Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 54
nahauna sunod


Seksyon 54

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Newel Knight, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:180–181). Mga sakop sa Simbahan sa sanga sa Thompson, Ohio, nabahin tungod sa mga pangutana nga adunay kalabutan sa pagpahinungod sa mga kabtangan. Pagkadawo ug pagkahakog gipaila, ug si Leman Copley nakalapas sa iyang pakigsaad sa pagpahinungod sa iyang lapad nga umahan nga usa ka dapit nga panulundon alang sa mga Santos nga nangabut gikan sa Colesville, New York. Si Ezra Thayre usab nalambigit diha sa panag-away. Agi og sangputanan, si Newel Knight (presidente sa sanga sa Thompson) ug uban nga mga anciano miduol sa Propeta ug nangutana unsaon pagpadayon. Ang Propeta nangutana sa Ginoo ug nakadawat niini nga pagpadayag. (Tan-awa usab ang seksyon 56, nga mao ang sumpay sa hitabo.)

1–6, Ang mga Santos kinahanglan maghupot sa ebanghelyo sa pakigsaad aron makaangkon og kalooy; 7–10, Sila kinahanglan mapailubon diha sa kasakitan.

1 Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo, gani ang aAlpha ug Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan, gani siya kinsa bgilansang sa krus alang sa mga sala sa kalibutan—

2 Tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, akong sulugoon Newel Knight, ikaw magbarug nga malig-on diha sa buhatan diin Ako nagtudlo kanimo.

3 Ug kon ang imong mga kaigsoonan nagtinguha sa paglayas gikan sa ilang mga kaaway, tuguti nga sila maghinulsol sa ilang tanan nga mga sala, ug mahimo nga tinuod nga amapainubsanon sa akong atubangan ug mahinulsulon.

4 Ug sa ingon nga ang apakigsaad nga ilang nahimo ngari kanako nalapas, bisan pa niana kini nahimo nga bwalay hinungdan ug walay sangputanan.

5 Ug alaot ngadto kaniya diin kining akalapasan moabut, kay labaw pa nga maayo alang kaniya nga siya malumos sa kahiladman sa dagat.

6 Apan bulahan sila kinsa naghupot sa pakigsaad ug naghupot sa sugo, kay sila makaangkon og akalooy.

7 Busa, lakaw karon ug biya sa yuta, basin pa unya og ang inyong mga kaaway moabut diha kaninyo; ug pagsugod sa inyong panaw, ug pagtudlo kinsa ang inyong buot nga mahimo nga inyong pangulo, ug sa pagbayad og mga salapi alang kaninyo.

8 Ug sa ingon kamo mosugod sa inyong panaw, ngadto sa mga rehiyon sa kasadpan nga bahin, ngadto sa yuta sa aMissouri, ngadto sa mga utlanan sa mga Lamanite.

9 Ug human kamo makahimo og pagpanaw, tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, pangita kamo og apanginabuhian sama ngadto sa mga tawo, hangtud Ako moandam og dapit alang kaninyo.

10 Ug usab, apagpailub diha sa kalisdanan hangtud Ako bmoabut; ug, tan-awa, Ako moabut sa labing madali, ug ang akong ganti ania uban kanako, ug sila kinsa cnagtinguha kanako sa makugihon makakita og dkapahulayan sa ilang mga kalag. Bisan pa niana. Amen.