Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 120
nahauna sunod


Seksyon 120

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Far West, Missouri, 8 sa Hulyo 1838, nagpahibalo sa pagpahigayon sa mga kabtangan nga nabayran sa ikapulo sama sa ginganlan sa nahauna nga pagpadayag, seksyon 119 (History of the Church, 3:44).

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo, ang panahon miabut na, nga ipahigayon na akini pinaagi sa usa ka konseho, nga naglangkob sa Unang Kapangulohan sa akong Simbahan, ug sa obispo ug sa iyang konseho, ug pinaagi sa akong halangdon nga konseho; ug pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog ngadto kanila, miingon ang Ginoo. Bisan pa niana. Amen.

      • IE ikanapulo.