Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 99
nahauna sunod

Seksyon 99

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto ni John Murdock, Agosto 1832, sa Hiram, Ohio. Bisan ang mga edisyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad nagsugod sa 1876 nagtala niini nga pagpadayag ingon nga Kirtland, Agosto 1833, ang nag-una nga mga edisyon ug uban nga masaysayon nga mga talaan nagmatuod sa tukma nga kasayuran.

1–8, Si John Murdock gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ug kadto kinsa modawat kaniya modawat sa Ginoo ug makaangkon og kalooy.

1 Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo ngadto sa akong sulugoon nga si John Murdock—Ikaw gitawag sa pag-adto ngadto sa silangan nga bahin sa nasud gikan sa usa ka balay ngadto sa lain nga balay, gikan sa usa ka balangay ngadto sa lain nga balangay, ug gikan sa usa ka dakbayan ngadto sa lain nga dakbayan, sa pagsangyaw sa akong walay katapusan nga ebanghelyo ngadto sa mga lumulupyo niini, taliwala sa apagpanggukod ug pagkadautan.

2 Ug kinsa ang amodawat kanimo modawat kanako; ug ikaw makabaton og gahum sa pagpadayag sa akong pulong diha sa bpagpaila sa akong Balaang Espiritu.

3 Ug kinsa ang modawat kanimo asama sa usa ka gamay nga bata, modawat sa akong bgingharian; ug bulahan sila, kay sila makaangkon og ckalooy.

4 Ug kinsa ang amosalikway kanimo isalikway sa akong Amahan ug sa iyang gingharian; ug ikaw molimpyo sa imong btiil sa mga tinago nga mga dapit diha sa agianan alang sa usa ka pagpamatuod batok kanila.

5 Ug tan-awa, ug sud-onga, Ako amoabut sa dali aron sa bpaghukom, sa pagmatuod sa ilang tanan nga buhat nga dili diosnon diin sila nakahimo batok kanako, ingon nga nahisulat mahitungod kanako diha sa sagrado nga basahon.

6 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, dili kinahanglan nga ikaw molakaw hangtud ang imong mga anak masangkapan sa panginahanglan, ug sa mabination nga paagi ipadala ngadto sa obispo sa Zion.

7 Ug human sa pipila ka mga tuig, kon ikaw magtinguha ngari kanako ikaw mahimo nga moadto usab sa maayo nga yuta, aron makaangkon sa imong kabilin;

8 Gawas niini ikaw mopadayon sa pagsangyaw sa akong ebanghelyo ahangtud ikaw pagakuhaon. Amen.