Mga Kasulatan
Opisyal nga Pahayag 2


Opisyal nga Pahayag—2

Ngadto Kinsa ang Mahitungdan:

Sa 30 sa Septyembre 1978, sa ika-148 nga Katunga sa Tuig nga Kinatibuk-ang Komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang mosunod gitanyag ni Presidente N. Eldon Tanner, Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan sa Simbahan:

Sa sayo sa Hunyo niini nga tuig, ang Unang Kapangulohan mipahibalo nga usa ka pagpadayag nadawat ni Presidente Spencer W. Kimball nagtugyan sa pagkapari ug mga panalangin sa templo ngadto sa tanan nga takus nga mga lalaki nga mga sakop sa Simbahan. Si Presidente Kimball nangayo nga ako mopahibalo ngadto sa komperensya human siya makadawat niini nga pagpadayag, nga miabut kaniya human sa dugay nga pamalandong ug pag-ampo sa sagrado nga mga lawak sa balaan nga templo, siya mipahibalo niini ngadto sa iyang mga magtatambag, kinsa midawat niini ug miuyon niini. Kini dayon gipahibalo ngadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, kinsa nagkahiusa sa pag-uyon niini, ug sunod niana gipahibalo kini ngadto sa ubang tanan nga Kinatibuk-ang mga Kadagkoan, kinsa sa ingon miuyon niini nga nagkahiusa.

Si Presidente Kimball naghangyo nga ako karon mobasa niini nga sulat:

Hunyo 8, 1978

Ngadto sa tanan nga tibuok ug lokal nga mga opisyal sa pagkapari sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ngadto sa tibuok kalibutan:

Minahal kong mga Kaigsoonan:

Ingon nga kami nakasaksi sa pagkanap sa buluhaton sa Ginoo ibabaw sa yuta, kami mapasalamaton nga ang mga katawhan sa daghan nga mga nasud mitubag sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo, ug nagpasakop sa Simbahan sa nagpadayong pagtubo nga gidaghanon. Kini, sa ingon, nakapadasig kanamo uban sa usa ka tinguha sa paghatag sa matag takus nga sakop sa Simbahan sa tanan nga mga kahigayunan ug mga panalangin nga ang ebanghelyo makahatag.

Nakahibalo sa mga saad nga gihimo sa mga propeta ug mga presidente sa Simbahan kinsa nag-una kanato nga sa pila ka higayon, diha sa walay katapusan nga laraw sa Dios, tanan sa atong mga kaigsoonan kinsa mga takus mahimo nga modawat sa pagkapari, ug nakasaksi sa kamatinud-anon niadto kinsa ang pagkapari wala pa ihatag, kami naghangyo sa dugay ug dako nga tinguha alang niini nga atong matinud-anon nga mga kaigsoonan, naggahin og daghan nga mga takna sa Ibabaw nga Lawak sa Templo nangamuyo sa Ginoo alang sa langitnon nga paggiya.

Siya nakadungog sa atong mga pag-ampo, ug pinaagi sa pagpadayag nagmatuod nga ang dugay na nga gisaad nga adlaw miabut na kanus-a ang matag matinud-anon, takus nga tawo sa Simbahan mahimo nga modawat sa balaan nga pagkapari uban sa gahum sa paggamit niini nga langitnon nga pagtugot, ug maglipay uban sa iyang mga hinigugma sa matag panalangin nga nagagikan niini, lakip ang mga panalangin sa templo. Busa tungod niana, tanan nga takus nga lalaki nga sakop sa Simbahan mahimo nga i-orden sa pagkapari sa walay pag-isip sa kaliwat o kolor. Mga pangulo sa pagkapari gitudloan sa pagsunod sa mga pamaagi sa mabinantayon nga pakighinabi sa tanan nga mga gi-rekomen alang sa pag-orden ngadto sa Aaronic o sa Melchizedek nga Pagkapari aron sa pagsiguro nga sila nakatagbaw sa pinahiluna nga mga sumbanan sa katakus.

Kami mopahayag uban sa kaligdong nga ang Ginoo karon mipadayag sa iyang kabubut-on alang sa panalangin sa iyang tanan nga mga anak ngadto sa tibuok bahin sa yuta kinsa mopatalinghug sa tingog sa iyang tinugyanan nga mga sulugoon, ug pag-andam sa ilang mga kaugalingon aron sa pagdawat sa matag panalangin sa ebanghelyo.

Matinuoron,

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion G. Romney

Ang Unang Kapangulohan

Nailhan si Spencer W. Kimball ingon nga propeta, manalagna, ug tigpadayag, ug presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kini gimugna nga kita ingon nga usa ka gikinahanglan nga bahin sa tigum modawat niini nga pagpadayag ingon nga pulong ug kabubut-on sa Ginoo. Tanan nga modapig palihug ipaila pinaagi sa pagpataas sa inyong tuo nga kamot. Bisan kinsa nga mosupak pinaagi sa mao gihapon nga timailhan.

Ang pag-uyon sa pagtuboy sa nauna nga tanyag gikauyunan sa tanan.

Dakbayan sa Salt Lake, Utah, Septyembre 30, 1978.