Mga Kasulatan
ulohan nga pahina
nahauna sunod


Ang
Doktrina
ug mga
Pakigsaad

sa Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Naglakip sa mga Pagpadayag nga
Gihatag Ngadto Kang
Joseph Smith, ang Propeta
uban sa Pipila ka mga Pagdugang sa Iyang
mga Sumusunod sa Kapangulohan sa Simbahan

Gimantala sa
Ang Simbahan ni Jesukristo
Sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Dakbayan sa Salt Lake, TBA 1998