Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 22
nahauna sunod


Seksyon 22

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Manchester, New York, Abril 1830 (History of the Church, 1:79–80). Kini nga pagpadayag gihatag ngadto sa Simbahan agi og sangputanan sa uban kinsa nabunyagan na kaniadto nga nagtinguha sa pakighiusa sa Simbahan nga dili na bunyagan pag-usab.

1, Ang bunyag mao ang usa ka bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad; 2–4, May pagtugot nga pagbunyag gikinahanglan.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo nga tanan nga akaraan nga mga pakigsaad Ako mihimo nga mawala pinaagi niini nga butang; ug kini mao ang usa ka bag-o ug bwalay katapusan nga pakigsaad, gani kana nga diin gikan sa sinugdanan.

2 Busa, bisan pa ang usa ka tawo bunyagan og usa ka gatus ka mga higayon kini dili makatabang kaniya, kay kamo dili makasulod sa higpit nga ganghaan pinaagi sa abalaod ni Moises, ni pinaagi sa inyong bwalay hinungdan nga mga buhat.

3 Kay kini tungod sa inyong walay hinungdan nga mga buhat nga Ako mihimo niining katapusan nga pakigsaad ug kini nga simbahan pagatukuron ngari kanako, gani ingon sa karaan nga mga adlaw.

4 Busa, sulod kamo sa aganghaan, ingon nga Ako misugo, ug ayaw bpagtinguha sa pagtambag sa imong Dios. Amen.