Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 119
nahauna sunod

Seksyon 119

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Far West, Missouri, 8 sa Hulyo 1838, agi og tubag sa iyang pangamuyo: “O Ginoo! Ipakita ngadto sa imong mga sulugoon kon pila ang imong gikinahanglan sa mga kabtangan sa imong mga katawhan alang sa ikapulo” (History of the Church, 3:44). Ang balaod sa ikapulo, sama sa nasabtan karon, wala mahatag ngadto sa Simbahan sa wala pa kini nga pagpadayag. Ang pulong nga ikapulo sa pag-ampo nga bag-o lamang nakutlo ug sa nangagi nga mga pagpadayag (64:23; 85:3; 97:11) nagpasabut nga dili lamang ikanapulo, apan sa tanan nga kaugalingon nga kabubut-on nga mga halad, o mga amot, ngadto sa mga panalapi sa Simbahan. Ang Ginoo kaniadto naghatag ngadto sa Simbahan sa balaod sa pagpahinungod sa kaugalingon ug pagkatinugyanan sa kabtangan, nga ang mga sakop (labi na sa nangulo nga mga anciano) misulod ngadto pinaagi sa usa ka pakigsaad nga walay katapusan. Tungod sa pagkapakyas sa bahin sa kadaghanan sa pagsunod niini nga pakigsaad, ang Ginoo mibawi niini sa makadiyut ug mihatag sa balaod sa ikapulo ngadto sa tibuok Simbahan. Ang Propeta nangutana sa Ginoo kon pila sa ilang kabtangan ang iyang gikinahanglan alang sa sagrado nga mga katuyoan. Ang tubag mao kini nga pagpadayag.

1–5, Ang mga Santos kinahanglan nga mobayad sa kapin sa ilang mga kabtangan ug unya mohatag, ingon sa ikapulo, ikanapulo sa ilang tubo matag tuig; 6–7, Ang mao nga paagi makabalaan sa yuta sa Zion.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo, Ako nagkinahanglan sa ilang tanan nga akapin nga kabtangan nga ihatag ngadto sa mga kamot sa obispo sa akong simbahan sa Zion,

2 Alang sa katukuran sa akong abalay, ug alang sa pagpahiluna sa katukuran sa Zion ug alang sa gahum sa pagkapari, ug alang sa mga utang sa Kapangulohan sa akong Simbahan.

3 Ug kini ang sinugdanan sa aikapulo sa akong mga katawhan.

4 Ug human niana, kinsa kadto nga adunay ikapulo mobayad sa ikanapulo sa ilang tanan nga mga tubo sa matag tuig; ug kini mao ang balaod ngadto kanila hangtud sa kahangturan, alang sa akong balaan nga pagkapari, miingon ang Ginoo.

5 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, mahinabo nga kadtong tanan kinsa nagpundok ngadto sa yuta sa aZion pahatagon sa ikapulo sa ilang mga kapin nga kabtangan, ug mosunod niini nga balaod, o dili sila makita nga takus nga magpabilin uban kaninyo.

6 Ug Ako moingon nganha kaninyo, kon ang akong mga katawhan dili mosunod niini nga balaod, sa paghupot niini nga balaan, ug pinaagi niini nga balaod ibalaan ang yuta sa aZion ngari kanako, aron ang akong mga balaod ug ang akong mga paghukom unta mahuptan diha niini, aron kini mao ang labing balaan, tan-awa sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kini dili mahimo nga usa ka yuta sa Zion nganha kaninyo.

7 Ug kini mao ang mahimo nga panig-ingnan ngadto sa tanan nga mga aistaka sa Zion. Bisan pa niana. Amen.