Mga Kasulatan
Facsimile 3


Usa ka Kinopya gikan sa Basahon ni Abraham

Numero 3

Imahe
Facsimile 3

Pagpasabut

Hul. 1. Si Abraham naglingkod diha sa trono ni Paraon, pinaagi sa pagkamatinahuron sa hari; may korona diha sa iyang ulo, naglarawan sa Pagkapari, ingon nga timailhan sa labing taas nga Kapangulohan sa Langit; may sungkod sa kaangayan ug paghukom diha sa iyang kamot.

Hul. 2. Si Hari Paraon, kansang ngalan gihatag diha sa mga sinulat ibabaw sa iyang ulo.

Hul. 3. Nagkahulugan og Abraham sa Ehipto ingon nga gihatag usab sa Hulagway 10 sa Kinopya Numero 1.

Hul. 4. Prinsipe ni Paraon, Hari sa Ehipto, ingon nga gisulat ibabaw sa kamot.

Hul. 5. Si Shulem, usa sa labaw nga tig-alagad sa hari, ingon nga gilarawan nga mga sinulat ibabaw sa iyang kamot.

Hul. 6. Olimlah, usa ka ulipon nga iya sa prinsipe.

Si Abraham nangatarungan mahitungod sa mga baruganan sa Astronomiya, diha sa balay sa hari.