Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 52
nahauna sunod

Seksyon 52

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa mga anciano sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 7 sa Hunyo 1831 (History of the Church, 1:175–179). Usa ka komperensya gihimo sa Kirtland, nagsugod sa ikatulo ug natapos sa ikaunom sa Hunyo. Niini nga komperensya ang unang talagsaon nga mga pag-orden ngadto sa buhatan sa halangdon nga pari gihimo, ug piho nga mga pagpakita sa dili tinuod ug malimbungon nga mga espiritu namatikdan ug nabadlong.

1–2, Ang sunod nga komperensya gitudlo nga adto himoa sa Missouri; 3–8, Mga pagtudlo sa piho nga mga anciano sa pagpanaw nga maghiusa nahimo; 9–11, Ang mga anciano motudlo unsa ang gisulat sa mga apostoles ug sa mga propeta; 12–21, Kadto nga nalamdagan pinaagi sa Espiritu magdala og mga bunga sa pagdayeg ug kaalam; 22–44, Nagkalain-lain nga mga anciano gitudlo sa pagsangyaw sa ebanghelyo samtang nagpanaw ngadto sa Missouri alang sa komperensya.

1 Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo ngadto sa mga anciano kinsa iyang agitawag ug gipili niining katapusan nga mga adlaw, pinaagi sa tingog sa iyang Espiritu—

2 Nag-ingon: Ako, ang Ginoo, magpahibalo nganha kaninyo unsa ang akong buot nga inyong buhaton gikan niini nga panahon hangtud sa sunod nga komperensya, nga himoon sa Missouri, diha sa ayuta diin Ako bmopahinungod ngadto sa akong mga katawhan, nga mga csalin ni Jacob, ug kadto kinsa mga manununod sumala sa dpakigsaad.

3 Busa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug Sidney Rigdon mosugod sa ilang panaw diha-diha dayon nga ang mga pagpangandam mahimo aron sa pagbiya sa ilang mga panimalay, ug mopanaw ngadto sa yuta sa Missouri.

4 Ug tungod kay sila mga matinud-anon ngari kanako, kini mahimo nga ipahibalo ngadto kanila unsa ang ilang buhaton;

5 Ug mahimo usab, tungod kay sila matinud-anon, mahimo nga mahibaloan ngadto kanila ang ayuta nga inyong kabilin.

6 Ug tungod kay sila dili matinud-anon, sila isalikway, gani ingon nga Ako magbuot, nga ingon og maayo alang kanako.

7 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang akong sulugoon nga si Lyman Wight ug ang akong sulugoon nga si John Corrill mosugod sa ilang panaw sa labing madali;

8 Ug usab ang akong sulugoon nga si John Murdock, ug ang akong sulugoon nga si Hyrum Smith, mosugod sa ilang panaw ngadto sa mao nga dapit pinaagi sa agianan sa Detroit.

9 Ug himoa nga sila mopanaw gikan didto nga magsangyaw sa pulong diha sa agianan, mamulong sa awalay lain nga mga butang gawas niana nga gisulat sa mga bpropeta ug sa mga apostoles, ug kana nga gitudlo kanila pinaagi sa cMaghuhupay pinaagi sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo.

10 Himoa nga sila manglakaw nga amagtinagurha, ug sa ingon himoa nga sila magsangyaw diha sa agianan sa matag katiguman, magbunyag pinaagi sa btubig, ug magpandong sa mga ckamot diha sa daplin sa mga tubig.

11 Kay sa ingon miingon ang Ginoo, Ako motapos og dali sa akong buluhaton diha sa apagkamatarung, kay ang mga adlaw moabut nga Ako mopadala sa paghukom ngadto sa kadaugan.

12 Ug himoa nga ang akong sulugoon nga si Lyman Wight magbantay, kay si Satanas nagtinguha sa apag-ayag kaniya ingon sa tahup.

13 Ug tan-awa, siya nga amatinud-anon mahimo nga magmamando ibabaw sa daghan nga mga butang.

14 Ug usab, Ako mohatag nganha kaninyo og sumbanan sa tanan nga mga butang, nga kamo dili malimbungan; kay si Satanas anaa sa tanan nga bahin niini nga yuta, ug siya naglihok aron sa paglimbong sa mga nasud—

15 Busa siya nga nag-ampo, kansang espiritu amahinulsulon, ang mao bdawaton kanako kon siya mosunod sa akong mga cordinansa.

16 Siya nga namulong, kansang espiritu mahinulsulon, kansang pinulongan maaghup ug makahatag og kaayohan, ang mao iya sa Dios kon siya mosunod sa akong mga ordinansa.

17 Ug usab, siya nga nangurog ubos sa akong gahum mahimo nga amalig-on, ug magdala og mga bunga sa pagdayeg ug bkaalam, sumala sa mga pagpadayag ug mga kamatuoran diin Ako naghatag kaninyo.

18 Ug usab, siya nga gibuntog ug wala amakadala og mga bunga, gani sumala niini nga sumbanan, dili gikan kanako.

19 Busa, pinaagi niini nga sumbanan kamo amahibalo sa mga espiritu sa tanan nga nahitabo ubos sa tibuok mga langit.

20 Ug ang mga adlaw moabut; sumala sa hugot nga pagtuo sa mga tawo kini apagahimoon ngadto kanila.

21 Tan-awa, kini nga sugo gihatag ngadto sa tanan nga mga anciano kinsa Ako mipili.

22 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang akong sulugoon nga si aThomas B. Marsh ug ang akong sulugoon nga si Ezra Thyre mosugod usab sa ilang panaw, magsangyaw sa pulong diha sa agianan ngadto niining mao nga yuta.

23 Ug usab, himoa nga ang akong sulugoon nga si Isaac Morley ug ang akong sulugoon nga si Ezra Booth mosugod usab sa ilang panaw, magsangyaw sa pulong diha sa agianan ngadto niining mao nga yuta.

24 Ug usab, himoa nga ang akong mga sulugoon nga si aEdward Partridge ug si Martin Harris mosugod sa ilang panaw uban sa akong mga sulugoon nga si Sidney Rigdon ug si Joseph Smith, Jun.

25 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si David Whitmer ug si Harvey Whitlock usab mosugod sa ilang panaw, ug magsangyaw sa pulong diha sa agianan ngadto niining mao nga yuta.

26 Ug himoa nga ang akong mga sulugoon nga si aParley P. Pratt ug si bOrson Pratt mosugod sa ilang panaw, ug magsangyaw sa pulong diha sa agianan, gani ngadto niining mao nga yuta.

27 Ug himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Solomon Hancock ug si Simeon Carter usab mosugod sa ilang panaw ngadto niining mao nga yuta, ug magsangyaw diha sa agianan.

28 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Edson Fuller ug si Jacob Scott usab mosugod sa ilang panaw.

29 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Levi W. Hancock ug si Zebedee Coltrin usab mosugod sa ilang panaw.

30 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Reynolds Cahoon ug si Samuel H. Smith usab mosugod sa ilang panaw.

31 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Wheeler Baldwin ug si William Carter usab mosugod sa ilang panaw.

32 Ug himoa nga ang akong mga sulugoon nga si aNewel Knight ug si Selah J. Griffin ma-orden, ug usab mosugod sa ilang panaw.

33 Oo, sa pagkatinuod Ako moingon, himoa kining tanan nga mosugod sa ilang panaw ngadto sa usa ka dapit, sa ilang lain-lain nga mga agianan, ug ang usa ka tawo dili makatukod diha sa lain nga atukuranan, ni mopanaw sa lain nga agianan.

34 Siya nga matinud-anon, ang mao panalipdan ug panalanginan uban sa daghan nga abunga.

35 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Joseph Wakefield ug si Solomon Humphrey mosugod sa ilang panaw ngadto sa yuta sa silangan;

36 Himoa nga sila maghago uban sa ilang mga banay, amagpahayag sa walay lain nga mga butang gawas sa gitudlo sa mga propeta ug mga apostoles, kana nga ilang bnakita ug nadungog ug sa labing tinuod cmituo, nga ang mga panagna matuman.

37 Agi og sangputanan sa sala, himoa nga kanang gitugyan diha kang Heman Basset akuhaon gikan kaniya, ug ihatag ngadto ni Simonds Ryder.

38 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga si Jared Carter ai-orden nga usa ka pari, ug usab si George James i-orden nga usa ka bpari.

39 Himoa nga ang nahibilin nga mga anciano amagbantay sa mga simbahan, ug mopahayag sa pulong sa mga palibut nga rehiyon diha kanila; ug himoa nga sila maghago uban sa ilang kaugalingon nga mga kamot nga unta walay mga bdios-dios ni pagkadautan nga pagahimoon.

40 Ug hinumdumi diha sa tanan nga mga butang ang akabus ug ang btimawa, ang masakiton ug ang nag-antus, kay siya nga wala magbuhat niini nga mga butang, ang mao dili akong tinun-an.

41 Ug usab, himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug si Sidney Rigdon ug si Edward Partridge modala uban kanila og usa ka arekomen gikan sa simbahan. Ug himoa nga adunay usa usab nga makuha alang sa akong sulugoon nga si Oliver Cowdery.

42 Ug sa ingon, bisan Ako nag-ingon, kon kamo matinud-anon kamo magtigum sa inyong mga kaugalingon nga maglipay diha sa yuta sa aMissouri, nga mao ang yuta nga inyong bkabilin, nga mao karon ang yuta sa inyong mga kaaway.

43 Apan, tan-awa, Ako, ang Ginoo, mopadali sa pagtukod sa dakbayan niana nga panahon, ug mokorona sa matinud-anon uban sa ahingpit nga kalipay ug uban sa pagmaya.

44 Tan-awa, Ako si Jesukristo, ang Anak sa Dios, ug Ako amobayaw kanila sa katapusan nga adlaw. Bisan pa niana. Amen.