Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 43
nahauna sunod


Seksyon 43

Pagpadayag nga gihatag pinaagi kang Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, sa Pebrero 1831 (History of the Church, 1:154–156). Niini nga panahon ang uban nga mga sakop sa Simbahan nasamok pinaagi sa mga katawhan nga naghimo og bakak nga mga pag-angkon ingon nga mga tigpadayag. Ang Propeta nagpakisayud sa Ginoo ug nakadawat niini nga pahayag nga gitumong ngadto sa mga anciano sa Simbahan. Ang una nga bahin naghisgot sa mga butang sa katukuran sa Simbahan; ang ulahi nga bahin naglakip sa pahimangno nga ang mga anciano mohatag ngadto sa mga nasud sa yuta.

1–7, Mga pagpadayag ug mga sugo moabut lamang pinaagi sa usa nga gitudlo; 8–14, Ang mga Santos pagabalaanon pinaagi sa pagbuhat sa tanan nga mga pagkabalaan sa atubangan sa Ginoo; 15–22, Mga anciano gipadala aron sa pagsangyaw sa paghinulsol ug pag-andam sa mga tawo alang sa mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo; 23–28, Ang Ginoo nagtawag sa mga tawo pinaagi sa iyang tingog ug pinaagi sa mga gahum sa kinaiyahan; 29–35, Ang Kaliboan ug ang paggapos ni Satanas moabut.

1 O patalinghug, kamo nga mga anciano sa akong simbahan, ug paminaw sa mga pulong nga Ako namulong nganha kaninyo.

2 Kay tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo nakadawat og sugo ingon nga abalaod ngadto sa akong simbahan, pinaagi kaniya kinsa Ako mitudlo nganha kaninyo sa pagdawat sa mga bsugo ug mga pagpadayag gikan sa akong kamot.

3 Ug niini kamo masayud sa pagkatinuod—nga walay lain nga itudlo nganha kaninyo sa pagdawat sa mga sugo ug sa mga pagpadayag hangtud siya pagakuhaon, kon siya amagpabilin ngari kanako.

4 Apan sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga awalay lain nga itudlo ngadto niini nga gasa gawas nga kini pinaagi kaniya; kay kon kini kuhaon gikan kaniya siya dili makabaton sa gahum gawas sa pagtudlo og lain sa iyang dapit.

5 Ug kini mao ang balaod nganha kaninyo, nga kamo dili makadawat sa mga panudlo ni bisan kinsa nga moabut sa inyong atubangan ingon nga mga pagpadayag o mga sugo;

6 Ug kini Ako mohatag nganha kaninyo nga kamo dili amalimbungan, nga kamo masayud nga sila dili gikan kanako.

7 Kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga siya nga agi-orden ngari kanako mosulod sa bganghaan ug i-orden ingon nga Ako namulong kaninyo kaniadto, sa pagtudlo niadto nga mga pagpadayag nga inyong nadawat ug madawat pinaagi kaniya kinsa Ako mitudlo.

8 Ug karon, tan-awa, Ako mohatag nganha kaninyo og sugo, nga kon kamo magpundok kamo amagtudlo ug maghatag og kaayohan sa usag usa, nga kamo masayud kon unsaon sa pagbuhat ug sa pagdumala sa akong simbahan, unsaon sa pagbuhat diha sa mga katuyoan sa akong balaod ug mga sugo, diin Ako mihatag na.

9 Ug sa ingon kamo mahimo nga matudloan sa balaod sa akong simbahan, ug apagabalaanon pinaagi niana nga inyo nang nadawat, ug kamo maghiusa sa inyong mga kaugalingon sa pagbuhat sa tanan nga pagkabalaan diha sa akong atubangan—

10 Nga tungod kay kamo nagbuhat niini, ang himaya aidugang ngadto sa gingharian nga inyo nang nadawat. Tungod kay kamo wala magbuhat niini, kini bpagakuhaon, bisan niana nga inyo nang nadawat.

11 Hugasi ang inyong apagkadautan nga anaa diha kaninyo; himoa nga balaan ang inyong mga kaugalingon diha sa akong atubangan;

12 Ug kon kamo nagtinguha sa mga kahimayaan sa gingharian, itudlo ninyo ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug abulig kaniya diha sa akong atubangan pinaagi sa pag-ampo sa hugot nga pagtuo.

13 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, nga kon kamo nagtinguha sa mga amisteryo sa gingharian, pag-andam alang kaniya og pagkaon ug saput, ug bisan unsa nga butang nga siya nagkinahanglan sa pagtuman sa iyang buluhaton diin Ako nagsugo kaniya;

14 Ug kon kamo dili magbuhat niini siya magpabilin ngadto kanila nga midawat kaniya, nga Ako mag-andam sa akong kaugalingon og aputli nga mga katawhan diha sa akong atubangan.

15 Ug usab Ako moingon, patalinghug kamo nga mga anciano sa akong simbahan, kinsa Ako nagtudlo: Kamo wala ipadala aron tudloan, apan sa apagtudlo sa mga katawhan sa mga butang nga Ako mitugyan sa inyong mga kamot pinaagi sa gahum sa akong bEspiritu;

16 Ug kamo apagatudloan gikan sa kahitas-an. Himoa nga bbalaan ang inyong mga kaugalingon ug kamo cpagatugahan sa gahum, nga inyong ihatag gani ingon nga Ako namulong.

17 Patalinghug kamo, kay, tan-awa, ang amahinungdanon nga badlaw sa Ginoo hapit na moabut.

18 Kay ang adlaw moabut nga ang Ginoo mopadungog sa iyang atingog gikan sa langit; ang mga langit bmauyog ug ang yuta cmangurog, ug ang dtrumpeta sa Dios motingog og dugay ug kusog, ug moingon ngadto sa natulog nga mga nasud: Kamo nga mga santos ebangon ug magpakabuhi; kamo nga mga makasasala fpabilin ug gkatulog hangtud Ako motawag pag-usab.

19 Busa baksi ang inyong mga bat-ang kay tingali unya og kamo makita taliwala sa mga dautan.

20 Ipabati ang inyong mga tingog ug ayaw pugngi. Tawag diha sa mga nasud og paghinulsol, tigulang ug batan-on, ulipon ug gawasnon, mag-ingon: Andama ang inyong mga kaugalingon alang sa mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo;

21 Kay kon Ako, kinsa usa ka tawo, nagpabati sa akong tingog ug nagtawag diha kaninyo sa paghinulsol, ug kamo nagdumot kanako, unsa ang inyong isulti kon ang adlaw moabut nga ang mga adugdug molitok sa ilang mga tingog gikan sa mga kinatumyan sa yuta, namulong diha sa mga dunggan sa tanan nga mga buhi; mag-ingon—Paghinulsol, ug pag-andam alang sa mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo?

22 Oo, ug usab, kon ang mga kilat mokilab gikan sa silangan ngadto sa kasadpan, ug molitok sa ilang mga tingog ngadto sa tanan nga buhi, ug nakahimo sa mga dunggan sa pagbagting sa tanan nga nakadungog, mag-ingon niini nga mga pulong—Paghinulsol kamo, kay ang mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo moabut?

23 Ug usab, ang Ginoo molitok sa iyang tingog gikan sa langit, nga mag-ingon: Patalinghug, O kamo nga mga nasud sa yuta, ug paminaw sa mga pulong sa Dios kinsa nagbuhat kaninyo.

24 O, kamo nga mga nasud sa yuta, hangtud kapila Ako mopundok kaninyo ingon sa ahimongaan nga mopundok sa iyang mga piso sa ilawom sa iyang mga pako, apan kamo bnagdumili!

25 Hangtud kapila Ako amotawag kaninyo pinaagi sa ba-ba sa akong mga bsulugoon, ug pinaagi sa cpangalagad sa akong mga anghel, ug pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog, ug pinaagi sa tingog sa mga dugdug, ug pinaagi sa tingog sa mga kilat, ug pinaagi sa tingog sa mga unos, ug pinaagi sa tingog sa mga linog, ug unos sa dagko nga yelo, ug pinaagi sa tingog sa mga dkagutom ug mga kamatay sa matag matang, ug pinaagi sa lanog kaayo nga tunog sa trumpeta, ug pinaagi sa tingog sa paghukom, ug pinaagi sa tingog sa ekalooy sa tibuok adlaw, ug pinaagi sa tingog sa himaya ug dungog ug sa mga katigayunan sa kinabuhing dayon, ug unta makaluwas kaninyo sa fwalay katapusan nga kaluwasan, apan kamo nagdumili!

26 Tan-awa, ang adlaw moabut, nga ang kopa sa kaligutgut sa akong kasuko mapuno.

27 Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kini mao ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios.

28 Busa, apaghago kamo, paghago kamo sa akong ubasan alang sa katapusan nga higayon—kay sa katapusan nga higayon nagtawag diha sa mga lumulupyo sa yuta.

29 Kay sa akong kaugalingon nga tukma nga panahon Ako amoabut diha sa yuta sa paghukom, ug ang akong mga katawhan pagatubson ug maghari uban kanako sa yuta.

30 Kay ang mahinungdanon nga aKaliboan, diin Ako nakapamulong pinaagi sa ba-ba sa akong mga sulugoon, moabut.

31 Kay si aSatanas bpagagapuson ug kon siya buhian pag-usab siya maghari lamang sa cmubo nga panahon, ug unya moabut ang dkatapusan sa yuta.

32 Nga siya nga nagpuyo sa apagkamatarung bpagabalhinon sa usa ka pagpamilok sa mata, ug ang yuta mahanaw pinaagi sa kalayo.

33 Ug ang dautan moadto ngadto sa dili mapalong nga akalayo, ug ang ilang katapusan walay tawo sa yuta nga masayud, ni masayran gayud, hangtud sila moabut diha sa akong atubangan sa bpaghukom.

34 Patalinghug kamo niini nga mga pulong. Tan-awa, Ako si Jesukristo, ang aManluluwas sa kalibutan. bMahala kini nga mga butang diha sa inyong mga kasingkasing, ug palandonga ang mga ckaligdong sa kahangturan ddiha sa inyong mga ehunahuna.

35 aPagmaligdong. Paghupot sa akong tanan nga mga sugo. Bisan pa niana. Amen.