Mga Kasulatan
Facsimile 1


Usa ka Kinopya gikan sa Basahon ni Abraham

Numero 1

Imahe
Facsimile 1

Pagpasabut

Hul. 1. Ang Anghel sa Ginoo.

Hul. 2. Si Abraham gigapos diha sa altar.

Hul. 3. Ang pagano nga pari ni Elkenah nga misulay sa paghalad ni Abraham ingon nga usa ka sakripisyo.

Hul. 4. Ang altar alang sa sakripisyo sa pagano nga mga pari nagbarug sa atubangan sa mga dios ni Elkenah, ni Libnah, ni Mahmackrah, ni Korash, ug ni Paraon.

Hul. 5. Ang pagano nga dios ni Elkenah.

Hul. 6. Ang pagano nga dios ni Libnah.

Hul. 7. Ang pagano nga dios ni Mahmackrah.

Hul. 8. Ang pagano nga dios ni Korash.

Hul. 9. Ang pagano nga dios ni Paraon.

Hul. 10. Si Abraham sa Ehipto.

Hul. 11. Gihikay aron maglarawan sa mga haligi sa langit, ingon sa pagsabut sa mga Ehiptohanon.

Hul. 12. Raukeeyang, nagkahulugan nga kawanangan, o ang kalangitan ibabaw sa atong mga ulo; apan niini nga paghulagway, kalabut niini nga hilisgutan, ang mga Ehiptohanon nagpasabut niini nga nagkahulugan og Shaumau, nga hataas, o ang mga kalangitan, agi og tubag sa pulong nga Hebreohanon, Shaumahyeem.