod kay sila matinud-anon, ug naggamit sa hugot nga pagtuo ngari kanako, Ako mobu-bu sa akong aEspiritu diha kanila sa adlaw nga sila magtigum sa ilang mga kaugalingon nga maghiusa.

3 Ug mahinabo nga sila molakaw ngadto sa mga yuta sa palibut, ug amosangyaw og paghinulsol ngadto sa mga katawhan.

4 Ug daghan ang amakabig, hangtud nga kamo makabaton og gahum sa paghan-ay sa inyong mga kaugalingon bsumala sa mga balaod sa tawo;

5 Nga ang inyong mga akaaway walay gahum diha kaninyo; nga kamo unta maampingan sa tanan nga mga butang; nga kamo unta makahimo sa paghupot sa akong mga balaod; nga ang matag higot mahimo nga maputol diin ang kaaway nagtinguha sa paglaglag sa akong mga katawhan.

6 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo kinahanglan gayud amoduaw sa mga kabus ug sa mga timawa ug mangalagad ngadto sa ilang paghupay, nga sila mapatunhay hangtud nga ang tanan nga mga butang mahimo sumala sa akong balaod nga inyong nadawat. Amen.