Mga Kasulatan
  ulohan nga pahina
  Mga Footnote
  Theme

  Ang
  Doktrina
  ug mga
  Pakigsaad

  sa Ang Simbahan ni Jesukristo
  sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

  Naglakip sa mga Pagpadayag nga
  Gihatag Ngadto Kang
  Joseph Smith, ang Propeta
  uban sa Pipila ka mga Pagdugang sa Iyang
  mga Sumusunod sa Kapangulohan sa Simbahan

  Gimantala sa
  Ang Simbahan ni Jesukristo
  Sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

  Dakbayan sa Salt Lake, TBA 1998