Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 64
nahauna sunod


Seksyon 64

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa mga anciano sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 11 sa Septyembre 1831 (History of the Church, 1:211–214). Ang Propeta nangandam sa pagbalhin ngadto sa Hiram, Ohio, sa pagsugod og usab sa iyang buluhaton sa paghubad sa Biblia, nga gihunong samtang siya didto sa Missouri. Usa ka panon sa mga kaigsoonan kinsa gisugo sa pagpanaw ngadto sa Zion (Missouri) sa dako nga kakugi nag-atiman diha sa paghimo og mga pagpangandam alang sa pagbiya sa Oktubre. Niini nga panahon sa daghan nga buluhaton, ang pagpadayag nadawat.

1–11, Ang mga Santos gisugo sa pagpasaylo sa usag usa; tingali unya og magpabilin diha kanila ang dako nga sala; 12–22, Ang dili mahinulsulon pagahusayon diha sa mga hukmanan sa Simbahan; 23–25, Siya nga nagbayad og ikapulo dili pagasunugon sa pag-anhi sa Ginoo; 26–32, Ang mga Santos gipasidan-an batok sa utang; 33–36, Ang mga masukulon isalikway gikan sa Zion; 37–40, Ang Simbahan mohukom sa mga nasud; 41–43, Ang Zion mosanay.

1 Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo nga inyong Dios nganha kaninyo, O kamo nga mga anciano sa akong simbahan, patalinghug kamo ug paminaw, ug dawat sa akong kabubut-on mahitungod kaninyo.

2 Kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako buot nga kamo kinahanglan amobuntog sa kalibutan; busa Ako adunay bkapuangod diha kaninyo.

3 Adunay uban diha kaninyo kinsa nakasala; apan sa pagkatinuod Ako moingon, sa makausa, alang sa akong kaugalingon nga ahimaya, ug alang sa kaluwasan sa mga kalag, Ako bnagpasaylo kaninyo sa inyong mga sala.

4 Ako magmaloloy-on nganha kaninyo, kay Ako mihatag nganha kaninyo sa gingharian.

5 Ug ang mga ayawe sa mga misteryo sa gingharian dili pagakuhaon gikan sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., pinaagi sa mga paagi diin Ako nagtudlo, samtang siya buhi, tungod kay siya nagsunod sa akong mga bordinansa.

6 Adunay uban kinsa nangita og higayon batok kaniya nga walay hinungdan;

7 Bisan pa niana, siya nakasala; apan sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako, ang Ginoo, amopasaylo sa mga sala ngadto niadto kinsa bmokumpisal sa ilang mga sala sa akong atubangan ug mangayo og pasaylo, kinsa wala makasala ngadto sa ckamatayon.

8 Ang akong mga tinun-an diha sa karaan nga mga adlaw, nangita og ahigayon sa pakigbingkil batok sa usag usa ug wala mopasaylo sa usag usa diha sa ilang mga kasingkasing; kay tungod niini nga sala sila gisakit ug bgipanton sa hilabihan.

9 Busa, Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo kinahanglan gayud nga amopasaylo sa usag usa; kay siya nga dili bmopasaylo sa iyang igsoon ang iyang mga kalapasan magpabilin nga gipanghimaraut sa atubangan sa Ginoo; kay magpabilin diha kaniya ang dakong sala.

10 Ako, ang Ginoo, amopasaylo kinsa Ako mopasaylo, apan kamo gikinahanglan nga bmopasaylo sa tanan nga mga tawo.

11 Ug kamo kinahanglan moingon diha sa inyong mga kasingkasing—himoa nga ang Dios amohukom tali kanako ug kaninyo, ug moganti kaninyo sumala sa inyong mga bbinuhatan.

12 Ug siya nga wala maghinulsol sa iyang mga sala, ug wala mokumpisal kanila, kamo modala sa atubangan sa asimbahan, ug, mobuhat uban kaniya sumala sa gipamulong sa kasulatan nganha kaninyo, sa sugo o sa pagpadayag.

13 Ug niini kamo mobuhat nga ang Dios pagahimayaon—dili tungod nga kamo wala mopasaylo, nga walay kapuangod, apan nga kamo mahimo nga kahatagan og kaangayan diha sa mga mata sa balaod, nga kamo dili makapasakit kaniya kinsa mao ang inyong magbabalaod—

14 Sa pagkatinuod Ako moingon, tungod niini nga hinungdan kamo mobuhat niini nga mga butang.

15 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, nasuko kaniya kinsa akong sulugoon nga si Ezra Booth, ug usab ang akong sulugoon nga si Isaac Morley, kay sila wala mosunod sa akong balaod, ni sa sugo;

16 Sila nagtinguha og dautan sa ilang mga kasingkasing, ug Ako, ang Ginoo, nagpugong sa akong Espiritu. Sila ananghimaraut alang sa dautan nianang butang nga dili dautan; bisan pa niana Ako mipasaylo sa akong sulugoon nga si Isaac Morley.

17 Ug usab ang akong sulugoon nga si aEdward Partridge, tan-awa, siya nakasala, ug si bSatanas nagtinguha sa paglaglag sa iyang kalag; apan kon kini nga mga butang masayran nganha kanila, ug sila maghinulsol gikan sa pagkadautan, sila mapasaylo.

18 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nga kini angay ngari kanako nga ang akong sulugoon nga si Sidney Gilbert, human sa pipila ka mga semana, mobalik diha sa iyang buluhaton, ug ngadto sa iyang buhatan diha sa yuta sa Zion;

19 Ug kana diin siya nakakita ug nakadungog mahimo nga masayran ngadto sa akong mga tinun-an, nga sila dili mamatay. Ug tungod niini nga hinungdan Ako nakapamulong niini nga mga butang.

20 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, nga ang akong sulugoon nga si Isaac Morley dili mahimo nga amatintal labaw niana diin siya mahimo nga moantus, ug magtambag sa sayop nga paagi nga inyong ikasakit, Ako mihatag og sugo nga ang iyang umahan kinahanglan ibaligya.

21 Ako dili buot nga ang akong sulugoon nga si Frederick G. Williams kinahanglan nga mobaligya sa iyang umahan, kay Ako, ang Ginoo, buot nga mobaton og lig-on nga paghupot diha sa yuta sa Kirtland, alang sa gidugayon nga lima ka tuig, diin dili Ako molaglag sa mga dautan, nga sa ingon niana Ako moluwas og pipila.

22 Ug human niana nga adlaw, Ako, ang Ginoo, dili amopakasala ni bisan kinsa nga molakaw uban sa bukas nga kasingkasing ngadto sa yuta sa Zion; kay Ako, ang Ginoo, nagkinahanglan sa mga bkasingkasing sa mga katawhan.

23 Tan-awa, karon kini gitawag karong aadlawa hangtud sa bpag-anhi sa Anak sa Tawo, ug sa pagkatinuod kini mao ang adlaw sa csakripisyo, ug ang adlaw alang sa ikapulo sa akong mga katawhan; kay siya nga nagbayad sa dikapulo dili epagasunugon sa iyang pag-anhi.

24 Kay human niining adlawa moabut ang apagsunog—kini mao ang gipamulong subay sa paagi sa Ginoo—kay sa pagkatinuod Ako moingon, ugma ang tanan nga mga bmapagarbuhon ug sila nga nagbuhat og dautan masama sa dagami; ug Ako mosunog kanila, kay Ako ang Ginoo sa mga Panon; ug dili Ako moluwas ni bisan kinsa nga nagpabilin diha sa cBabelonia.

25 Busa, kon kamo motuo kanako, kamo maghago samtang kini gitawag og karong adlawa.

26 Ug kini dili maayo nga ang akong mga sulugoon, aNewel K. Whitney ug si Sidney Gilbert, kinahanglan mobaligya sa ilang btindahan ug sa ilang mga kabtangan dinhi; kay kini dili maalamon hangtud ang nahibilin sa simbahan, nga nagpabilin niini nga dapit, moadto ngadto sa yuta sa Zion.

27 Tan-awa, kini gipahayag diha sa akong mga balaod, o gidili, nga mosulod sa autang ngadto sa imong mga kaaway;

28 Apan tan-awa, kini wala ipamulong sa bisan unsa nga panahon nga ang Ginoo kinahanglan dili mokuha kon siya buot, ug mobayad sa ingon nga makaayo kaniya.

29 Busa, sa ingon nga kamo mga tinugyanan, kamo anaa sa buluhaton sa Ginoo; ug bisan unsa ang inyong buhaton sumala sa kabubut-on sa Ginoo mao ang buluhaton sa Ginoo.

30 Ug siya nagpahimutang kaninyo sa pag-andam alang sa iyang mga santos niining katapusan nga mga adlaw, nga sila makabaton og akabilin sa yuta sa Zion.

31 Ug tan-awa, Ako, ang Ginoo, nagpahayag nganha kaninyo, ug ang akong mga apulong mga tinuod ug dili gayud bmakawang, nga sila makaangkon niini.

32 Apan ang tanan nga mga butang kinahanglan gayud mahinabo diha sa ilang panahon.

33 Busa, ayaw apagluya diha sa maayo nga buhat, kay kamo nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanon nga buhat. Ug gikan sa bgagmay nga mga butang magagikan ang mga dagko.

34 Tan-awa, ang Ginoo anagkinahanglan sa bkasingkasing ug sa usa ka andam nga hunahuna; ug ang andam ug ang cmasulundon mokaon sa kaayo sa yuta sa Zion niining katapusan nga mga adlaw.

35 Ug ang mga amasukulon bisalikway gikan sa yuta sa Zion, ug ipahilayo, ug dili makapanunod sa yuta.

36 Kay, sa pagkatinuod Ako moingon nga ang mga masukulon dili kaliwat ni aEphraim, busa sila pagahinginlan.

37 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, nakahimo sa akong simbahan niining katapusan nga mga adlaw sama ngadto sa usa ka maghuhukom nga naglingkod ibabaw sa usa ka bungtod, o diha sa taas nga dapit, sa paghukom sa mga nasud.

38 Kay mahinabo nga ang mga lumulupyo sa Zion amohukom sa tanan nga mga butang mahitungod sa Zion.

39 Ug ang mga bakakon ug ang mga tigpakaaron-ingnon pagailhon pinaagi kanila, ug sila kinsa dili mga aapostoles ug mga propeta mailhan.

40 Ug bisan ang aobispo, kinsa usa ka bmaghuhukom, ug ang iyang mga magtatambag, kon sila dili matinud-anon diha sa ilang cpagkatinugyanan pagahukman, ug ang duban ipuli diha sa ilang mga dapit.

41 Kay, tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo nga ang aZion mosanay, ug ang bhimaya sa Ginoo anaa diha kaniya;

42 Ug siya mahimo nga abandila ngadto sa mga katawhan, ug adunay moduol nganha kaniya gikan sa matag nasud ubos sa langit.

43 Ug ang adlaw moabut diha nga ang mga nasud sa yuta amangurog tungod kaniya, ug mahadlok tungod sa iyang mga makalilisang nga mga katawhan. Ang Ginoo nakapamulong niini. Amen.