Mga Kasulatan
Facsimile 2


Usa ka Kinopya gikan sa Basahon ni Abraham

Numero 2

Imahe
Facsimile 2

Pagpasabut

Hul. 1. Kolob, nagkahulugan sa unang paglalang, labing duol sa celestial, o ang pinuy-anan sa Dios. Una sa panggamhanan, katapusan kalabut sa pagsukod sa panahon. Ang sukod sumala sa celestial nga panahon, diin nga celestial nga panahon nagkahulugan og usa ka adlaw ngadto sa usa ka siko. Usa ka adlaw sa Kolob sama sa usa ka libo ka mga tuig sumala sa sukod niini nga yuta, diin gitawag sa mga Ehiptohanon og Jah-oh-eh.

Hul. 2. Nagbarug sunod sa Kolob, nga gitawag sa mga Ehiptohanon og Oliblish, diin mao ang sunod nga labing taas nga pamunoan nga nilalang duol sa celestial o ang dapit diin ang Dios nagpuyo; naghupot usab sa yawe sa gahum, kalabut sa uban nga mga planeta; ingon nga gipadayag gikan sa Dios ngadto ni Abraham, samtang siya mihalad og sakripisyo diha sa altar, diin siya mihimo alang ngadto sa Ginoo.

Hul. 3. Gibuhat aron sa paglarawan sa Dios, naglingkod diha sa iyang trono, gisul-uban uban sa gahum ug pagmando; uban sa korona sa walay katapusan nga kahayag diha sa iyang ulo; naglarawan usab sa labing mahinungdanon nga Yawe sa mga pulong sa Balaan nga Pagkapari, ingon nga gipadayag ngadto ni Adan sa Tanaman sa Eden, ingon usab ngadto ni Seth, Noe, Melchizedek, Abraham, ug ngadto sa tanan kinsa gipadayag ang Pagkapari.

Hul. 4. Mga tubag ngadto sa Hebreohanon nga pulong nga Raukeeyang, nagkahulugan nga kawanangan, o mga langit sa kalangitan; usa usab ka hulagway nga may numero, sa Ehiptohanon nagkahulugan nga usa ka libo; nagtubag sa sukod sa panahon sa Oliblish, diin sama sa Kolob sa iyang pagtuyok ug diha sa iyang sukod sa panahon.

Hul. 5. Gitawag sa Ehiptohanon nga Enish-go-on-dosh; kini usa sa nagdumala nga mga planeta usab, ug giingon sa mga Ehiptohanon nga mao ang Adlaw, ug nga mohulam sa iyang kahayag gikan sa Kolob pinaagi sa medyum nga Kae-e-vanrash, diin mao ang kinadak-an nga Yawe, o, sa laktud nga pagkasulti, ang nagdumala nga gahum, diin nagdumala sa lain nga napulog lima ka wala magtuyok nga mga planeta o mga bitoon, ingon usab sa Floeese o ang Bulan, ang Yuta ug ang Adlaw sa ilang tinuig nga mga pagtuyok. Kini nga planeta nagdawat sa iyang gahum pinaagi sa medyum nga Kli-flos-is-es, o Hah-ko-kau-beam, ang mga bitoon nga gilarawan sa mga numero 22 ug 23, nagdawat sa kahayag gikan sa mga pagtuyok sa Kolob.

Hul. 6. Naglarawan niini nga yuta sa iyang upat ka mga suok.

Hul. 7. Naglarawan sa Dios nga naglingkod diha sa iyang trono, nagpadayag pinaagi sa mga langit sa labing mahinungdanon nga Yawe sa mga pulong sa Pagkapari; ingon, usab, ang timailhan sa Espiritu Santo ngadto ni Abraham, diha sa porma sa usa ka salampati.

Hul. 8. Naglangkob sa mga sinulat nga dili mapadayag ngadto sa kalibutan; apan maangkon diha sa Balaan nga Templo sa Dios.

Hul. 9. Dili pa angay nga ipadayag karon nga panahon.

Hul. 10. Usab

Hul. 11. Usab. Kon ang kalibutan makahibalo niini nga mga numero, pasagdi kini. Amen.

Hul. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ug 21 ihatag sa kaugalingon nga tukma nga panahon sa Ginoo.

Ang hinubad sa ibabaw gihatag kutob nga kami adunay bisan unsa nga katungod sa paghatag karon nga panahon.