Mga Kasulatan
Abraham 5


Kapitulo 5

Ang mga Dios mitapos sa ilang paglaraw sa paglalang sa tanan nga mga butang—Sila mipahinabo sa Paglalang sumala sa ilang mga laraw—Si Adan naghingalan sa matag buhi nga binuhat.

1 Ug sa ingon kita motapos sa pagbuhat sa mga langit ug sa mga yuta, ug sa tanan nga mga panon kanila.

2 Ug ang mga Dios miingon sa ilang mga kaugalingon: Sa ikapito nga panahon kita motapos sa atong buhat, diin kita nagkauyon; ug kita mamahulay sa aikapito nga panahon gikan sa atong tanan nga buhat diin kita nagkauyon.

3 Ug ang mga Dios mitapos sa ikapito nga panahon, tungod kay sa ikapito nga panahon sila amamahulay gikan sa ilang tanan nga mga buhat diin sila (ang mga Dios) nagkauyon sa ilang mga kaugalingon sa pag-umol; ug sa bpagbalaan niini. Ug sa ingon mao ang ilang mga hukom sa higayon nga sila nagkauyon sa ilang mga kaugalingon sa pag-umol sa mga langit ug sa yuta.

4 Ug ang mga Dios nanaog ug miumol niini nga mga kaliwatan sa langit ug sa yuta, sa diha nga sila giumol sa adlaw nga ang mga Dios miumol sa yuta ug sa mga langit.

5 Sumala sa tanan nga diin sila namulong kalabut sa matag tanom sa kaumahan sa awala pa kini diha sa yuta, ug sa matag hilba sa kaumahan sa wala pa kini motubo; kay ang mga Dios wala mohimo niini nga moulan diha sa yuta sa diha nga sila nagkauyon sa pagbuhat kanila, ug wala pa makaumol og usa ka tawo aron motikad sa yuta.

6 Apan dihay misulbong nga usa ka gabon gikan sa yuta, ug mibisibis sa ibabaw sa tibuok yuta.

7 Ug ang mga aDios miumol sa tawo gikan sa babug sa yuta, ug mikuha sa iyang cespiritu (nga mao ang espiritu sa tawo), ug mibutang niini ngadto kaniya; ug giginhawa ngadto sa lungag sa iyang mga ilong ang ginhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimo nga usa ka buhi nga dkalag.

8 Ug ang mga Dios mitanom og usa ka tanaman, sa may silangan nga bahin sa aEden, ug didto sila mibutang sa tawo, kansang espiritu sila mibutang ngadto sa lawas diin sila miumol.

9 Ug gikan sa yuta gihimo sa mga Dios nga motubo ang matag kahoy nga makapahimuot sa panan-aw ug maayo alang sa pagkaon; ang akahoy sa kinabuhi, usab, diha sa taliwala sa tanaman, ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan.

10 Dihay usa ka sapa nga nagbul-og gikan sa Eden, aron mobisibis sa tanaman, ug gikan didto kini nabahin ug nahimo nga upat ka mga ulo.

11 Ug ang mga Dios mikuha sa tawo ug mibutang kaniya diha sa Tanaman sa Eden, aron mogalam niini ug moatiman niini.

12 Ug ang mga Dios misugo sa tawo, nag-ingon: Sa matag kahoy sa tanaman ikaw mahimo nga mokaon,

13 Apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, ikaw dili mokaon niini; kay sa higayon nga ikaw mokaon niana, ikaw sa pagkatinuod mamatay. Karon ako, si Abraham, nakatan-aw nga kini subay sa apanahon sa Ginoo, diin subay sa panahon sa bKolob; kay gani wala pa itudlo sa mga Dios ngadto ni Adan ang iyang pag-ihap.

14 Ug ang mga Dios miingon: Maghimo kita og katabang alang sa lalaki, kay dili maayo nga ang lalaki mag-inusara, busa mag-umol kita og katabang alang kaniya.

15 Ug ang mga Dios mihimo nga usa ka halawom nga pagkatulog moabut ngadto kang aAdan; ug siya natulog, ug mikuha sila og usa sa iyang mga gusok, ug mitak-up sa unod hulip niana;

16 Ug ang gusok nga gikuha sa mga Dios gikan sa lalaki, sila miumol og usa ka ababaye, ug midala kaniya ngadto sa lalaki.

17 Ug si Adan miingon: Kini mao ang bukog sa akong mga bukog, ug unod sa akong unod; karon siya pagatawgon og Babaye, tungod kay siya gikuha gikan sa lalaki;

18 Busa ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug amounong ngadto sa iyang asawa, ug sila mahimo nga busa ka unod.

19 Ug silang duha mga hubo, ang lalaki ug ang iyang asawa, ug wala maulaw.

20 Ug gikan sa yuta ang mga Dios miumol sa mananap sa kaumahan, ug matag langgam sa kahanginan, ug gidala kini sila ngadto ni Adan aron pagsuta unsa ang iyang itawag kanila; ug bisan unsa ang itawag ni Adan sa matag buhi nga binuhat, kana kinahanglan mao ang ngalan niana.

21 Ug si Adan mihatag og mga ngalan ngadto sa tanan nga mga baka, ngadto sa langgam sa kahanginan, ngadto sa matag mananap sa kaumahan; ug alang kang Adan, dihay usa ka katabang nga angay alang kaniya.