Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 112
nahauna sunod


Seksyon 112

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto ni Thomas B. Marsh, sa Kirtland, Ohio, 23 sa Hulyo 1837 (History of the Church, 2:499–501). Kini nga pagpadayag naglangkob sa pulong sa Ginoo ngadto ni Thomas B. Marsh mahitungod sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa Kordero. Ang Propeta mitala nga kini nga pagpadayag nadawat sa adlaw sa diha nga ang ebanghelyo unang gisangyaw didto sa Inglatera. Si Thomas B. Marsh niini nga higayon mao ang Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

1–10, Ang Napulog Duha mopadala sa ebanghelyo ug mopataas sa tingog sa pasidaan ngadto sa tanan nga mga kanasuran ug mga katawhan; 11–15, Sila mopas-an sa ilang krus, mosunod ni Jesus, ug mopakaon sa iyang karnero; 16–20, Kinsa kadto nga modawat sa Unang Kapangulohan modawat sa Ginoo; 21–29, Kangitngit mitabon sa yuta, ug kadto lamang kinsa motuo ug nagpabunyag mao ang maluwas; 30–34, Ang Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha naghupot sa mga yawe sa kapaigoan sa kahingpitan sa mga panahon.

1 Sa pagkatinuod sa ingon miingon ang Ginoo nganha kanimo akong sulugoon Thomas: Ako nakadungog sa imong mga pag-ampo; ug ang imong maayo nga mga buhat midangat ingon nga usa ka ahandumanan sa akong atubangan, alang niadtong, imong mga kaigsoonan, kinsa napili nga magpamatuod sa akong ngalan, ug bmopadala niini sa layo nganha sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, ug i-orden pinaagi sa panabang sa akong mga sulugoon,

2 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, dihay pipila ka mga butang diha sa imong kasingkasing ug diha kanimo nga Ako, ang Ginoo, wala kaayo mahimuot.

3 Hinoon, tungod kay ikaw anagpaubos sa imong kaugalingon nga ikaw pagabayawon; busa, ang imong tanan nga mga sala gipasaylo diha kanimo.

4 Himoa ang imong kasingkasing nga amagmalipayon diha sa akong atubangan; ug ikaw magpamatuod sa akong ngalan, dili lamang ngadto sa mga bHentil, apan usab ngadto sa mga cJudeo; ug ikaw mopadala sa akong pulong ngadto sa mga kinatumyan sa yuta.

5 Busa apaningkamot, sa matag buntag; ug matag adlaw ipatunhay ang imong tingog sa bpagpasidaan; ug sa diha nga moabut ang kagabhion, ayaw og pakatuluga ang mga lumulupyo sa yuta, tungod sa imong gipamulong.

6 Himoa ang imong pinuy-anan nga masayran sa Zion, ug ayaw abalhina ang imong balay; kay Ako, ang Ginoo, adunay usa ka mahinungdanon nga buluhaton alang kanimo nga ikaw mobuhat, sa pagmantala sa akong ngalan ngadto sa mga katawhan.

7 Busa, abaksi ang imong mga bat-ang alang sa buhat. Himoa ang imong mga tiil nga masapatusan usab, kay ikaw napili, ug ang imong agianan nahimutang sa mga bukid, ug diha sa daghan nga mga nasud.

8 Ug pinaagi sa imong pulong daghan nga mga mapahitas-on pagadad-on sa aubos, ug pinaagi sa imong pulong daghan nga anaa sa ubos pagabayawon.

9 Ang imong tingog mao ang usa ka badlong ngadto sa malapason; ug sa imong badlong himoa ang dila sa mabutang-butangon nga mohunong sa iyang pagkabakakon.

10 aMagpaubos ka; ug ang Ginoo nga imong Dios moagak kanimo pinaagi sa kamot, ug mohatag kanimo og tubag sa imong mga pag-ampo.

11 Ako nasayud sa imong kasingkasing, ug nakadungog sa imong mga pag-ampo mahitungod sa imong mga kaigsoonan. Ayaw apaghigugma kanila labaw sa uban, apan himoa ang imong gugma alang kanila nga sama alang sa imong kaugalingon, ug himoa ang imong gugma nga buhong ngadto sa tanan nga mga tawo, ug ngadto sa tanan kinsa naghigugma sa akong ngalan.

12 Ug pag-ampo alang sa imong mga kaigsoonan ang Napulog Duha. Pahimatnguni sila pag-ayo alang ug tungod sa akong ngalan, ug himoa sila nga mapahimatngunan sa ilang tanan nga mga sala, ug pagmatinud-anon diha sa akong atubangan ngadto sa akong angalan.

13 Ug human sa ilang mga apag-antus, ug daghan nga mga bkalisdanan, tan-awa Ako, ang Ginoo, mangita kanila, ug kon sila dili magpatig-a sa ilang mga kasingkasing, ug dili mopatikig sa ilang mga liog batok kanako, sila cmakabig, ug Ako moalim kanila.

14 Karon, Ako moingon nganha kanimo, ug unsay akong gisulti nganha kanimo, Ako misulti ngadto sa tanan nga Napulog Duha: Tindog ug baksi ang imong mga hawak, pas-ana ang imong akrus, sunod kanako, ug bpakan-a ang akong mga karnero.

15 Ayaw ipataas ang inyong mga kaugalingon; ayaw apagsukol batok sa akong sulugoon nga si Joseph; kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako mag-uban kaniya, ug ang akong kamot anaa sa ibabaw kaniya; ug ang mga byawe nga Ako mihatag ngadto kaniya, ug usab nganha kaninyo, dili pagakuhaon gikan kaniya hangtud Ako moabut.

16 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, akong sulugoon Thomas, ikaw ang tawo kinsa Ako mipili nga mohupot sa mga yawe sa akong gingharian, kalabut ngadto sa Napulog Duha, sa lain nga mga dapit diha sa tanan nga mga nasud—

17 Aron ikaw unta ang akong sulugoon moabli sa ganghaan sa gingharian diha sa tanan nga mga dapit diin ang akong sulugoon nga si Joseph, ang akong sulugoon nga si aSidney, ug ang akong sulugoon nga si bHyrum, dili makaadto;

18 Kay diha kanila Ako mopahiluna sa palas-anon sa tanan nga mga simbahan alang sa usa ka mubo nga panahon.

19 Busa, bisan diin sila mopadala kanimo, ikaw moadto, ug Ako mag-uban kanimo; ug diha sa bisan diin nga dapit ikaw mopahayag sa akong ngalan usa ka amasangputon nga pultahan ang pagabuksan nganha kanimo, aron sila makadawat sa akong pulong.

20 Bisan kinsa ang amodawat sa akong pulong modawat kanako, ug bisan kinsa ang modawat kanako, modawat kanila, ang Unang Kapangulohan, kinsa Ako mipadala, kinsa Ako mihimo nga mga magtatambag alang ug tungod sa akong ngalan nganha kanimo.

21 Ug usab, Ako moingon nganha kanimo, nga bisan kinsa ang imong ipadala diha sa akong ngalan, pinaagi sa tingog sa imong mga kaigsoonan, ang aNapulog Duha, sa tarung girekomendar ug gihatagan og bpagtugot pinaagi kanimo, makabaton og gahum sa pag-abli sa pultahan sa akong gingharian ngadto sa bisan diin nga nasud ikaw mopadala kanila—

22 Kon kay sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, ug magpadayon diha sa akong pulong ug amagpatalinghug sa tingog sa akong Espiritu.

23 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, ang akangitngit motabon sa yuta, ug baga nga kangitngit, sa mga hunahuna sa mga katawhan, ug ang tanan nga unod mahimo nga bdautan diha sa akong atubangan.

24 Tan-awa, ang apanimalos moabut diha-diha sa mga lumulupyo sa yuta, usa ka adlaw sa kaligutgut, usa ka adlaw sa pagsunog, usa ka adlaw sa pagkaawaaw, sa bpagdangoyngoy, sa pagbangutan, sa pagbasol; ug ingon sa usa ka alimpulos kini moabut diha sa ibabaw sa tibuok yuta, nag-ingon ang Ginoo.

25 Ug diha sa akong balay kini amagsugod, ug gikan sa akong balay kini magpadayon, nag-ingon ang Ginoo;

26 Una kadto kinsa diha kaninyo, nag-ingon ang Ginoo, kinsa anagpatuo nga nasayud sa akong ngalan ug wala bmakaila kanako, ug cmipanamastamas batok kanako taliwala sa akong katawhan, nag-ingon ang Ginoo.

27 Busa, tan-awa nga kamo dili mahasol sa inyong mga kaugalingon mahitungod sa mga kalihokan sa akong simbahan niini nga dapit, nag-ingon ang Ginoo.

28 Apan alimpyohi ang inyong mga kasingkasing diha sa akong atubangan; ug unya bpanglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang akong ebanghelyo ngadto sa matag linalang kinsa wala makadawat niini;

29 Ug siya nga amotuo ug bmagpabunyag mao ang maluwas, ug siya nga dili motuo, ug dili magpabunyag cpanghimarauton.

30 Alang nganha kaninyo, ang aNapulog Duha, ug kanila, ang bUnang Kapangulohan, kinsa natudlo uban kaninyo nga inyong mga magtatambag ug inyong mga pangulo, mao ang gahum niining gihatag nga pagkapari, alang sa katapusan nga mga adlaw ug alang sa katapusan nga higayon, nga mao ang ckapaigoan sa kahingpitan sa mga panahon.

31 Diin nga gahum kamo naghupot, nga may kalabutan sa tanan niadto kinsa nakadawat og kapaigoan sa bisan unsa nga higayon sukad sa sinugdanan sa paglalang;

32 Kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang mga ayawe sa kapaigoan, diin kamo nakadawat, bmikunsad gikan sa mga amahan, ug sa katapusan, nga gipakunsad gikan sa langit nganha kaninyo.

33 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, tan-awa unsa ka mahinungdanon ang inyong balaan nga tawag. aLimpyohi ang inyong mga kasingkasing ug ang inyong mga saput, basin unya ang dugo niini nga kaliwatan bpangayoon gikan sa inyong mga kamot.

34 Pagmatinud-anon hangtud Ako moabut, kay Ako amoabut sa kalit; ug ang akong ganti ania uban kanako sa pagsuhol sa matag tawo sumala sa iyang bbuhat. Ako mao ang Alpha ug Omega. Amen.