Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 9
nahauna sunod


Seksyon 9

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:37–38). Si Oliver gitambagan sa pagpailub ug giawhag sa paglipay sa pagsulat, sa pagkakaron, diha sa pagdikta sa tighubad, kay sa mosulay sa paghubad.

1–6, Uban nga karaan nga mga talaan pagahubaron pa; 7–14, Ang Basahon ni Mormon gihubad pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa espirituhanon nga panghimatuod.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, akong anak, tungod kay ikaw wala amihubad sumala niana nga imong gitinguha kanako, ug misugod pag-usab sa bpagsulat alang sa akong sulugoon, Joseph Smith, Jun., bisan pa niana Ako buot nga ikaw kinahanglan mopadayon hangtud nga ikaw makahuman niini nga talaan, nga Ako mitugyan ngadto kaniya.

2 Ug unya, tan-awa, auban nga mga btalaan Ako aduna, nga Ako mohatag nganha kanimo og gahum nga ikaw makatabang sa paghubad.

3 Pagpailub, akong anak, kay kini mao ang kaalam ngari kanako, ug kini dili angay nga ikaw kinahanglan mohubad niini nga panahon.

4 Tan-awa, ang buhat diin ikaw gitawag sa pagbuhat mao ang pagsulat alang sa akong sulugoon nga si Joseph.

5 Ug, tan-awa, kini tungod kay ikaw wala mipadayon sumala sa imong nasugdan, sa diha nga ikaw nagsugod sa paghubad, nga Ako mikuha niini nga kahigayunan gikan kanimo.

6 Ayaw apagbagulbol, akong anak, kay kini mao ang kaalam ngari kanako nga Ako nakigsabut uban kanimo human niini nga paagi.

7 Tan-awa, ikaw wala makasabut; ikaw nagdahum nga Ako mohatag niini nganha kanimo, samtang ikaw wala maghunahuna gawas sa pagpangutana kanako.

8 Apan, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, nga ikaw kinahanglan gayud nga amagtuon niini diha sa imong hunahuna; unya ikaw kinahanglan nga bmangutana kanako kon kini husto, ug kon kini husto Ako mohimo sa imong cdughan nga dmoinit diha sulod kanimo; busa, imong emabati nga kini husto.

9 Apan kon kini dili husto ikaw dili makabaton niana nga mga pagbati, apan ikaw makabaton og akasamok sa hunahuna nga makahimo kanimo sa pagkalimot sa butang nga sayop; busa ikaw dili makasulat niana nga sagrado gawas kon kini ihatag kanimo gikan kanako.

10 Karon, kon ikaw nakahibalo pa unta niini ikaw unta anakahubad, bisan pa niana, dili na angay nga ikaw kinahanglan mohubad karon.

11 Tan-awa, kini angay sa diha nga ikaw misugod; apan ikaw anahadlok, ug ang panahon milabay, ug dili na angay karon;

12 Kay, wala ba ikaw makakita nga Ako mihatag ngadto sa akong sulugoon nga si aJoseph og igo nga kalig-on, diin pinaagi niini kini nahimo? Ug walay si kinsa kaninyo nga Ako nanghimaraut.

13 Buhata kini nga butang diin Ako nagsugo kanimo, ug ikaw magmalampuson. Pagmatinud-anon, ug ayaw apagpatintal.

14 Barug nga maligdong sa abuhat diin Ako bnagtawag kanimo, ug bisan usa ka buhok sa imong ulo dili mawala, ug ikaw cpagabayawon sa katapusan nga adlaw. Amen.