Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 38
nahauna sunod


Seksyon 38

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Fayette, New York, 2 sa Enero 1831 (History of the Church, 1:140–143). Ang higayon mao ang usa ka komperensya sa Simbahan.

1–6, Si Kristo naglalang sa tanan nga mga butang; 7–8, Siya anaa sa taliwala sa iyang mga Santos, kinsa sa dili madugay makakita kaniya; 9–12, Tanan nga unod madunot sa iyang atubangan; 13–22, Siya nag-andam og usa ka yuta sa saad alang sa iyang mga Santos niini nga panahon ug sa kahangturan; 23–27, Ang mga Santos gimandoan nga maghiusa ug magtamud sa usag usa ingon nga mga igsoon; 28–29, Mga gubat gitagna; 30–33, Ang mga Santos pagahatagan og gahum gikan sa kahitas-an ug manglakaw taliwala sa tanan nga mga nasud; 34–42, Ang Simbahan gimandoan sa pag-amuma sa mga kabus ug sa timawa, ug mangita sa mga katigayunan sa kahangturan.

1 Sa ingon miingon ang Ginoo nga imong Dios, gani si Jesukristo, ang Halangdon nga aAko Mao, Alpha ug Omega, ang bsinugdanan ug ang katapusan, ang mao nga mitan-aw diha sa gilapdon sa kahangturan, ug ang tanan nga mga cpanon sa serapin sa langit, sa dwala pa emabuhat ang kalibutan;

2 Ang mao kinsa anasayud sa tanan nga mga butang, kay ang btanan nga mga butang anaa sa atubangan sa akong mga mata;

3 Ako mao ang namulong, ug ang kalibutan anabuhat, ug ang tanan nga mga butang gikan kanako.

4 Ako mao gihapon ang mikuha sa aZion ni Enoch ngari sa akong kaugalingon nga sabakan; ug sa pagkatinuod, Ako moingon, gani kutob sa bmotuo sa akong ngalan, kay Ako si Kristo, ug sa akong kaugalingon nga ngalan, pinaagi sa cdugo diin Ako mipatulo, nga Ako nangamuyo sa atubangan sa akong Amahan alang kanila.

5 Apan tan-awa, ang nahibilin sa adautan Ako mitago sa bbilanggoan sa kangitngit hangtud sa cpaghukom sa mahinungdanon nga adlaw, nga moabut sa katapusan sa yuta;

6 Ug bisan pa niana Ako mohimo nga ang dautan matago, kinsa wala maminaw sa akong tingog apan nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing, ug alaot, alaot, alaot, mao ang ilang kalaglagan.

7 Apan tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo nga ang akong mga amata anaa kaninyo. Ako anaa sa inyong btaliwala, ug kamo dili makakita kanako;

8 Apan ang adlaw hapit na moabut nga kamo amakakita kanako, ug masayud nga Ako mao; kay ang tabil sa kangitngit sa dili madugay gision, ug siya nga dili blimpyo dili cmakalahutay sa adlaw.

9 Busa, baksi ang inyong mga bat-ang ug pangandam. Tan-awa, ang agingharian inyo, ug ang kaaway dili makabuntog.

10 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, kamo alimpyo, apan dili tanan; ug walay bisan usa kinsa Ako bnahimuot;

11 Kay ang tanan nga aunod madunuton diha sa akong atubangan; ug ang mga gahum sa bkangitngit mipatigbabaw sa yuta, taliwala sa mga katawhan, sa atubangan sa tanan nga mga panon sa langit—

12 Diin nakahimo sa kahilum nga maghari, ug ang tanan nga kahangturan agisakit, ug ang mga banghel nagpaabut sa mahinungdanon nga sugo sa cpag-ani sa yuta, sa pagpundok sa mga dsagbut nga sila unta emasunog; ug, tan-awa, ang kaaway naghiusa.

13 Ug karon Ako mopakita nganha kanimo og usa ka misteryo, usa ka butang nga anaa sa tinago nga mga lawak, sa pagpahinabo gani sa imong akalaglagan sa pagpanglabay sa panahon, ug ikaw wala masayud niini;

14 Apan karon Ako mosulti niini nganha kanimo, ug kamo bulahan, dili tungod sa inyong kadautan, ni sa inyong mga kasingkasing nga walay pagtuo; kay sa pagkatinuod ang uban kaninyo nakasala sa akong atubangan, apan Ako magmaloloy-on ngadto sa inyong kahuyang.

15 Busa, kamo amagmalig-on gikan karon; ayaw bkahadlok, kay ang gingharian inyo.

16 Ug alang sa inyong kaluwasan Ako mohatag nganha kaninyo og sugo, kay Ako nakadungog sa inyong mga pag-ampo, ug ang akabus nagbagulbol diha sa akong atubangan, ug ang badunahan Ako mihimo, ug ang tanan nga unod akò, ug Ako walay cpagtamud sa mga tawo.

17 Ug Ako mihimo sa yuta nga adunahan, ug tan-awa kini ang akong atumbanan, busa, Ako motunob niini pag-usab.

18 Ug Ako motanyag ug mouyon sa paghatag nganha kaninyo og dagko nga mga katigayunan, gani usa ka yuta sa saad, usa ka yuta nga tugob sa gatas ug dugos, diha diin walay tunglo kon ang Ginoo moabut;

19 Ug Ako mohatag niini nganha kaninyo alang sa yuta nga inyong kabilin, kon kamo mangita niini uban sa tibuok ninyong mga kasingkasing.

20 Ug mao kini ang akong pakigsaad uban kaninyo, kamo makabaton niini alang sa yuta nga inyong kabilin, ug akabilin alang sa inyong mga anak sa kahangturan, samtang ang kalibutan magpabilin, ug kamo makaangkon niini pag-usab sa kahangturan, nga dili na mahanaw.

21 Apan, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo nga niini nga panahon kamo dili magbaton og hari ni magmamando, kay Ako ang inyong ahari ug magbantay diha kaninyo.

22 Busa, paminaw sa akong tingog ug asunod kanako, ug kamo mahimo nga bgawasnon nga mga katawhan, ug kamo walay mga balaod apan ang akong mga balaod kon Ako moanhi, kay Ako ang inyong cmagbabalaod, ug unsa ang magpugong sa akong kamot?

23 Apan, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, apagtudlo sa usag usa sumala sa katungdanan diin Ako nagtudlo kaninyo;

24 Ug tuguti nga ang matag tawo amotamud sa iyang igsoon sama sa iyang kaugalingon, ug magbaton og bhiyas ug cpagkabalaanon sa akong atubangan.

25 Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang matag tawo motamud sa iyang igsoon sama sa iyang kaugalingon.

26 Kay unsa nga tawo taliwala kaninyo nga adunay napulog duha ka mga anak, ug dili motamud kanila, ug sila nangalagad kaniya nga masunuron, ug siya nag-ingon ngadto sa usa: Pagsul-ob og mga kupo ug lingkod dinhi; ug ngadto sa uban: Pagsul-ob og nuog ug lingkod didto—ug nagtan-aw diha sa iyang mga anak ug nag-ingon nga ako makiangayon?

27 Tan-awa, kini Ako naghatag nganha kaninyo og usa ka sambingay, ug kini sama kanako. Ako moingon nganha kaninyo, apaghiusa; ug kon kamo dili magkahiusa kamo dili akò.

28 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo nga ang kaaway nga anaa sa tinago nga mga lawak nagtinguha sa inyong mga akinabuhi.

29 Kamo nakadungog og mga agubat sa layo nga mga nasud, ug kamo miingon nga adunay moabut nga dagko nga mga gubat sa layo nga mga nasud, apan kamo wala masayud sa mga kasingkasing sa mga tawo sa inyong kaugalingon nga yuta.

30 Ako moingon niini nga mga butang tungod sa inyong mga pag-ampo; busa, apagbaton og bkaalam diha sa inyong mga dughan, tingali unya og ang pagkadautan sa mga tawo mopadayag niini nga mga butang nganha kaninyo pinaagi sa ilang pagkadautan, sa paagi nga ipamulong diha sa inyong mga dunggan uban sa tingog nga kusog pa kay sa niana nga makapakurog sa yuta; apan kon kamo andam dili kamo mahadlok.

31 Ug nga kamo unta makalingkawas sa gahum sa kaaway, ug pagapundukon ngari kanako ang matarung nga mga katawhan, nga walay amansa ug walay sala—

32 Busa, tungod niini nga hinungdan Ako mihatag kaninyo og sugo nga kamo moadto ngadto sa aOhio; ug didto Ako mohatag nganha kaninyo sa akong bbalaod; ug didto kamo cpagatugahan uban sa gahum nga gikan sa kahitas-an;

33 Ug gikan dinhi, kinsa kadto nga Ako motugot nga moadto taliwala sa atanan nga mga nasud, ug mosulti kanila unsa ang ilang buhaton; kay Ako adunay mahinungdanon nga buhat nga giandam, kay ang Israel bpagaluwason, ug Ako mogiya kanila bisan diin Ako buot, ug walay gahum nga cmakapugong sa akong kamot.

34 Ug karon, Ako naghatag ngadto sa simbahan niini nga mga bahin sa sugo, nga pipila sa mga tawo diha kanila pagatudluon, ug sila pagatudluon pinaagi sa atingog sa simbahan;

35 Ug sila motan-aw ngadto sa kabus ug sa timawa, ug mangalagad alang sa ilang akahupayan nga sila dili mag-antus; ug ipadala sila ngadto sa dapit diin Ako misugo kanila;

36 Ug kini ang ilang buhat, pagdumala sa mga kalihokan sa kabtangan niini nga simbahan.

37 Ug sila nga adunay mga umahan nga dili mabaligya, himoa kini nga magpabilin o paabangan ingon nga makaayo kanila.

38 Tan-awa nga ang tanan nga mga butang matipigan; ug kon ang mga tawo amatugahan sa gahum gikan sa kahitas-an ug mapadala, kining tanan nga mga butang pagapundukon ngadto sa dughan sa simbahan.

39 Ug kon kamo nagtinguha sa mga akatigayunan diin mao ang kabubut-on sa Amahan nga ihatag nganha kaninyo, kamo mahimo nga labing adunahan sa tanan nga mga katawhan, kay kamo makaangkon og mga katigayunan sa kahangturan; ug kini gikinahanglan nga ang mga bkatigayunan sa yuta mga akò sa paghatag; apan paglikay sa cgarbo, tingali kamo mahisama sa mga dNephite sa karaan.

40 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, Ako naghatag kaninyo og usa ka sugo, nga ang matag tawo, anciano, pari, magtutudlo, ug usab mga sakop molakaw uban sa iyang gahum, uban sa paghago sa ilang mga akamot; sa pag-andam ug pagtuman sa mga butang diin Ako misugo.

41 Ug himoa nga ang inyong apagsangyaw mao ang tingog sa bpasidaan, matag tawo ngadto sa iyang silingan, sa kalumo ug sa kaaghup.

42 Ug pahawa kamo agikan diha sa mga dautan. Luwasa ang inyong mga kaugalingon: Paglimpyo kamo nga nagdala sa mga butang sa Ginoo. Bisan pa niana. Amen.