Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 111
nahauna sunod


Seksyon 111

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, didto sa Salem, Massachusetts, 6 sa Agosto 1836 (History of the Church, 2:465–466). Niini nga higayon ang mga pangulo sa Simbahan nabug-atan sa utang tungod sa ilang mga paghago diha sa pagpangalagad. Sa pagkadungog nga ang usa ka dako nga kantidad sa salapi mahimo nga magamit alang kanila diha sa Salem, ang Propeta, si Sidney Rigdon, Hyrum Smith, ug si Oliver Cowdery mipanaw ngadto gikan sa Kirtland, Ohio, aron sa pagsusi niini nga taho, uban ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang mga kaigsoonan miatiman sa daghan nga mga butang sa Simbahan ug mihimo og pipila ka mga pagsangyaw. Sa diha nga kini natino nga walay salapi nga umaabut, sila mibalik ngadto sa Kirtland. Daghan sa mga bahin nga labing mahinungdanon nga mopatin-aw makita diha sa mga pulong niini nga pagpadayag.

1–5, Ang Ginoo nagtan-aw ngadto sa mga temporal nga panginahanglan sa iyang mga sulugoon; 6–11, Siya mopakita og kalooy sa Zion ug mopahigayon sa tanan nga mga butang alang sa kaayohan sa iyang mga sulugoon.

1 Ako, ang Ginoo nga inyong Dios, wala masuko sa inyong pag-abut niini nga panaw, bisan pa sa inyong walay pulos nga mga buhat.

2 Ako adunay daghan nga bahandi dinhi niini nga dakbayan alang kaninyo, alang sa kaayohan sa Zion, ug daghan ang mga katawhan niini nga dakbayan, kinsa Ako mopundok diha sa tukma nga higayon alang sa kaayohan sa Zion, pinaagi sa inyong panabang.

3 Busa, kini gikinahanglan nga kamo kinahanglan nga makighigala uban sa mga tawo niini nga dakbayan, ingon nga kamo pagatudloan, ug ingon nga kini ihatag nganha kaninyo.

4 Ug mahinabo diha sa tukma nga higayon nga Ako mohatag niini nga dakbayan ngadto sa inyong mga kamot, aron kamo adunay gahum ibabaw niini, nga sa ingon sila dili makahibalo sa inyong tinago nga mga laraw; ug ang bahandi niini kalabut sa bulawan ug pilak inyong mapanag-iya.

5 Ayaw kabalaka sa inyong mga kaugalingon mahitungod sa inyong mga autang, kay Ako mohatag kaninyo og gahum sa pagbayad kanila.

6 Ayaw kabalaka sa inyong mga kaugalingon bahin sa Zion, kay Ako mopakita kaniya og kalooy.

7 Pagpabilin dinhi niini nga dapit, ug sa mga rehiyon sa palibut;

8 Ug sa dapit diin kini mao ang akong pagbuot nga kamo kinahanglan nga magpabilin, kay ang kadaghanan, ipakita nganha kaninyo pinaagi sa akalinaw ug gahum sa akong Espiritu, nga moabut nganha kaninyo.

9 Kini nga dapit inyong maangkon pinaagi sa pag-abang. Ug pagkugi sa pagpakisayud mahitungod sa labing karaan nga mga lumulupyo ug mga magtutukod niini nga dakbayan;

10 Kay adunay labaw pa sa usa nga mga bahandi alang kaninyo dinhi niini nga dakbayan.

11 Busa, kamo amagmaalamon ingon sa mga bitin ug apan walay sala; ug Ako mohan-ay sa tanan nga mga butang alang sa inyong bkaayohan, kutob sa inyong mahimo sa pagdawat kanila. Amen.