Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 130
nahauna sunod


Seksyon 130

Mga tipik sa pagpanudlo gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Ramus, Illinois, 2 sa Abril 1843 (History of the Church, 5:323–325).

1–3, Ang Amahan ug ang Anak mahimo nga mopakita sa kinaugalingon ngadto sa mga tawo; 4–7, Ang mga anghel nagpuyo sa celestial nga pagkabutang; 8–9, Ang celestial nga yuta mahimo nga usa ka bantugan nga Urim ug Thummim; 10–11, Usa ka puti nga bato ihatag sa tanan nga mosulod sa celestial nga kalibutan; 12–17, Ang takna sa Ikaduhang Pag-anhi gipugngan gikan sa Propeta; 18–19, Kahibalo nga nakab-ut dinhi niini nga kinabuhi mouban kanato sa Pagkabanhaw; 20–21, Ang tanan nga mga panalangin moabut pinaagi sa pagsunod sa balaod; 22–23, Ang Amahan ug ang Anak adunay mga lawas nga unod ug mga bukog.

1 Sa panahon nga ang Manluluwas amopakita kita makakita kaniya ingon nga siya mao. Kita makakita nga siya usa ka btawo sama sa atong kaugalingon.

2 Ug kana nga panag-uban nga ania kanato dinhi maanaa kanato didto, lamang kini pagaubanan sa awalay katapusan nga himaya, nga ang mao nga himaya kita wala karon makatagamtam.

3 Sa Juan 14:23—Ang pagpakita sa aAmahan ug sa bAnak, niana nga bersikulo, mao ang kinaugalingon nga cpagpakita; ug ang ideya nga ang Amahan ug ang Anak dnagpuyo diha sa kasingkasing sa tawo mao ang usa ka karaan nga hunahuna sa sekta, ug bakak.

4 Agi og tubag sa pangutana—dili ba ang pag-ihap sa apanahon sa Dios, mao ang panahon sa anghel, panahon sa propeta, ug panahon sa tawo, sumala sa planeta diin sila nagpuyo?

5 Ako motubag, Oo. Apan walay mga aanghel kinsa mangalagad niini nga yuta apan kadto kinsa sakop o nahisakop niini.

6 Ang mga anghel wala magpuyo sa planeta sama niini nga yuta;

7 Apan sila nagpuyo sa atubangan sa Dios, sa usa ka kalibutan sama sa usa ka adagat nga kristal ug bkalayo, diin ang tanan nga mga butang alang sa ilang himaya gipakita, kaniadto, karon, ug sa umaabut, ug sa kanunay anaa sa atubangan sa Ginoo.

8 Ang dapit diin ang Dios nagpuyo mao ang dako nga aUrim ug Thummim.

9 Kini nga ayuta, sa iyang pagkabalaan ug pagka-imortal nga kahimtang, mahimo nga sama ngadto sa kristal ug mahimo nga usa ka Urim ug Thummim ngadto sa mga lumulupyo kinsa mopuyo diha niini, diin ang tanan nga mga butang kalabut sa ubos nga gingharian, o ang tanan nga gingharian sa ubos nga han-ay ipakita ngadto niadto kinsa mopuyo niini; ug kini nga yuta iya ni Kristo.

10 Unya ang puti nga bato nga gisulti sa Pinadayag 2:17 mahimo nga usa ka Urim ug Thummim ngadto sa tagsa-tagsa kinsa makadawat niini, diin ang mga butang kalabut sa labaw nga taas nga han-ay sa gingharian ipahibalo;

11 Ug ang aputi nga bato ihatag ngadto sa tagsa-tagsa niadto kinsa moadto sa gingharian sa celestial, diin ang bag-o nga ngalan bnahisulat, nga walay tawo nga nasayud gawas kaniya nga nakadawat niini. Ang bag-o nga ngalan mao ang yawe nga pulong.

12 Ako managna, sa ngalan sa Ginoong Dios, nga ang sinugdanan sa mga akalisud diin mao ang makaingon sa daghan nga pagbanaw sa dugo sa dili pa ang pag-anhi sa Anak sa Tawo adto sa bHabagatan nga Carolina.

13 Kini tingali mahitabo tungod sa suliran sa pagpangulipon, kini ang tingog nga nagpahayag kanako, samtang ako nag-ampo sa dako nga tinguha sa hilisgutan, sa ika-25 sa Disyembre 1832.

14 Ako nag-ampo sa dako nga tinguha aron masayud sa panahon sa apag-anhi sa Anak sa Tawo, sa diha nga ako nakadungog og usa ka tingog nga miusab sa pagsulti sa mosunod:

15 Joseph, akong anak, kon ikaw mabuhi hangtud sa kawaloan ug lima ang imong panuigon, ikaw makakita sa nawong sa Anak sa Tawo; busa himoa kini nga igo na, ug ayaw na pagsamok kanako mahitungod niini nga butang.

16 Ako nagpabilin nga ingon niini, nga walay makahukom kon kini nga pag-anhi naghisgot sa sinugdanan sa kaliboan o sa uban nga nangagi nga pagpakita, o kon ako kinahanglan nga mamatay ug aron sa ingon makakita sa iyang nawong.

17 Ako mituo nga ang pag-anhi sa Anak sa Tawo dili na madugay kay sa niana nga panahon.

18 Bisan unsa nga baruganan sa asalabutan nga kita makakab-ut niini nga kinabuhi, kini madala uban kanato sa bpagkabanhaw.

19 Ug kon ang usa ka tawo makakab-ut og daghan pa nga akahibalo ug salabutan dinhi niini nga kinabuhi pinaagi sa iyang bkakugi ug cpagkamasulundon kay sa uban nga tawo, siya adunay daghan nga dkahigayunan didto sa kalibutan nga umaabut.

20 Adunay usa ka abalaod, nga dili mausab nga sugo didto sa langit sa bwala pa ang mga katukuran niini nga kalibutan, nga diha ang tanan nga mga cpanalangin gipasikad—

21 Ug kon kita makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Dios, kini tungod sa pagsunod niana nga balaod diin diha kini gipasikad.

22 Ang aAmahan adunay blawas nga unod ug mga bukog nga mahikap ingon sa tawo, ang Anak usab, apan ang cEspiritu Santo walay lawas nga unod ug mga bukog, apan usa ka personahe sa Espiritu. Kon dili tungod niini, ang Espiritu Santo dili makapuyo sulod kanato.

23 Ang tawo mahimo nga modawat sa aEspiritu Santo, ug kini mahimo nga mokunsad diha kaniya ug dili magpabilin uban kaniya.