Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 118
nahauna sunod

Seksyon 118

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Far West, Missouri, 8 sa Hulyo 1838, agi og tubag sa pangamuyo, “Pakit-a kami sa imong kabubut-on, O Ginoo, mahitungod sa Napulog Duha” (History of the Church, 3:46).

1–3, Ang Ginoo mosangkap sa mga banay sa Napulog Duha; 4–6, Mga bakante diha sa Napulog Duha gipulihan.

1 Sa pagkatinuod, miingon ang Ginoo: Himoa ang usa ka komperensya nga mahimo diha dayon; himoa nga ang Napulog Duha matukod; ug himoa nga ang mga tawo matudlo ug amopuli sa dapit niadto nga nakasala.

2 Himoa ang akong sulugoon nga si aThomas magpabilin sa mubo nga panahon diha sa yuta sa Zion, sa pagmantala sa akong pulong.

3 Himoa nga ang nahibilin mopadayon sa pagsangyaw gikan niana nga takna, ug kon sila mohimo niini sa tanan nga pagpaubos sa kasingkasing, sa kaaghup ug apagkamapainubsanon, bug mainantuson, Ako, ang Ginoo, mohatag kanila og usa ka saad nga Ako mosangkap sa ilang mga banay; ug usa ka masangputon nga pultahan ang pagaablihan alang kanila, gikan karon.

4 Ug sa sunod nga tingpamulak himoa sila nga mobiya aron moadto tabok sa dako nga mga katubigan, ug didto ipahayag ang akong ebanghelyo, ang kahingpitan niini, ug magpamatuod sa akong ngalan.

5 Himoa sila nga mobiya sa akong mga santos sa dakbayan sa Far West, sa ikakawhaan ug unom nga adlaw sa sunod Abril sa dapit diin tukuron ang akong balay, nag-ingon ang Ginoo.

6 Himoa nga ang akong sulugoon nga si John Taylor, ug usab ang akong sulugoon nga si John E. Page, ug usab ang akong sulugoon nga si Wilford Woodruff, ug usab ang akong sulugoon nga si Willard Richards, matudlo aron mopuli sa mga dapit niadto nga nakasala, ug mapahibalo sa ilang opisyal nga pagkatudlo.