Mga Kasulatan
Abraham 4


Kapitulo 4

Ang mga Dios naglaraw sa paglalang sa yuta ug sa tanan nga kinabuhi niini—Ang ilang mga laraw sulod sa unom ka mga adlaw nga paglalang gitakda.

1 Ug unya ang Ginoo miingon: Manaog kita. Ug sila nanaog sa asinugdanan, ug sila, nga mao ang mga Dios, bmitukod ug miumol sa mga langit ug sa yuta.

2 Ug ang yuta, human kini maumol, walay sulod ug awaaw, tungod kay sila wala mag-umol og bisan unsa gawas sa yuta; ug ang kangitngit naghari diha sa ibabaw sa lawod, ug ang Espiritu sa mga Dios anagtabon diha sa ibabaw sa katubigan.

3 Ug sila (ang mga Dios) miingon: Himoa nga adunay kahayag; ug dihay kahayag.

4 Ug sila (ang mga Dios) nakasabut sa kahayag, kay kini hayag; ug sila mibahin sa kahayag, o gihimo kini nga mabahin, gikan sa kangitngit.

5 Ug ang mga Dios mitawag sa kahayag og Adlaw, ug ang kangitngit sila mitawag og Gabii. Ug nahinabo nga gikan sa kagabhion hangtud sa kabuntagon sila mitawag og gabii; ug gikan sa kabuntagon hangtud sa kagabhion sila mitawag og adlaw; ug kini mao ang una, o ang sinugdanan, niana diin sila mitawag og adlaw ug gabii.

6 Ug ang mga Dios usab miingon: Himoa nga adunay akawanangan sa taliwala sa mga katubigan, ug kini nagbahin sa mga katubigan gikan sa mga katubigan.

7 Ug ang mga Dios mimando sa kawanangan, aron kini mobulag sa mga katubigan nga ubos sa kawanangan gikan sa mga katubigan nga ibabaw sa kawanangan; ug kini natuman, gani ingon sa ilang pagmando.

8 Ug ang mga Dios mitawag sa kawanangan, og aLangit. Ug nahinabo nga kini gikan sa kagabhion hangtud sa kabuntagon nga sila mitawag og gabii; ug nahinabo nga kini gikan sa kabuntagon hangtud sa kagabhion nga sila mitawag og adlaw; ug kini mao ang ikaduhang bpanahon nga sila mitawag og gabii ug adlaw.

9 Ug ang mga Dios mimando, nag-ingon: Himoa nga ang mga akatubigan ubos sa langit mapundok ngadto sa busa ka dapit, ug himoa nga ang yuta nga motunga uga; ug kini natuman ingon sa ilang pagmando;

10 Ug ang mga Dios mitawag sa uga nga yuta, og Yuta; ug ang pagkapundok sa mga katubigan, sila mitawag, og aDako nga mga Katubigan; ug ang mga Dios nakatan-aw nga sila natuman.

11 Ug ang mga Dios miingon: Atong andamon ang yuta aron mohatag og asagbut; ang tanom nga mohatag og binhi; ang kahoy nga mamunga, subay sa iyang matang, kansang binhi sa iyang kaugalingon mohatag og sama kaniya diha sa ibabaw sa yuta; ug kini natuman, gani ingon sa ilang pagmando.

12 Ug ang mga Dios mitukod sa yuta aron mohatag og sagbut gikan sa iyang kaugalingon nga binhi, ug ang tanom aron mohatag og tanom gikan sa iyang kaugalingon nga binhi, mohatag og binhi subay sa iyang matang; ug ang yuta aron mohatag og kahoy gikan sa iyang kaugalingon nga binhi, nga mamunga, kansang binhi makapatubo lamang og sama kaniya, subay sa iyang matang; ug ang mga Dios nakakita nga sila natuman.

13 Ug nahinabo nga sila miihap sa mga adlaw; gikan sa kagabhion hangtud sa kabuntagon nga sila mitawag og gabii; ug nahinabo, gikan sa kabuntagon hangtud sa kagabhion nga sila mitawag og adlaw; ug kini ang ikatulo nga panahon.

14 Ug ang mga Dios mitukod sa mga akahayag diha sa kawanangan nga mao ang langit, ug mihimo kanila nga mobahin sa adlaw gikan sa gabii; ug mitukod kanila nga mahimo nga mga timailhan ug mga panahon, ug mga adlaw ug mga tuig.

15 Ug mitukod kanila alang sa mga kahayag sa kawanangan nga mao ang langit aron mohatag og kahayag diha sa yuta; ug kini natuman.

16 Ug ang mga Dios mitukod sa duha ka dagko nga mga kahayag, ang alabaw nga dako aron momando sa adlaw, ug ang gamay nga kahayag aron momando sa gabii; uban sa gamay nga kahayag sila usab mipahimutang sa mga bitoon;

17 Ug ang mga Dios nagpahimutang kanila sa kawanangan nga mao ang langit, aron mohatag og kahayag diha sa yuta, ug aron momando ibabaw sa adlaw ug ibabaw sa gabii, ug aron mobahin sa kahayag gikan sa kangitngit.

18 Ug ang mga Dios nagbantay niadto nga mga butang diin sila mimando hangtud nga sila mituman.

19 Ug nahinabo nga kini gikan sa kagabhion hangtud sa kabuntagon nga mao ang gabii; ug nahinabo nga kini gikan sa kabuntagon hangtud sa kagabhion nga mao ang adlaw; ug kini ang ikaupat nga panahon.

20 Ug ang mga Dios miingon: Atong andamon ang mga katubigan aron mopagula og mga binuhat nga naglihok nga adunay kinabuhi; ug ang langgam, aron sila molupad ibabaw sa yuta diha sa lapad nga kawanangan nga mao ang langit.

21 Ug ang mga Dios miandam sa mga katubigan aron sila mopagula ug dagko nga mga alumod, ug subay sa buhi nga binuhat nga naglihok, diin ang mga katubigan mopagula og daghan subay sa ilang matang; ug matag langgam nga may pako subay sa ilang matang. Ug ang mga Dios nagtan-aw nga sila masunod, ug nga ang ilang laraw maayo.

22 Ug ang mga Dios miingon: Kita mopanalangin kanila, ug mohimo kanila nga mabungahon ug modaghan, ug mopuno sa mga katubigan diha sa mga kadagatan o adako nga mga katubigan; ug mohimo sa mga langgam nga mosanay diha sa yuta.

23 Ug nahinabo nga kini gikan sa kagabhion hangtud sa kabuntagon nga sila mitawag og gabii; ug nahinabo nga kini gikan sa kabuntagon hangtud sa kagabhion nga sila mitawag og adlaw; ug kini ang ikalima nga panahon.

24 Ug ang mga aDios miandam sa yuta aron mohatag og buhi nga binuhat subay sa iyang matang, mga baka ug mga butang nga nagkamang, ug mga mananap sa yuta subay sa ilang matang; ug kini natuman, ingon sa ilang gipamulong.

25 Ug ang mga Dios mitukod sa yuta aron mopagula sa mga mananap subay sa ilang matang, ug mga baka subay sa ilang matang, ug matag butang nga nagkamang diha sa yuta subay sa iyang matang; ug ang mga Dios nagtan-aw nga sila motuman.

26 Ug ang mga Dios anagsabut sa ilang mga kaugalingon ug miingon: Manaog kita ug bmag-umol og tawo diha sa atong chitsura, subay sa atong panagway; ug kita mohatag kanila og kamandoan ibabaw sa mga isda sa dagat, ug ibabaw sa mga langgam sa kahanginan, ug sa mga baka, ug ibabaw sa tanan nga yuta, ug ibabaw sa matag butang nga nagkamang sa ibabaw sa yuta.

27 Busa ang mga aDios nanaog aron maghimo og tawo diha sa ilang kaugalingon nga hitsura, diha sa hitsura sa mga Dios nag-umol sila kanila, lalaki ug babaye sila nag-umol kanila.

28 Ug ang mga Dios miingon: Kita mopanalangin kanila. Ug ang mga Dios miingon: Kita mosugo kanila nga magmabungahon ug magpasanay, ug mopuno sa yuta, ug mobuntog niini, ug mobaton og kamandoan ibabaw sa mga isda sa kadagatan, ug sa mga langgam sa kahanginan, ug sa matag buhi nga butang nga naglihok diha sa yuta.

29 Ug ang mga Dios miingon: Tan-awa, kita mohatag kanila sa matag tanom nga magdala og binhi nga makita sa ibabaw sa tibuok yuta, ug sa matag kahoy nga adunay bunga diha niana; oo, ang bunga sa kahoy nga nagdala og binhi ngadto kanila kita mohatag niini; kini alang sa ilang apagkaon.

30 Ug ngadto sa matag mananap sa yuta, ug sa matag langgam sa kahanginan, ug sa matag butang nga nagkamang sa ibabaw sa yuta, tan-awa, kita mohatag kanila og kinabuhi, ug usab kita mohatag kanila sa matag lunhaw nga tanom alang sa pagkaon, ug tanan niini nga mga butang sa ingon pagatukuron.

31 Ug ang mga Dios miingon: Kita mobuhat sa tanan nga mga butang nga kita namulong, ug motukod kanila; ug tan-awa, sila mahimo nga masulundon kaayo. Ug nahinabo nga kini gikan sa kagabhion hangtud sa kabuntagon nga sila mitawag og gabii; ug nahinabo nga kini gikan sa kabuntagon hangtud sa kagabhion nga sila mitawag og adlaw; ug sila miihap sa aikaunom nga panahon.