Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 57
nahauna sunod


Seksyon 57

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Zion, Lalawigan sa Jackson, Missouri, 20 sa Hulyo 1831 (History of the Church, 1:189–190). Sa pagsunod sa sugo sa Ginoo (seksyon 52), ang mga anciano nakapanaw gikan sa Kirtland ngadto sa Missouri uban sa daghan nga nagkalain-lain nga mga kasinatian ug pipila ka pagsupak. Sa pagpalandong sa kahimtang sa mga Lamanite ug sa kakulang sa buhilaman, pamatasan, ug relihiyon diha sa tanan nga mga katawhan, ang Propeta mituaw: “Kanus-a mamulak ang kamingawan ingon sa rosas? Kanus-a tukuron ang Zion diha sa iyang himaya, ug asa mobarug ang Imong templo, ngadto diin ang tanan nga mga nasud moadto sa katapusan nga mga adlaw?” (History of the Church, 1:189). Sa wala madugay siya nakadawat niini nga pagpadayag.

1–3, Independence, Missouri, mao ang dapit alang sa Dakbayan sa Zion ug sa templo; 4–7, Ang mga Santos mopalit og mga yuta ug makadawat og mga kabilin niana nga dapit; 8–16, Sidney Gilbert motukod og usa ka tindahan, W. W. Phelps mao ang mahimo nga tig-imprinta, ug si Oliver Cowdery mao ang moandam alang sa pagmantala.

1 Patalinghug, O kamo nga mga anciano sa akong simbahan, miingon ang Ginoo nga inyong Dios, kinsa nagkatigum sa ilang mga kaugalingon, sumala sa akong mga sugo, niini nga yuta, nga mao ang yuta sa aMissouri, nga mao ang byuta nga Ako mitudlo ug cmipahinungod alang sa dpagpundok sa mga santos.

2 Busa, kini mao ang yuta sa saad, ug ang adapit alang sa dakbayan sa bZion.

3 Ug sa ingon miingon ang Ginoo nga inyong Dios, kon kamo modawat og kaalam ania ang kaalam. Tan-awa, ang dapit nga karon gitawag og Independence mao ang tunga-tunga nga dapit; ug ang dapit alang sa atemplo, nga nahimutang sa kasadpan nga bahin, diha sa usa ka lote nga dili layo gikan sa balay sa hukmanan.

4 Busa, kini ang kaalam nga ang yuta kinahanglan apaliton sa mga santos, ug usab matag luna nga nahimutang sa kasadpan nga bahin, gani ngadto sa utlanan nga nagdagan paingon sa taliwala sa bJudeo ug sa Hentil;

5 Ug usab matag luna nga giutlanan sa mga tugwayanan, tungod kay ang akong mga tinun-an makahimo sa apagpalit og mga yuta. Tan-awa, kini kaalam, nga sila bmakabaton niini alang sa walay katapusan nga kabilin.

6 Ug tuguti nga ang akong sulugoon nga si Sidney Gilbert mobarug sa buhatan diin Ako nagtudlo kaniya, sa pagdawat og mga salapi, nga mahimo nga atinugyanan ngadto sa simbahan, sa pagpalit og yuta diha sa tanan nga palibut nga mga rehiyon, kutob sa mahimo diha sa pagkamatarung, ug ingon nga ang kaalam motudlo.

7 Ug tuguti nga ang akong sulugoon nga si aEdward Partridge mobarug diha sa buhatan diin Ako nagtudlo kaniya, ug bmobahin ngadto sa mga santos sa ilang mga kabilin, gani ingon nga Ako nagsugo; ug usab kadto kinsa siya mitudlo sa pagtabang kaniya.

8 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, tuguti nga ang akong sulugoon nga si Sidney Gilbert mopahiluna sa iyang kaugalingon niini nga dapit, ug motukod og usa ka tindahan, nga siya mobaligya og mga butang nga walay limbong, nga siya makatigum og salapi aron sa pagpalit og mga yuta alang sa kaayohan sa mga santos, ug nga siya makabaton sa bisan unsa nga mga butang nga ang mga tinun-an nanginahanglan sa pagtukod kanila diha sa ilang kabilin.

9 Ug usab tuguti nga ang akong sulugoon nga si Sidney Gilbert makabaton og kalig-unan—tan-awa ania ang kaalam, ug kinsa kadto nga mobasa tuguti nga siya makasabut—aron siya usab makapadala og mga butang ngadto sa mga katawhan, pinaagi kang bisan kinsa nga siya buot ingon nga mga kawani nga nagtrabaho diha sa iyang pangalagad;

10 Ug sa ingon mohatag alang sa akong mga santos, nga ang akong ebanghelyo mahimo nga isangyaw ngadto niadto kinsa naglingkod sa akangitngit ug diha sa kahimtang sa bespirituhanon nga kamatayon.

11 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, tuguti ang akong sulugoon nga si aWilliam W. Phelps ibutang niini nga dapit, ug ipahimutang ingon nga sa usa ka btig-imprinta ngadto sa Simbahan.

12 Ug tan-awa, kon ang kalibutan modawat sa iyang mga sinulat—tan-awa ania ang kaalam—tuguti nga siya makabaton sa bisan unsa nga iyang maangkon diha sa pagkamatarung, alang sa kaayohan sa mga santos.

13 Ug tuguti nga ang akong sulugoon nga si aOliver Cowdery motabang kaniya, gani ingon nga Ako nagsugo, sa bisan diin nga dapit nga Ako motudlo ngadto kaniya, sa pagkopya, ug sa pagtan-aw nga walay sayop, ug pagpili, nga ang tanan nga mga butang mahimo nga matarung diha sa akong atubangan, ingon nga kini pamatud-an sa Espiritu pinaagi kaniya.

14 Ug sa ingon tuguti kinsa kadto kang kinsa Ako namulong nga ipahimutang diha sa yuta sa Zion, sa labing madali nga mahimo, uban sa ilang mga banay, sa pagbuhat niadto nga mga butang gani ingon nga Ako namulong.

15 Ug karon mahitungod sa pagpundok—Himoa nga ang obispo ug ang tinugyanan maghimo og mga pagpangandam alang niadto nga mga banay diin gisugo sa pag-anhi dinhi niini nga yuta, sa labing madali, ug ipahimutang sila diha sa ilang kabilin.

16 Ug ngadto sa nahibilin nga mga anciano ug mga sakop dugang pa nga mga panudlo ang ihatag human niini. Bisan pa niana. Amen.