Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 37
nahauna sunod

Seksyon 37

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon duol sa Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 1:139). Dinhi gihatag ang una nga sugo mahitungod sa pagpundok niini nga kapaigoan.

1–4, Ang mga Santos gitawag sa pagpundok sa Ohio.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo nga kini dili angay ngari kanako nga kamo amaghubad pa hangtud nga kamo moadto sa Ohio, ug kini tungod sa kaaway ug alang sa inyong kaayohan.

2 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo nga kamo dili molakaw hangtud kamo makasangyaw sa akong ebanghelyo niadto nga mga dapit, ug makapalig-on sa simbahan bisan asa kini mahimutang, ug ilabi pa sa aColesville; kay, tan-awa, sila nag-ampo ngari kanako sa dako nga hugot nga pagtuo.

3 Ug usab, usa ka sugo Ako naghatag ngadto sa simbahan, nga kini angay ngari kanako nga sila kinahanglan magpundok nga maghiusa asa Ohio, batok sa panahon nga ang akong sulugoon nga si Oliver Cowdery mobalik ngadto kanila.

4 Tan-awa, ania ang kaalam, ug himoa nga ang matag tawo amopili alang sa iyang kaugalingon hangtud Ako moabut. Bisan pa niana. Amen.