Mga Kasulatan
Nagsunod-Sunod nga Han-ay sa mga Sulod
nahauna sunod


Nagsunod-Sunod nga Han-ay sa mga Sulod

Panahon

Dapit

Mga Seksyon

1823

Septyembre

Manchester, New York

2

1828

Hulyo

Harmony, Pennsylvania

3

Ting-init

Harmony, Pennsylvania

10

1829

Pebrero

Harmony, Pennsylvania

4

Marso

Harmony, Pennsylvania

5

Abril

Harmony, Pennsylvania

6, 7, 8, 9

Mayo

Harmony, Pennsylvania

11, 12, 13

Hunyo

Fayette, New York

14, 15, 16, 17, 18

1830

Marso

Manchester, New York

19

Abril

Fayette, New York

20*, 21

Abril

Manchester, New York

22, 23

Hulyo

Harmony, Pennsylvania

24, 25, 26

Agosto

Harmony, Pennsylvania

27

Septyembre

Fayette, New York

28, 29, 30, 31

Oktubre

Fayette, New York

32*, 33

Nobyembre

Fayette, New York

34

Disyembre

Fayette, New York

35, 36, 37

1831

Enero

Fayette, New York

38, 39, 40

Pebrero

Kirtland, Ohio

41, 42, 43, 44

Marso

Kirtland, Ohio

45, 46, 47, 48, 49

Mayo

Kirtland, Ohio

50

Mayo

Thompson, Ohio

51

Hunyo

Kirtland, Ohio

52, 53, 54, 55, 56

Hulyo

Zion, Lalawigan sa Jackson, Missouri

57

Agosto

Zion, Lalawigan sa Jackson, Missouri

58, 59, 60

Agosto

Sa Suba sa Missouri, Missouri

61, 62

Agosto

Kirtland, Ohio

63

Septyembre

Kirtland, Ohio

64

Oktubre

Hiram, Ohio

65

Oktubre

Orange, Ohio

66

Nobyembre

Hiram, Ohio

1, 67, 68, 69, 133

Nobyembre

Kirtland, Ohio

70

Disyembre

Hiram, Ohio

71

Disyembre

Kirtland, Ohio

72

1832

Enero

Hiram, Ohio

73, 74

Enero

Amherst, Ohio

75

Pebrero

Hiram, Ohio

76

Marso

Hiram, Ohio

77, 78, 79, 80, 81

Abril

Lalawigan sa Jackson, Missouri

82, 83

Abril

Independence, Missouri

83

Agosto

Hiram, Ohio

99

Septyembre

Kirtland, Ohio

84

Nobyembre

Kirtland, Ohio

85

Disyembre

Kirtland, Ohio

86, 87*, 88

1833

Pebrero

Kirtland, Ohio

89

Marso

Kirtland, Ohio

90, 91, 92

Mayo

Kirtland, Ohio

93, 94

Hunyo

Kirtland, Ohio

95, 96

Agosto

Kirtland, Ohio

97, 98

Oktubre

Perrysburg, New York

100

Disyembre

Kirtland, Ohio

101

1834

Pebrero

Kirtland, Ohio

102, 103

Abril

Kirtland, Ohio

104*

Hunyo

Suba sa Fishing, Missouri

105

Nobyembre

Kirtland, Ohio

106

1835

Marso

Kirtland, Ohio

107

Agosto

Kirtland, Ohio

134

Disyembre

Kirtland, Ohio

108

1836

Enero

Kirtland, Ohio

137

Marso

Kirtland, Ohio

109

Abril

Kirtland, Ohio

110

Agosto

Salem, Massachusetts

111

1837

Hulyo

Kirtland, Ohio

112

1838

Marso

Far West, Missouri

113*

Abril

Far West, Missouri

114, 115

Mayo

Spring Hill, Lalawigan sa Daviess, Missouri

116

Hulyo

Far West, Missouri

117, 118, 119, 120

1839

Marso

Bilanggoan sa Liberty, Lalawigan sa Clay, Missouri

121, 122, 123

1841

Enero

Nauvoo, Illinois

124

Marso

Nauvoo, Illinois

125

Hulyo

Nauvoo, Illinois

126

1842

Septyembre

Nauvoo, Illinois

127, 128

1843

Pebrero

Nauvoo, Illinois

129

Abril

Ramus, Illinois

130

Mayo

Ramus, Illinois

131

Hulyo

Nauvoo, Illinois

132

1844

Hunyo

Nauvoo, Illinois

135

1847

Enero

Winter Quarters (karon Nebraska)

136

1890

Oktubre

Dakbayan sa Salt Lake, Utah

Opisyal nga Pahayag—1

1918

Oktubre

Dakbayan sa Salt Lake, Utah

138

1978

Hunyo

Dakbayan sa Salt Lake, Utah

Opisyal nga Pahayag—2

  • Diha o duol sa dapit nga gipiho.