Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 135
nahauna sunod


Seksyon 135

Pagkamartir ni Joseph Smith ang Propeta ug sa iyang igsoon nga lalaki, Hyrum Smith ang Patriyarka, sa Carthage, Illinois, 27 sa Hunyo 1844 (History of the Church, 6:629–631). Kini nga kalig-unan gisulat ni Elder John Taylor sa Konseho sa Napulog Duha, kinsa mao ang saksi sa mga panghitabo.

1–2, Joseph ug Hyrum gimartir diha sa Bilanggoan sa Carthage; 3, Labing taas nga katungdanan sa Propeta giila; 4–7, Ilang kamatayon nagpamatuod sa kamatuoran ug kabalaan sa buhat.

1 Aron pagsilyo sa pagpamatuod niini nga basahon ug sa Basahon ni Mormon, kami nagpahibalo sa apagkamartir ni bJoseph Smith ang Propeta, ug Hyrum Smith ang Patriyarka. Sila gipusil sa Bilanggoan sa cCarthage, sa ika-27 sa Hunyo, 1844, sa mga alas singko sa hapon, sa mga armado nga manggugubot nga panon—pinintalan ug itum—mga gikan sa 150 ngadto sa 200 ka mga tawo. Si dHyrum mao ang gipusil pag-una ug inanay nga natumba; nagtuaw: Ako usa ka patay nga tawo! Si Joseph milukso gikan sa bintana, ug gipusil nga namatay diha sa pagpaningkamot, nagtuaw: O Ginoo akong Dios! Silang duha gipusil human sila mamatay, sa usa ka walay kalooy nga paagi ug silang duha naigo sa upat ka mga bala.

2 Si aJohn Taylor ug Willard Richards, duha sa Napulog Duha, mao lamang ang mga tawo diha sa lawak niana nga panahon; ang una nasamdan sa mabangis nga paagi uban sa upat ka mga bala, apan sukad niana naulian; ang ulahi, pinaagi sa kalooy sa Dios, nakaikyas, walay bisan lungag sa iyang kupo.

3 Si Joseph Smith, ang aPropeta ug bManalagna sa Ginoo, nakahimo og daghan pa, gawas lamang kang Jesus, alang sa kaluwasan sa mga tawo niini nga kalibutan, kay ni bisan kinsa nga tawo nga nakapuyo dinhi. Sulod sa mubo nga panahon sa kawhaan ka mga tuig, siya nakapatungha sa Basahon ni Mormon, diin siya mihubad pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios, ug nahimo nga mga paagi sa pagmantala niini ngadto sa duha ka mga dagko nga kayutaan; nakapadala sa ckahingpitan sa walay katapusan nga ebanghelyo, diin kini naglangkob, ngadto sa upat ka mga dapit sa yuta; nakapatungha sa mga pagpadayag ug mga sugo nga naglangkob niini nga basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ug daghan nga ubang maalamon nga mga kalig-unan ug mga panudlo alang sa kaayohan sa mga katawhan; nagpundok og daghan nga mga kaliboan nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, naghimo og usa ka dako nga ddakbayan, ug nagbilin og usa ka dungog ug ngalan nga dili mamatay. Siya nagpuyo nga bantugan, ug siya namatay nga halangdon diha sa mga mata sa Dios ug sa iyang mga katawhan; ug sama sa kasagaran nga pinili sa Ginoo sa karaan nga mga panahon, nakasilyo sa iyang misyon ug sa iyang mga buhat uban sa iyang kaugalingon nga edugo; ug ingon man ang iyang igsoon nga lalaki nga si Hyrum. Sa kinabuhi sila wala mabahin ug sa kamatayon sila wala mabulag!

4 Sa diha nga si Joseph miadto sa Carthage aron pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa mga gikinahanglan sa balaod, duha o tulo ka mga adlaw sa wala pa ang iyang pagpatay, siya miingon: “Ako moadto sama sa usa ka akarnero ngadto sa ihawanan; apan ako malinawon ingon sa kabuntagon sa ting-init: Ako adunay tanlag nga walay sala ngadto sa Dios, ug ngadto sa tanan nga mga tawo. Ako mamatay nga walay sala ug kini ikasulti pa mahitungod kanako—siya gituyo pagbuno sa walay kalooy.”—Sa sama nga buntag, human makaandam si Hyrum sa paglakaw—kini maingon ba nga ngadto sa ihawan? oo, kay kini mao—siya mibasa sa mga mosunod nga parapo, duol sa katapusan sa ikanapulog duha nga kapitulo sa Ether, diha sa Basahon ni Mormon, ug gipakli ang dahon niini:

5 Ug nahinabo nga ako nag-ampo ngadto sa Ginoo nga siya mohatag ngadto sa mga Hentil og grasya, nga sila unta makaangkon og gugma nga putli. Ug nahinabo nga ang Ginoo miingon ngari kanako: Kon sila walay gugma nga putli dili igsapayan nganha kanimo, ikaw nagmatinud-anon; busa ang imong mga saput pagahimoon nga alimpyo. Ug tungod kay ikaw nakakita sa imong kahuyang, ikaw himoon og malig-on, gani ngadto sa paglingkod sa dapit diin Ako nag-andam diha sa mga mansyon sa akong Amahan. Ug karon ako…manamilit ngadto sa mga Hentil; oo, ug usab ngadto sa akong mga kaigsoonan kinsa akong gihigugma, hangtud nga kita magkita sa atubangan sa bhukmanan ni Kristo, diin ang tanan nga mga tawo masayud nga ang akong mga saput walay lama sa inyong dugo. Ang mga csaksi karon patay na, ug ang ilang testamento gigamit.

6 Si Hyrum Smith kap-atan ug upat ang panuigon sa Pebrero, 1844, ug si Joseph Smith katloan ug walo sa Disyembre, 1843; ug sukad diha ang ilang mga ngalan nahan-ay taliwala sa mga martir sa relihiyon; ug ang magbabasa sa matag nasud mapahinumduman nga ang Basahon ni Mormon, ug kini nga basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad sa simbahan, nagbili sa labing mahal nga dugo sa ikanapulo ug siyam ka gatusan aron sa pagpadala kanila ngadto alang sa kaluwasan sa usa ka dautan nga kalibutan; ug nga kon ang kalayo makadaut sa usa ka abuhi nga kahoy alang sa himaya sa Dios, unsa kasayon nga kini mosunog sa uga nga mga kahoy aron paghugas sa ubasan gikan sa pagkadunot. Sila nagpuyo alang sa himaya; sila nagpakamatay alang sa himaya; ug ang himaya mao ang ilang walay katapusan nga ganti. Gikan sa panahon ngadto sa lain nga panahon ang ilang mga ngalan mahinumduman ngadto sa kaliwatan ingon og mga mutya alang sa gibalaan.

7 Sila mga walay sala sa bisan unsa nga kalapasan, ingon nga sila kanunay napamatud-an kaniadto, ug nabilanggo lamang pinaagi sa laraw sa mga mabudhion ug dautan nga mga tawo; ug sa ilang walay sala nga dugo diha sa salog sa bilanggoan sa Carthage mao ang usa ka malig-on nga pagmatuod nga gipatik ngadto sa “Pagka-Mormon” nga dili maisalikway sa bisan unsa nga hukmanan sa yuta, ug ang ilang walay sala nga dugo diha sa taming sa Bansa sa Illinois, uban sa nabungkag nga hugot nga pagtuo sa bansa ingon nga gipanumpaan sa gobernador, mao ang usa ka saksi sa kamatuoran sa walay katapusan nga ebanghelyo nga ang tibuok kalibutan dili makalalis; ug ang ilang walay sala nga dugo diha sa bandila sa kalingkawasan, ug diha sa magna karta sa Tinipong Bansa, mao ang usa ka ambahador alang sa relihiyon ni Jesukristo, nga motandog sa mga kasingkasing sa mga matinuoron nga mga tawo taliwala sa tanan nga mga nasud; ug ang ilang walay sala nga dugo, uban sa walay sala nga dugo sa tanan nga mga martir sumala sa aaltar nga nakita ni Juan, motuaw ngadto sa Ginoo sa mga Panon hangtud siya manimalos niana nga dugo diha sa yuta, Amen.