Mga Kasulatan
  Nagsunod-Sunod nga Han-ay sa mga Sulod
  Mga Footnote
  Theme

  Nagsunod-Sunod nga Han-ay sa mga Sulod

  Panahon

  Dapit

  Mga Seksyon

  1823

  Septyembre

  Manchester, New York

  2

  1828

  Hulyo

  Harmony, Pennsylvania

  3

  Ting-init

  Harmony, Pennsylvania

  10

  1829

  Pebrero

  Harmony, Pennsylvania

  4

  Marso

  Harmony, Pennsylvania

  5

  Abril

  Harmony, Pennsylvania

  6, 7, 8, 9

  Mayo

  Harmony, Pennsylvania

  11, 12, 13

  Hunyo

  Fayette, New York

  14, 15, 16, 17, 18

  1830

  Marso

  Manchester, New York

  19

  Abril

  Fayette, New York

  20*, 21

  Abril

  Manchester, New York

  22, 23

  Hulyo

  Harmony, Pennsylvania

  24, 25, 26

  Agosto

  Harmony, Pennsylvania

  27

  Septyembre

  Fayette, New York

  28, 29, 30, 31

  Oktubre

  Fayette, New York

  32*, 33

  Nobyembre

  Fayette, New York

  34

  Disyembre

  Fayette, New York

  35, 36, 37

  1831

  Enero

  Fayette, New York

  38, 39, 40

  Pebrero

  Kirtland, Ohio

  41, 42, 43, 44

  Marso

  Kirtland, Ohio

  45, 46, 47, 48, 49

  Mayo

  Kirtland, Ohio

  50

  Mayo

  Thompson, Ohio

  51

  Hunyo

  Kirtland, Ohio

  52, 53, 54, 55, 56

  Hulyo

  Zion, Lalawigan sa Jackson, Missouri

  57

  Agosto

  Zion, Lalawigan sa Jackson, Missouri

  58, 59, 60

  Agosto

  Sa Suba sa Missouri, Missouri

  61, 62

  Agosto

  Kirtland, Ohio

  63

  Septyembre

  Kirtland, Ohio

  64

  Oktubre

  Hiram, Ohio

  65

  Oktubre

  Orange, Ohio

  66

  Nobyembre

  Hiram, Ohio

  1, 67, 68, 69, 133

  Nobyembre

  Kirtland, Ohio

  70

  Disyembre

  Hiram, Ohio

  71

  Disyembre

  Kirtland, Ohio

  72

  1832

  Enero

  Hiram, Ohio

  73, 74

  Enero

  Amherst, Ohio

  75

  Pebrero

  Hiram, Ohio

  76

  Marso

  Hiram, Ohio

  77, 78, 79, 80, 81

  Abril

  Lalawigan sa Jackson, Missouri

  82, 83

  Abril

  Independence, Missouri

  83

  Agosto

  Hiram, Ohio

  99

  Septyembre

  Kirtland, Ohio

  84

  Nobyembre

  Kirtland, Ohio

  85

  Disyembre

  Kirtland, Ohio

  86, 87*, 88

  1833

  Pebrero

  Kirtland, Ohio

  89

  Marso

  Kirtland, Ohio

  90, 91, 92

  Mayo

  Kirtland, Ohio

  93, 94

  Hunyo

  Kirtland, Ohio

  95, 96

  Agosto

  Kirtland, Ohio

  97, 98

  Oktubre

  Perrysburg, New York

  100

  Disyembre

  Kirtland, Ohio

  101

  1834

  Pebrero

  Kirtland, Ohio

  102, 103

  Abril

  Kirtland, Ohio

  104*

  Hunyo

  Suba sa Fishing, Missouri

  105

  Nobyembre

  Kirtland, Ohio

  106

  1835

  Marso

  Kirtland, Ohio

  107

  Agosto

  Kirtland, Ohio

  134

  Disyembre

  Kirtland, Ohio

  108

  1836

  Enero

  Kirtland, Ohio

  137

  Marso

  Kirtland, Ohio

  109

  Abril

  Kirtland, Ohio

  110

  Agosto

  Salem, Massachusetts

  111

  1837

  Hulyo

  Kirtland, Ohio

  112

  1838

  Marso

  Far West, Missouri

  113*

  Abril

  Far West, Missouri

  114, 115

  Mayo

  Spring Hill, Lalawigan sa Daviess, Missouri

  116

  Hulyo

  Far West, Missouri

  117, 118, 119, 120

  1839

  Marso

  Bilanggoan sa Liberty, Lalawigan sa Clay, Missouri

  121, 122, 123

  1841

  Enero

  Nauvoo, Illinois

  124

  Marso

  Nauvoo, Illinois

  125

  Hulyo

  Nauvoo, Illinois

  126

  1842

  Septyembre

  Nauvoo, Illinois

  127, 128

  1843

  Pebrero

  Nauvoo, Illinois

  129

  Abril

  Ramus, Illinois

  130

  Mayo

  Ramus, Illinois

  131

  Hulyo

  Nauvoo, Illinois

  132

  1844

  Hunyo

  Nauvoo, Illinois

  135

  1847

  Enero

  Winter Quarters (karon Nebraska)

  136

  1890

  Oktubre

  Dakbayan sa Salt Lake, Utah

  Opisyal nga Pahayag—1

  1918

  Oktubre

  Dakbayan sa Salt Lake, Utah

  138

  1978

  Hunyo

  Dakbayan sa Salt Lake, Utah

  Opisyal nga Pahayag—2