Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 133
nahauna sunod


Seksyon 133

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, 3 sa Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:229–234). Pasiuna niini nga pagpadayag ang Propeta misulat. “Niini nga panahon dihay daghan nga mga butang kinsa ang mga Anciano nagtinguha nga masayud kalabut sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, ug mahitungod sa pagpundok; ug aron maglakaw sa tinuod nga kahayag, ug matudloan gikan sa kahitas-an, sa ika-3 sa Nobyembre, 1831, ako nagpakisayud sa Ginoo ug nakadawat sa mosunod nga mahinungdanon nga pagpadayag” (History of the Church, 1:229). Kini nga seksyon una nga gidugang ngadto sa basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad ingon nga usa ka apendiks ug sunod niana gihimo nga usa ka seksyon.

1–6, Ang mga Santos gisugo sa pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi; 7–16, Tanan nga mga tawo gisugo sa pagpalayo gikan sa Babelonia, moadto sa Zion, ug mangandam alang sa mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo; 17–35, Siya mobarug sa Bukid sa Zion, ang mga tibuok nga kayutaan mahimo ngadto sa usa ka yuta, ug ang nawala nga mga tribo sa Israel mobalik; 36–40, Ang ebanghelyo gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith ipasangyaw ngadto sa tanan nga kalibutan; 41–51, Ang Ginoo manaog diha sa pagpanimalos sa dautan; 52–56, Kini mahimo nga tuig sa iyang mga tinubos; 57–74, Ang ebanghelyo ipadala ngadto aron sa pagluwas sa mga Santos ug alang sa kalaglagan sa mga dautan.

1 Patalinghug, O kamo nga mga katawhan sa akong simbahan, miingon ang Ginoo nga inyong Dios, ug dungga ang pulong sa Ginoo mahitungod kaninyo—

2 Ang Ginoo kinsa sa takulahaw amoabut sa iyang templo; ang Ginoo kinsa manaog diha sa kalibutan uban ang usa ka tunglo sa bpaghukom; oo, diha sa tanan nga mga nasud nga nakalimot sa Dios, ug diha sa tanan nga dili makadiosnon taliwala kaninyo;

3 Kay siya amopakita sa iyang balaan nga bukton diha sa mga mata sa tanan nga mga nasud, ug ang tanan nga mga katawhan makakita sa bkaluwasan sa ilang Dios.

4 Busa, pag-andam kamo, pag-andam kamo, O akong mga katawhan; ibalaan ang inyong mga kaugalingon; pagtigum kamo nga maghiusa, O kamo nga mga katawhan sa akong simbahan, diha sa yuta sa Zion, tanan kamo nga wala sugoa sa pagpabilin.

5 Gawas kamo gikan sa aBabelonia. bPaglimpyo kamo nga nagdala sa mga sudlanan sa Ginoo.

6 Pagtawag kamo sa inyong maligdong nga mga katiguman, ug apakigsulti kanunay ngadto sa usag usa. Ug himoa ang matag tawo sa pagtawag diha sa ngalan sa Ginoo.

7 Oo, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo pag-usab, ang takna miabut nga ang tingog sa Ginoo anaa kaninyo: Gawas kamo gikan sa Babelonia; apagpundok kamo gikan sa mga nasud, gikan sa bupat ka mga kahanginan, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa lain.

8 aIpadala ang mga anciano sa akong simbahan ngadto sa mga nasud nga mga layo kaayo; ngadto sa mga bisla sa dagat; ipadala padulong ngadto sa langyaw nga mga yuta; ipatawag diha ang tanan nga mga nasud, una diha sa mga cHentil, ug unya diha sa mga dJudeo.

9 Ug tan-awa, ug sud-onga, kini mao ang ilang pahayag, ug ang tingog sa Ginoo ngadto sa tanan nga mga katawhan: Panglakaw kamo ngadto sa yuta sa Zion, nga ang mga utlanan sa akong mga katawhan mahimo unta nga mapadako, ug nga ang iyang mga aistaka unta malig-on ug nga ang bZion unta mokanap ngadto sa mga rehiyon sa palibut.

10 Oo, himoa, nga ang pahayag mopaingon ngadto sa tanan nga mga katawhan: Mata ug tindog ug lakaw ngadto sa pagsugat sa aPamanhonon; tan-awa ug sud-onga, ang Pamanhonon moabut; gawas kamo aron sa pagsugat kaniya. Pag-andam sa inyong mga kaugalingon alang sa bmahinungdanon nga adlaw sa atong Ginoo.

11 aPagbantay, tungod niini, kay kamo wala bmasayud sa adlaw ni sa takna.

12 Himoa sila, busa, kinsa anaa diha ataliwala sa mga Hentil nga modangop ngadto sa bZion.

13 Ug himoa nga sila kinsa sakop ni aJuda modangop ngadto sa bJerusalem, ngadto sa mga cbukid sa balay sa dGinoo.

14 Panglakaw kamo gikan sa mga nasud, bisan pa sa Babelonia, gikan sa taliwala sa kadautan, nga mao ang espirituhanon nga Babelonia.

15 Apan sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo, ayaw himoa ang inyong pagpanaw sa adinalian, apan himoa ang tanan nga butang nga maandam sa inyong atubangan; ug siya nga molakaw, bayaw siya palingia tingali unya ang kalit nga paglaglag moabut nganha kaniya—

16 Patalinghug ug paminaw, O kamo nga mga lumulupyo sa yuta. aPaminaw, kamo nga mga anciano sa akong simbahan, ug paminaw sa tingog sa Ginoo; kay siya motawag diha sa tanan nga mga tawo, ug siya mosugo sa tanan nga mga tawo sa tanan nga dapit sa bpaghinulsol.

17 Kay tan-awa, ang Ginoong Dios anakapadala ngadto sa anghel nga nagsinggit sa taliwala sa langit, nag-ingon: Pag-andam kamo sa agianan sa Ginoo, ug himoa ang iyang mga agianan nga btul-id, kay ang takna sa iyang cpag-anhi duol na—

18 Sa panahon nga ang aKordero mobarug diha sa bBukid sa Zion, ug uban kaniya ang cgatusan ug kap-atan ug upat ka libo, makaangkon sa ngalan sa iyang Amahan nga nahisulat sa ilang mga agtang.

19 Busa, pag-andam kamo alang sa apag-anhi sa bPamanhonon; panglakaw kamo sa gawas aron sa pagsugat kaniya.

20 Kay tan-awa, siya amobarug diha sa bungtod sa Olivet, ug diha sa gamhanan nga mga lawod, gani ang mga dagkong kahiladman, ug diha sa mga isla sa dagat, ug diha sa yuta sa Zion.

21 Ug siya amamulong gikan sa bZion, ug siya mosulti gikan sa Jerusalem, ug ang iyang tingog mabati taliwala sa tanan nga mga katawhan;

22 Ug kini mao ang usa ka tingog ingon sa atingog sa daghan nga mga tubig, ug ingon sa tingog sa usa ka dako nga bdugdug, nga cmopatag sa mga bukid, ug ang mga walog mahanaw.

23 Siya mosugo sa dagkong kahiladman, ug kini abugon pagbalik ngadto sa amihanan nga mga nasud, ug ang mga aisla mahimo nga usa ka yuta;

24 Ug ang yuta sa aJerusalem ug ang yuta sa Zion mobalik ngadto sa ilang kaugalingon nga dapit, ug ang yuta mahisama ingon sa mga adlaw sa wala pa kini bmabahin.

25 Ug ang Ginoo, gani ang Manluluwas, mobarug sa taliwala sa iyang mga katawhan, ug amohari ibabaw sa tanan nga mga tawo.

26 Ug sila kinsa anaa sa aamihanan nga mga nasud moduol sa paghinumdom sa atubangan sa Ginoo; ug ang ilang mga propeta maminaw sa iyang tingog ug dili na mapugngan sa ilang kaugalingon; ug sila mohapak sa mga dagko nga bato, ug ang yelo modagayday sa ilang atubangan.

27 Ug usa ka adako nga dalan matukod sa taliwala sa dagko nga kahiladman.

28 Ang ilang kaaway mahimo nga bihag nganha kanila.

29 Ug sa mga akamingawan mobugwak ang mga lim-aw sa buhi nga tubig; ug ang uga nga yuta dili na mahimo nga uhaw nga yuta.

30 Ug sila modala sa ilang naghingapin nga mga bahandi ngadto sa mga anak ni aEphraim, ang akong mga sulugoon.

31 Ug ang mga utlanan sa walay katapusan nga mga abungtod mokurog sa ilang atubangan.

32 Ug diha sila moluhod ug koronahan uban sa himaya, gani sa Zion, pinaagi sa mga kamot sa mga sulugoon sa Ginoo, gani sa mga anak ni Ephraim.

33 Ug sila mapuno uban sa mga aawit sa walay katapusan nga kalipay.

34 Tan-awa, kini ang panalangin sa walay katapusan nga Dios diha sa mga atribo ni Israel, ug ang labaw nga panalangin diha sa ulo ni bEphraim ug sa iyang mga kauban.

35 Ug sila usab nga mga tribo ni aJuda, human sa ilang kasakit, bpagabalaanon diha sa atubangan sa Ginoo, mopuyo sa iyang atubangan adlaw ug gabii, hangtud sa kahangturan.

36 Ug karon, sa pagkatinuod miingon ang Ginoo, nga kini nga mga butang mahibaloan unta diha kaninyo, O mga lumulupyo sa yuta, Ako nakapadala ngadto sa akong aanghel nga naglupad sa taliwala sa langit, nga adunay walay katapusan nga bebanghelyo, kinsa nakapakita ngadto sa uban ug nakatugyan niini ngadto sa tawo, kinsa mopakita ngadto sa daghan nga nagpuyo diha sa yuta.

37 Ug kini nga aebanghelyo bisangyaw ngadto sa cmatag kanasuran, ug kaliwatan, ug pinulongan, ug katawhan.

38 Ug ang mga sulugoon sa Dios manglakaw, mag-ingon uban sa makusog nga tingog: Kahadloki ang Dios ug paghatag og himaya ngadto kaniya, kay ang takna sa iyang paghukom moabut;

39 Ug asimbaha siya nga nagbuhat sa langit, ug sa yuta, ug sa dagat, ug sa mga tuburan sa mga tubig—

40 Magtawag diha sa ngalan sa Ginoo adlaw ug gabii, mag-ingon: O nga ikaw amoabli sa mga langit, nga ikaw manaog, nga ang mga bukid unta mapatag nganha sa imong atubangan.

41 Ug kini pagatubagon diha sa ilang mga ulo; kay ang atubangan sa Ginoo sama sa motunaw nga nagdilaab nga kalayo, ug ingon sa kalayo nga makahimo sa mga tubig sa apagbukal.

42 O Ginoo, manaog ka aron mailhan ang imong ngalan ngadto sa imong mga kaaway, ug ang tanan nga mga nasud mokurog diha sa imong atubangan—

43 Kanus-a ikaw mohimo sa makalilisang nga mga butang, mga butang nga wala sila magdahum;

44 Oo, sa panahon nga ikaw manaog, ang mga bukid mapatag diha sa imong atubangan, ikaw amosugat kaniya kinsa nagmaya ug nagbuhat sa pagkamatarung, kinsa naghinumdom kanimo sa imong mga paagi.

45 Kay sukad sa sinugdanan sa kalibutan wala ang mga tawo makadungog ni makabati pinaagi sa dunggan, wala ni usa ka mata nakakita O Dios, gawas kanimo, unsa ka dako nga mga butang ang imong agiandam alang kaniya nga bnaghulat kanimo.

46 Ug kini pagaingnon: aKinsa kini nga bmanaog gikan sa Dios sa langit nga tinina ang mga saput; oo, gikan sa mga rehiyon nga wala mailhi, sinul-uban diha sa iyang mahimayaon nga panaput, nagpanaw diha sa kagamhanan sa iyang kusog?

47 Ug siya moingon: Ako mao siya kinsa mosulti diha sa pagkamatarung, gamhanan sa pagluwas.

48 Ug ang Ginoo magsul-ob og apula, ug ang iyang mga saput sama kaniya nga nagtunob sa kawa sa bino.

49 Ug hilabihan kadako sa himaya diha sa iyang atubangan nga ang aadlaw motago sa iyang nawong sa kaulaw, ug ang bulan modumili sa iyang kahayag, ug ang mga bitoon ilabay gikan sa ilang mga dapit.

50 Ug ang iyang tingog madungog: Ako anakatunob sa intusan sa bino nga nag-inusara, ug nagdala og paghukom diha sa tanan nga mga katawhan; ug walay usa nga uban kanako;

51 Ug Ako mitunob kanila diha sa akong kaligutgut, ug Ako mitunob kanila sa akong kasuko, ug ang ilang dugo Ako amibisibis diha sa akong mga saput, ug mimansa sa akong tibuok saput; kay kini mao ang adlaw sa pagpanimalos nga diha sa akong kasingkasing.

52 Ug karon ang tuig sa akong pagpanubos miabut; ug sila mohisgot sa mahigugmaon nga kalooy sa ilang Ginoo, ug ang tanan nga iyang nahatag diha kanila sumala sa iyang kaayo, ug sumala sa iyang mahigugmaon nga kalooy, hangtud sa kahangturan.

53 Sa ilang tanan nga mga akasakit siya nasakit. Ug ang anghel sa iyang atubangan miluwas kanila; ug diha sa iyang bgugma, ug diha sa iyang kalooy, siya cmitubos kanila, ug miagak kanila, ug midala kanila sa tanan nga mga adlaw sa karaan;

54 Oo, ug si aEnoch usab, ug sila kinsa uban kanila; ang mga propeta nga nag-una kaniya; ug si bNoe usab, ug sila kinsa nag-una kaniya ug si cMoises usab, ug sila kinsa nag-una kaniya,

55 Ug gikan ni Moises ngadto ni Elijah, ug gikan ni Elijah ngadto kang Juan, kinsa uban ni Kristo sa iyang apagkabanhaw, ug ang mga balaan nga mga apostoles, uban kang Abraham, Isaac, ug Jacob, maanaa diha sa atubangan sa Kordero.

56 Ug ang mga alubnganan sa mga bsantos cmaabli; ug sila mabanhaw ug mobarug sa dtuo nga kamot sa Kordero, sa panahon nga siya mobarug sa eBukid sa Zion, ug diha sa balaan nga dakbayan, ang fBag-ong Jerusalem; ug sila gmoawit sa awit sa hKordero, adlaw ug gabii hangtud sa kahangturan.

57 Ug tungod niini nga hinungdan, nga ang mga tawo mahimo nga mag-aambit sa mga ahimaya nga ipadayag, ang Ginoo nagpadala ngadto sa kahingpitan sa iyang bebanghelyo, ang iyang walay katapusan nga pakigsaad, nagpahayag diha sa katin-aw ug kayano—

58 Sa pag-andam sa mahuyang alang niadto nga mga butang nga moabut sa yuta, ug alang sa gipabuhat sa Ginoo sa adlaw nga ang mga amahuyang molibug sa mga maalamon, ug ang usa ka bgamay mahimo nga usa ka malig-on nga nasud, ug cduha mobutang sa ilang napulo ka kaliboan sa pagpanaw.

59 Ug pinaagi sa mahuyang nga mga butang sa yuta ang Ginoo amogiok sa mga nasud pinaagi sa gahum sa iyang Espiritu.

60 Ug tungod niini nga hinungdan kini nga mga sugo gihatag; sila gisugo sa pagtago gikan sa kalibutan sa adlaw nga sila gihatag, apan karon sa apag-adto ngadto sa btanan nga mga tawo—

61 Ug kini sumala sa hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo, kinsa nagmando ibabaw sa tanan nga mga tawo.

62 Ug ngadto kaniya nga amaghinulsol ug bmagbalaan sa iyang kaugalingon sa atubangan sa Ginoo mahatagan ug ckinabuhi nga dayon.

63 Ug diha kanila nga wala amopatalinghug sa tingog sa Ginoo matuman kana nga nahisulat ni Propeta Moises, nga sila bpagapuohon gikan sa taliwala sa mga katawhan.

64 Ug usab kana nga nahisulat ni propeta aMalaquias: Kay, tan-awa, ang badlaw moabut nga cmasunog ingon sa hudno, ug ang tanan nga mapahitas-on, oo, ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, mahimo nga dagami; ug ang adlaw nga umaabut mosunog kanila, miingon ang Ginoo sa mga panon, nga kini dili mobilin kanila ni gamot ni sanga.

65 Busa, kini mao ang tubag sa Ginoo ngadto kanila:

66 Niana nga adlaw nga Ako miadto ngadto sa mga akò, walay tawo taliwala kaninyo nga amidawat kanako, ug kamo gihinginlan.

67 Sa diha nga Ako mitawag pag-usab wala kaninyo ang mitubag; apan ang akong abukton wala kawad-i og bgahum nga ako dili makapanubos, ni ang akong gahum sa pagluwas.

68 Tan-awa, diha sa akong kasuko Ako amipauga sa dagat. Ako mihimo sa mga suba og kamingawan; ang ilang isda nabaho ug namatay tungod sa kauhaw.

69 Ako misul-ob sa mga langit og itum, ug mihimo og sako nga ilang tabon.

70 Ug akini maangkon ninyo sa akong kamot—kamo makasinati og kasub-anan.

71 Tan-awa, ug sud-onga, walay moluwas kaninyo; kay kamo wala mosunod sa akong tingog sa diha nga Ako mitawag kaninyo gikan sa mga langit; kamo wala motuo sa akong mga sulugoon, ug sa diha nga sila agipadala nganha kaninyo kamo wala modawat kanila.

72 Busa, sila amisilyo sa pagpamatuod ug mipahamtang sa balaod, ug kamo gitugyan ngadto sa kangitngit.

73 Kini ilabay ngadto sa kawanangan nga mangitngit, diin adunay apagdangoyngoy, ug pagminatay, ug pangagut sa mga ngipon.

74 Tan-awa ang Ginoo nga inyong Dios namulong niini. Amen.