Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 75
nahauna sunod


Seksyon 75

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Amherst, Ohio, 25 sa Enero 1832 (History of the Church, 1:242–245). Ang higayon mao ang usa ka komperensya nga daan na nga gitakda. Niini nga komperensya si Joseph Smith gibuligan ug gi-orden nga usa ka Presidente sa Halangdon nga Pagkapari. Pipila ka mga anciano, kinsa nakasinati og kalisdanan sa pagdala sa mga tawo ngadto sa pagsabut sa ilang mensahe, nagtinguha sa pagkat-on og labaw pa sa detalye sumala sa buluhaton nga kinahanglan buhaton dayon. Kini nga mga pagpadayag misunod.

1–5, Mga matinud-anon nga mga anciano kinsa nagsangyaw sa ebanghelyo makaangkon og kinabuhi nga dayon; 6–12, Pag-ampo nga makadawat sa Maghuhupay, diin nagtudlo sa tanan nga mga butang; 13–22, Mga anciano molingkod diha sa paghukom niadto kinsa nagsalikway sa ilang mensahe; 23–36, Mga banay sa mga misyonaryo makadawat og tabang gikan sa Simbahan.

1 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, Ako kinsa mamulong gani pinaagi sa atingog sa akong Espiritu, gani ang bAlpha ug Omega, ang inyong Ginoo ug inyong Dios—

2 Patalinghug, O kamo kinsa nakahatag sa inyong mga ngalan sa paglakaw sa pagsangyaw sa akong ebanghelyo, ug sa apagpung-ol sa akong bubasan.

3 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo nga kini akong kabubut-on nga kamo manglakaw ug dili magpabilin ni amagtinapulan apan maghago uban sa inyong gahum—

4 Magpataas sa inyong mga tingog ingon sa tunog sa usa ka trumpeta, amagpahayag sa bkamatuoran sumala sa mga pagpadayag ug mga sugo nga Ako mihatag kaninyo.

5 Ug sa ingon, kon kamo matinud-anon kamo magpas-an uban sa daghan nga mga abinugkos ug bkoronahan uban sa cdungog, ug dhimaya, ug epagka-imortal, ug fkinabuhi nga dayon.

6 Busa, sa pagkatinuod Ako moingon ngadto sa akong sulugoon nga si William E. McLellin, Ako anagbakwi sa katungod nga Ako mihatag ngadto kaniya sa pag-adto ngadto sa silangan nga bahin sa mga nasud;

7 Ug Ako mohatag ngadto kaniya og bag-o nga katungdanan ug bag-o nga sugo, diin Ako, ang Ginoo, anagpanton kaniya tungod sa mga bpagbagulbol sa iyang kasingkasing;

8 Ug siya nakasala; bisan pa niana, Ako mopasaylo kaniya ug moingon ngadto kaniya pag-usab, lakaw ngadto sa kasadpan nga bahin sa mga nasud.

9 Ug himoa nga ang akong sulugoon nga si Luke Johnson mouban kaniya, ug mopahayag sa mga butang nga Ako mosugo kanila—

10 Motawag sa ngalan sa Ginoo alang sa aMaghuhupay, nga motudlo kanila sa tanan nga mga butang nga angay alang kanila—

11 aMag-ampo kanunay nga sila dili mawad-an sa paglaum; ug tungod kay sila nagbuhat niini, Ako anaa uban kanila gani bisan ngadto sa katapusan.

12 Tan-awa, kini mao ang kabubut-on sa Ginoo nga inyong Dios mahitungod kaninyo. Bisan pa niana. Amen.

13 Ug usab, sa pagkatinuod miingon ang Ginoo, himoa nga ang akong sulugoon nga si aOrson Hyde ug ang akong sulugoon nga si bSamuel H. Smith mohimo sa ilang panaw ngadto sa silangan nga bahin sa mga nasud, ug mopahayag sa mga butang nga Ako misugo ngadto kanila; ug tungod kay sila mga matinud-anon, tan-awa, Ako anaa cuban kanila gani bisan ngadto sa katapusan.

14 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon ngadto sa akong sulugoon nga si Lyman Johnson, ug ngadto sa akong sulugoon nga si aOrson Pratt, sila usab mohimo sa ilang panaw ngadto sa silangan nga bahin sa mga nasud; ug tan-awa, ug sud-onga, Ako anaa usab uban kanila, gani bisan ngadto sa katapusan.

15 Ug usab, Ako moingon ngadto sa akong sulugoon nga si Asa Dodds, ug ngadto sa akong sulugoon nga si Calves Wilson, nga sila usab mohimo sa ilang panaw ngadto sa kasadpan nga bahin sa mga nasud, ug mopahayag sa akong ebanghelyo, gani ingon sa Ako nagsugo kanila.

16 Ug siya kinsa matinud-anon makabuntog sa tanan nga mga butang, ug apagabayawon sa katapusan nga adlaw.

17 Ug usab, Ako moingon ngadto sa akong sulugoon nga si Major N. Ashley, ug sa akong sulugoon nga si Burr Riggs, himoa nga sila usab mohimo sa ilang panaw ngadto sa habagatan nga bahin sa nasud.

18 Oo, himoa nga silang tanan mohimo sa ilang panaw, ingon nga Ako nagsugo kanila, molakaw gikan sa usa ka balay ngadto sa lain nga balay, ug gikan sa usa ka balangay ngadto sa lain nga balangay, ug gikan sa usa ka dakbayan ngadto sa lain nga dakbayan.

19 Ug sa bisan unsa nga balay kamo mosulod, ug sila modawat kaninyo, ibilin ang inyong panalangin niana nga balay.

20 Ug sa bisan unsa nga balay kamo mosulod, ug sila wala modawat kaninyo, kamo mobiya sa labing madali gikan niana nga balay, ug amotaktak sa abug sa inyong mga tiil ingon sa usa ka pagpamatuod batok kanila.

21 Ug kamo mapuno uban sa akalipay ug kasaya; ug masayud niini, nga diha sa adlaw sa paghukom kamo mga bmaghuhukom niana nga balay, ug magsilot kanila.

22 Ug kini mahimo nga labaw nga masagubang alang sa pagano diha sa adlaw sa paghukom, kay sa niana nga balay; busa, abaksi ang inyong mga hawak ug pagmatinud-anon, ug kamo makabuntog sa tanan nga mga butang, ug pagabayawon sa katapusan nga adlaw. Bisan pa niana. Amen.

23 Ug usab, miingon ang Ginoo nganha kaninyo, O kamo nga mga anciano sa akong simbahan, kinsa nakahatag sa inyong mga ngalan nga kamo unta masayud sa iyang kabubut-on mahitungod kaninyo—

24 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, nga kini ang katungdanan sa simbahan sa pagtabang sa pag-alima sa mga banay niadto kinsa gitawag ug kinahanglan gayud nga ipadala ngadto sa kalibutan sa pagpahayag sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan.

25 Busa, Ako, ang Ginoo, naghatag kaninyo niini nga sugo, nga kamo mokuha og mga dapit alang sa inyong mga banay, tungod kay ang inyong mga kaigsoonan mauyunon sa pag-abli sa ilang mga kasingkasing.

26 Ug himoa nga ang tanan niana makakuha og mga dapit alang sa ilang mga banay, ug panabang sa simbahan alang kanila, dili mopakyas sa paglakaw ngadto sa kalibutan, gani ngadto sa silangan o ngadto sa kasadpan, o ngadto sa amihanan, o ngadto sa habagatan.

27 Himoa nga sila mangayo ug sila makadawat, manuktok ug kini pagaablihan ngadto kanila, ug mahimo nga masayran gikan sa kahitas-an, gani pinaagi sa aMaghuhupay, bisan asa sila moadto.

28 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga ang matag tawo kinsa adunay katungdanan sa apagsangkap alang sa iyang kaugalingon nga bbanay, himoa nga siya makasangkap, ug siya dili gayud mawad-an sa iyang korona; ug himoa nga siya maghago diha sa simbahan.

29 Himoa, nga ang matag tawo amakugihon diha sa tanan nga mga butang. Ug ang btapulan walay dapit sa simbahan, gawas nga siya maghinulsol ug mag-usab sa iyang mga pamaagi.

30 Busa, himoa nga ang akong sulugoon nga si Simeon Carter ug ang akong sulugoon nga si Emer Harris magkahiusa diha sa ilang pangalagad;

31 Ug usab ang akong sulugoon nga si Ezra Thayre ug ang akong sulugoon nga si aThomas B. Marsh;

32 Usab ang akong sulugoon nga si Hyrum Smith ug ang akong sulugoon nga si Reynolds Cahoon;

33 Ug usab ang akong sulugoon nga si Daniel Stanton ug ang akong sulugoon nga si Seymour Bronson;

34 Ug usab ang akong sulugoon nga si Sylvester Smith ug ang akong sulugoon nga si Gideon Carter;

35 Ug usab ang akong sulugoon nga si Ruggles Eames ug ang akong sulugoon nga si Stephen Burnett;

36 Ug usab ang akong sulugoon nga si Micah B. Welton ug usab ang akong sulugoon nga si Eden Smith. Bisan pa niana. Amen.