Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 68
nahauna sunod


Seksyon 68

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Nobyembre 1831, sa hangyo ni Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, ug William E. McLellin (History of the Church, 1:227–229). Bisan pa kini nga pagpadayag gihatag agi og tubag sa pangaliyupo nga ang hunahuna sa Ginoo masayran mahitungod sa mga anciano nga ginganlan, kadaghanan sa mga pagpadayag may kalabutan sa tibuok Simbahan.

1–5, Mga pulong sa mga anciano kon gidasig pinaagi sa Espiritu Santo mga kasulatan; 6–12, Mga anciano kinahanglan nga magsangyaw ug magbunyag, ug ang mga timailhan mosunod sa tinuod nga mga tumutuo; 13–24, Ang unang natawo diha sa mga anak ni Aaron mangalagad ingon nga Obispo nga Tigdumala (kana, mao ang naghupot sa mga yawe sa kapangulohan ingon sa usa ka obispo) ubos sa kamandoan sa Unang Kapangulohan; 25–28, Mga ginikanan gisugo sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga anak; 29–35, Ang mga Santos magtamud sa Adlaw nga Igpapahulay, maghago nga makugihon, ug mag-ampo.

1 Akong sulugoon, nga si Orson Hyde, gitawag pinaagi sa iyang pag-orden sa pagpahayag sa walay katapusan nga ebanghelyo, pinaagi sa aEspiritu sa buhi nga Dios, gikan sa mga katawhan ngadto sa mga katawhan, ug gikan sa yuta ngadto sa yuta, diha sa mga katiguman sa mga dautan, diha sa ilang mga sinagoga, mangatarungan ug magpatin-aw sa tanan nga mga kasulatan ngadto kanila.

2 Ug, tan-awa, ug sud-onga, kini mao ang panig-ingnan ngadto sa tanan niadto kinsa gi-orden ngadto niini nga pagkapari, kinsa nga misyon gitudlo ngadto kanila sa paglakaw—

3 Ug mao kini ang panig-ingnan ngadto kanila, nga sila amamulong ingon nga sila nadasig diha pinaagi sa Espiritu Santo.

4 Ug bisan unsa ang ilang ipamulong kon nadasig diha pinaagi sa aEspiritu Santo mahimo nga kasulatan, mahimo nga kabubut-on sa Ginoo, mahimo nga hunahuna sa Ginoo, mahimo nga pulong sa Ginoo, mahimo nga tingog sa Ginoo, ug ang bgahum sa Dios ngadto sa kaluwasan.

5 Tan-awa, mao kini ang saad sa Ginoo nganha kaninyo, O kamo nga akong mga sulugoon.

6 Busa, paglipay, ug ayaw akahadlok, kay Ako ang Ginoo anaa uban kaninyo, ug mobarug diha kaninyo; ug kamo magpamatuod kanako, gani si Jesukristo, nga Ako ang Anak sa buhi nga Dios, nga Ako mao kaniadto, nga Ako mao karon, ug nga Ako mao ang moabut.

7 Kini mao ang pulong sa Ginoo nganha kaninyo, akong sulugoon nga si aOrson Hyde ug usab ngadto sa akong sulugoon nga si Luke Johnson, ug ngadto sa akong sulugoon Lyman Johnson, ug ngadto sa akong sulugoon William McLellin, ug ngadto sa tanan nga mga matinud-anon nga mga anciano sa akong simbahan—

8 aPanglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, bisangyaw ang ebanghelyo ngadto sa matag clinalang, magbuhat diha sa dpagtugot nga Ako mihatag kaninyo, emagbunyag diha sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

9 Ug asiya nga mituo ug nabunyagan bmaluwas, ug siya nga dili motuo cpanghimarauton.

10 Ug siya nga mituo mapanalanginan uban sa mga atimailhan nga mosunod, gani ingon nga kini nahisulat.

11 Ug nganha kaninyo kini ihatag aron masayud sa mga timailhan sa mga panahon, ug ang mga atimailhan sa pag-anhi sa Anak sa Tawo;

12 Ug kutob sa ipamatuod sa Amahan, nganha kaninyo ihatag ang gahum sa apagsilyo kanila ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen.

13 Ug karon, mahitungod sa mga butang nga idugang sa mga pakigsaad ug mga sugo, sila mao kini—

14 Adunay magpabilin human niini, sa tukma nga panahon sa Ginoo, uban nga mga aobispo nga igahin ngadto sa simbahan, sa pagpangalagad gani sumala sa nahauna;

15 Busa sila mahimo nga ahalangdon nga mga pari kinsa mga takus, ug sila itudlo pinaagi sa bUnang Kapangulohan sa Melchizedek nga Pagkapari, gawas kon sila tinuod nga mga kaliwat ni cAaron.

16 Ug kon sila tinuod nga mga kaliwat ni aAaron sila adunay pinasubay sa balaod nga katungod ngadto sa kaobispohan, kon sila mga unang natawo sa mga anak ni Aaron;

17 Kay ang unang natawo naghupot sa katungod sa kapangulohan diha niini nga pagkapari, ug ang mga ayawe o pagtugot sa mao.

18 Walay tawo nga adunay pinasubay sa balaod nga katungod niini nga buhatan, sa paghupot sa mga yawe niini nga pagkapari, gawas kon siya usa ka atinuod nga kaliwat ug ang unang natawo ni Aaron.

19 Apan, ingon nga usa ka ahalangdon nga pari sa Melchizedek nga Pagkapari adunay pagtugot sa pagdumala diha sa tanan nga ubos nga mga buhatan nga siya mahimo nga modumala diha sa buhatan sa bobispo kon walay tinuod nga kaliwat ni Aaron nga makita, gawas kon siya gitawag ug gigahin ug gi-orden ngadto niini nga gahum, ubos sa mga kamot sa Unang Kapangulohan sa Melchizedek nga Pagkapari.

20 Ug ang usa ka tinuod nga kaliwat ni Aaron, usab, kinahanglan matudlo pinaagi niini nga Kapangulohan, ug makita nga may katakus, ug adinihogan, ug bgi-orden ubos sa mga kamot niini nga kapangulohan, kon dili sila walay pinasubay sa balaod nga katungod sa pagpangatungdanan sa ilang pagkapari.

21 Apan, pinaagi sa katungod nga gitakda mahitungod sa ilang gahum sa pagkapari gikan sa amahan ngadto sa anak, sila makaangkon sa ilang pagdihog kon sa bisan unsa nga panahon sila makapakita og kamatuoran sa ilang kaliwatan, o magtino niini pinaagi sa pagpadayag nga gikan sa Ginoo ubos sa mga kamot sa ginganlan sa itaas nga Kapangulohan.

22 Ug usab, walay obispo o halangdon nga pari kinsa igahin alang niini nga pangalagad nga pagasulayan o panghimarauton alang sa bisan unsa nga sala, gawas kon kini sa atubangan sa aUnang Kapangulohan sa simbahan;

23 Ug tungod kay siya napamatud-an nga nakasala sa atubangan niini nga Kapangulohan, pinaagi sa pagpamatuod nga dili ka duha-duhaan, siya pagapanghimarauton;

24 Ug kon siya maghinulsol siya amapasaylo, sumala sa mga pakigsaad ug mga sugo sa simbahan.

25 Ug usab, tungod kay ang mga aginikanan adunay mga anak diha sa Zion, o diha sa bisan diin sa iyang mga bistaka nga natukod, nga wala cmagtudlo kanila sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, kon dwalo ka tuig ang panuigon, ang esala anaa diha sa mga ulo sa mga ginikanan.

26 Kay kini mao ang balaod ngadto sa mga lumulupyo sa aZion, o diha sa bisan diin sa iyang mga istaka nga natukod.

27 Ug ang ilang mga anak apagabunyagan alang sa bkapasayloan sa ilang mga sala kon moabut sa cwalo ka tuig ang panuigon, ug makadawat sa pagpandong sa mga kamot.

28 Ug sila usab motudlo sa ilang mga anak sa apag-ampo, ug sa paglakaw nga matarung atubangan sa Ginoo.

29 Ug ang mga lumulupyo sa Zion usab mosunod sa aAdlaw nga Igpapahulay sa pagbalaan niini.

30 Ug ang mga lumulupyo sa Zion usab kinahanglan mahinumdom sa pagbuhat sa ilang mga buluhaton, tungod kay sila gitudlo sa paghago, diha sa tanan nga pagkamatinud-anon; kay ang tapulan hinumduman sa atubangan sa Ginoo.

31 Karon, Ako, ang Ginoo, wala mahimuot sa mga lumulupyo sa Zion, kay adunay mga atapulan diha kanila; ug ang ilang mga anak usab nagtubo diha sa bpagkadautan; sila usab wala cmagtinguha nga makugihon sa mga katigayunan sa kahangturan, apan ang ilang mga mata napuno sa pagkahakog.

32 Kini nga mga butang kinahanglan dili mahitabo, ug kinahanglan gayud isalikway gikan diha kanila; busa, himoa nga ang akong sulugoon nga si Oliver Cowdery modala niini nga mga panultihon ngadto sa yuta sa Zion.

33 Ug ang sugo nga Ako mihatag ngadto kanila—nga siya nga wala amag-ampo sa atubangan sa Ginoo diha sa panahon niana, himoa nga siya bmahinumduman sa atubangan sa maghuhukom sa akong mga katawhan.

34 Kini nga mga apanultihon tinuod ug matinud-anon; busa, ayaw paglapas kanila, ni bmokuha gikan niana.

35 Tan-awa, Ako ang aAlpha ug Omega, ug Ako bmoabut sa labing madali. Amen.