Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 45


Seksyon 45

Pagpadayag nga gihatag pinaagi kang Joseph Smith ang Propeta ngadto sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 7 sa Marso 1831 (History of the Church, 1:158–163). Pasiuna sa iyang talaan niini nga pagpadayag, ang Propeta nagpahayag nga “niini nga gidugayon sa Simbahan…daghan nga bakak nga mga taho…ug binuang nga mga sugilanon, gimantala…ug mikaylap,…sa pagpugong sa mga katawhan sa pag-usisa sa buhat, o pagpasakop sa tinuohan…Apan sa hingpit nga kalipay sa mga Santos…ako nakadawat sa mosunod” (History of the Church, 1:158).

1–5, Si Kristo ang atong manlalaban ngadto sa Amahan; 6–10, Ang ebanghelyo usa ka sinugo sa pag-andam sa agianan sa atubangan sa Ginoo; 11–15, Si Enoch ug ang iyang kaigsoonan gidawat sa Ginoo ngadto sa iyang kaugalingon; 16–23, Si Kristo mipadayag og mga timailhan sa iyang pag-anhi ingon nga gihatag didto sa Bungtod sa mga Oliba; 24–38, Ang ebanghelyo ipahiuli, ang mga panahon sa mga Hentil matuman, ug ang makalaglag nga sakit motabon sa yuta; 39–47, Mga timailhan, mga kahibulongan, ug ang Pagkabanhaw motungha sa Ikaduhang Pag-anhi; 48–53, Si Kristo mobarug diha sa Bungtod sa mga Oliba, ug ang mga Judeo makakita sa mga samad sa iyang mga kamot ug mga tiil; 54–59, Ang Ginoo maghari sa panahon sa Kaliboan; 60–62, Ang Propeta gisugo sa pagsugod sa paghubad sa Bag-ong Tugon, diin ang mahinungdanon nga kasayuran mahimo nga mahibaloan; 63–75, Ang mga Santos gimandoan sa pagpundok ug pagtukod sa Bag-ong Jerusalem, diin ang nga katawhan gikan sa tanan nga mga nasud moabut.

1 Patalinghug, O kamo nga mga katawhan sa akong aSimbahan, ngadto diin ang bgingharian gikahatag; patalinghug kamo ug paminaw kaniya kinsa nagpahimutang sa katukuran sa yuta, kinsa cnagbuhat sa mga langit ug sa tanan nga mga panon niana, ug pinaagi kang kinsa ang tanan nga mga butang nabuhat nga buhi, ug molihok, ug adunay kinabuhi.

2 Ug usab Ako moingon, patalinghug ngadto sa akong tingog, tingali unya og ang akamatayon mokuha kaninyo; sa btakna nga kamo wala magdahum nga ang ting-init milabay, ug ang cting-ani natapos, ug ang inyong mga kalag wala maluwas.

3 Paminaw kaniya kinsa mao ang amanlalaban ngadto sa Amahan, kinsa nangamuyo sa inyong kahimoan diha sa iyang atubangan—

4 Nag-ingon: Amahan, tan-awa ang mga apag-antus ug ang kamatayon kaniya kinsa wala makabuhat og bsala, kinsa ikaw nahimuot; tan-awa ang dugo sa imong Anak nga gipaagas, ang dugo kaniya kinsa ikaw mihatag nga ang imong kaugalingon unta cpagahimayaon;

5 Busa, Amahan, luwasa kining akong mga kaigsoonan nga amituo sa akong ngalan, nga sila moduol ngari kanako ug makabaton sa bwalay katapusan nga kinabuhi.

6 Patalinghug, O kamo nga mga katawhan sa akong simbahan, ug kamo nga mga anciano paminaw kamong tanan, ug paminaw sa akong tingog samtang kini gitawag pa nga akarong adlawa, ug ayaw pagpatig-a sa inyong mga kasingkasing;

7 Kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo nga Ako ang aAlpha ug Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang kahayag ug ang kinabuhi sa kalibutan—ang bkahayag nga nagdan-ag sa kangitngit ug ang kangitngit wala makasabut niini.

8 Ako mianhi nganhi sa akong mga katawhan, ug ang akong mga katawhan wala modawat kanako; apan kutob sa midawat kanako Ako mihatag og agahum sa pagbuhat ug daghan nga mga bmilagro, ug aron mahimo nga mga canak sa Dios; ug gani ngadto kanila nga dmituo sa akong ngalan Ako mihatag og gahum aron sa pagbaton og ekinabuhi nga dayon.

9 Ug bisan pa niana Ako nagpadala sa akong awalay katapusan nga bpakigsaad ngadto sa kalibutan, nga mahimo nga kahayag ngadto sa kalibutan, ug mahimo nga csukaranan alang sa akong mga katawhan, ug alang sa mga dHentil sa pagpangita niini, ug mahimo nga esinugo sa akong atubangan sa pag-andam sa agianan sa dili pa ang akong pag-abut.

10 Busa, duol kamo ngadto niini, ug uban kaniya nga moabut Ako mangatarungan ingon sa mga tawo sa karaan nga panahon, ug Ako mopakita nganha kaninyo sa akong amalig-on nga pangatarungan.

11 Busa, patalinghug kamong tanan ug tuguti Ako nga mopakita nganha kaninyo gani sa akong kaalam—ang kaalam niya kinsa kamo nag-ingon nga mao ang Dios ni aEnoch, ug sa iyang mga kaigsoonan,

12 Kinsa anahimulag gikan sa yuta, ug gidawat ngadto sa akong kaugalingon—ang bdakbayan nga gitagana hangtud sa pag-abut sa adlaw sa pagkamatarung—ang adlaw nga gipangita sa tanan nga balaan nga mga tawo, ug sila wala makakita niini tungod sa pagkadautan ug sa pagkasalawayon;

13 Ug mitug-an nga sila mga adumuduong ug mga magpapanaw sa yuta;

14 Apan nakabaton og asaad nga sila makakaplag niini ug makakita niini diha sa ilang lawas.

15 Busa, patalinghug ug Ako mangatarungan uban kaninyo, ug Ako mamulong nganha kaninyo ug managna, ingon ngadto sa mga tawo sa karaan nga mga adlaw.

16 Ug Ako mopakita niini sa yano nga paagi ingon nga Ako amipakita niini ngadto sa akong mga tinun-an samtang Ako nagbarug diha sa ilang atubangan diha sa lawas, ug namulong ngadto kanila, nag-ingon: Ingon nga kamo nangutana kanako mahitungod sa mga btimailhan sa akong pag-anhi, sa adlaw diin Ako moabut diha sa akong himaya diha sa mga panganod sa langit, aron sa pagtuman sa mga saad diin Ako mihimo ngadto sa inyong mga Amahan,

17 Kay sa ingon nga kamo nagtan-aw diha sa dugay na nga apagkawala sa inyong mga bespiritu gikan sa inyong mga lawas nga nahimo nga usa ka pagkaulipon, Ako magpakita nganha kaninyo kanus-a ang adlaw sa katubsanan moabut, ug usab ang cpagpahiuli sa dnagkatibulaag nga Israel.

18 Ug karon kamo nakakita niini nga templo nga anaa sa Jerusalem, diin inyong gitawag nga balay sa Dios, ug ang inyong mga kaaway nag-ingon nga kini nga balay dili gayud matumpag.

19 Apan, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga ang kalaglagan moabut niini nga kaliwatan ingon sa kawatan sa kagabhion, ug kini nga mga katawhan pagalaglagon ug pagatibulaagon diha sa tanan nga mga nasud.

20 Ug kini nga templo nga kamo karon nakakita mapukan nga walay mahibilin bisan usa ka bato nga nagtung-tong sa lain.

21 Ug mahinabo, nga kini nga kaliwatan sa mga Judeo dili mahanaw hangtud ang matag kalaglagan nga Ako misulti kaninyo mahitungod kanila mahinabo.

22 Kamo nag-ingon nga kamo nasayud nga ang akatapusan sa kalibutan moabut; kamo nag-ingon usab nga kamo nasayud nga ang mga kalangitan ug ang yuta mahanaw;

23 Ug niini kamo nag-ingon sa pagkatinuod, kay kini mao, apan kini nga mga butang diin Ako misulti nganha kaninyo dili mahanaw hangtud ang tanan matuman.

24 Ug niini Ako nagsulti kaninyo mahitungod sa Jerusalem; ug kon kana nga adlaw moabut, ang salin apagatibulaagon taliwala sa tanan nga mga nasud;

25 Apan sila apagapundukon pag-usab; apan sila dili mapundok hangtud ang mga panahon sa mga bHentil matuman.

26 Ug aniana nga adlaw madungog ang mga bgubat ug mga hungihong sa mga gubat, ug ang tibuok yuta magkaguliyang, ug ang mga kasingkasing sa mga tawo cmopakyas kanila, ug sila moingon nga si Kristo dnaglangay sa iyang pag-anhi hangtud sa katapusan sa yuta.

27 Ug ang gugma sa tawo magkabugnaw, ug ang kadautan modagsang.

28 Ug kon ang mga panahon sa mga aHentil moabut, usa ka bkahayag motungha taliwala kanila nga naglingkod sa kangitngit, ug mao kini ang kahingpitan sa akong ebanghelyo;

29 Apan sila wala amodawat niini; kay wala sila makakita sa kahayag, ug sila mitalikod sa ilang mga bkasingkasing gikan kanako tungod sa mga clagda sa mga tawo.

30 Ug niana nga kaliwatan ang mga panahon sa mga Hentil matuman.

31 Ug adunay mga tawo nga magbarug niana nga kaliwatan, nga sila dili mahanaw hangtud sila makakita sa hilabihan kaayo ka daghan nga akastigo; kay ang makalaglag nga sakit motabon sa yuta.

32 Apan ang akong mga tinun-an amagbarug sa balaan nga mga dapit, ug dili mabalhin; apan taliwala sa mga dautan, ang mga tawo mopataas sa ilang mga tingog ug bmotunglo sa Dios ug mamatay.

33 Ug adunay mga alinog usab sa nagkalain-lain nga mga dapit, ug daghan nga mga kalaglagan; apan ang mga tawo magpatig-a sa ilang mga kasingkasing batok kanako, ug sila mokuha sa bespada, usa batok sa usa, ug sila mopatay sa usag usa.

34 Ug karon, sa diha nga Ako ang Ginoo nakapamulong niini nga mga pulong ngadto sa akong mga tinun-an sila nabalaka.

35 Ug Ako miingon ngadto kanila: Ayaw akabalaka, kay, kon kining tanan nga mga butang mahinabo, kamo masayud nga ang mga saad nga nabuhat nganha kaninyo matuman.

36 Ug sa diha nga ang kahayag mosugod sa pagtungha, kini mao usab ngadto kanila sama sa sambingay nga Ako mopakita kaninyo—

37 Tan-aw kamo ug tan-awa ang mga kahoy nga aigos, ug kamo makakita kanila uban sa inyong mga mata, ug kamo moingon nga kon sila mosugod sa pagpanalingsing, ug ang ilang mga dahon humok pa, nga ang ting-init hapit na moabut;

38 Bisan pa niana kini anaa niana nga adlaw nga sila makakita sa tanan niini nga mga butang, dan sila masayud nga ang takna duol na.

39 Ug mahinabo nga siya nga amahadlok kanako bmaglantaw alang nianang mahinungdanon nga cadlaw sa Ginoo nga moabut, gani sa mga dtimailhan sa pag-anhi sa eAnak sa Tawo.

40 Ug sila makakita og mga timailhan ug mga kahibulongan, kay sila ipakita diha sa taas sa langit, ug sa ubos sa yuta.

41 Ug sila makakita og dugo, ug akalayo, ug mga inalisngaw sa aso.

42 Ug sa dili pa moabut ang adlaw sa Ginoo, ang aadlaw pagatabunan sa kangitngit, ug ang bulan mabalhin ngadto sa dugo, ug ang mga bitoon mahulog gikan sa langit.

43 Ug ang nahibilin pagapundukon ngadto niini nga dapit;

44 Ug unya sila mangita kanako, ug, tan-awa, Ako moabut; ug sila makakita kanako diha sa mga panganod sa langit, gisul-uban sa gahum ug dako nga ahimaya; uban sa tanan nga balaan nga mga anghel; ug siya nga dili bmagbantay kanako isalikway.

45 Apan sa dili pa ipahamtang ang kamot sa Ginoo, ang anghel magpatingog sa iyang atrumpeta, ug ang mga santos nga nakatulog bmobangon ug mosugat kanako diha sa cpanganod.

46 Busa, kon kamo nakatulog sa akalinaw bulahan kamo; kay kamo karon nakakita kanako ug nasayud nga Ako mao, bisan pa niana kamo bmoduol ngari kanako ug ang inyong mga kalag cmabuhi, ug ang inyong katubsanan pagahingpiton; ug ang mga santos moabut gikan sa upat ka mga suok sa yuta.

47 Unya ang akamot sa Ginoo mopahamtang diha sa mga nasud.

48 Ug unya ang Ginoo motunob sa iyang tiil sa ibabaw niini nga abungtod, ug kini mabuak ngadto sa duha, ug ang yuta bmokurog, ug moligid ngadto ug ngari ug ang langit usab cmauyog.

49 Ug ang Ginoo mopadungog sa iyang tingog, ug ang tanan nga mga lumulupyo sa yuta makadungog niini; ug ang mga nasud sa yuta amagbangutan, ug sila nga nagbiay-biay makakita sa ilang kabuang.

50 Ug ang katalagman motabon sa mabiay-biayon, ug ang tigtamay pagapuohon; ug sila nga nagbuhat sa dautan pagaputlon ug itambug ngadto sa kalayo.

51 Ug unya ang mga aJudeo bmotan-aw kanako ug moingon: Unsa kini nga mga samad sa imong mga kamot ug sa imong mga tiil?

52 Unya sila masayud nga Ako ang Ginoo; kay Ako moingon ngadto kanila: Kini nga mga samad mao ang mga samad diin Ako agisamaran diha sa balay sa akong mga higala. Ako mao siya kinsa gibayaw. Ako si Jesus nga bgilansang sa krus. Ako ang Anak sa Dios.

53 Ug unya sila amohilak tungod sa ilang kadautan; niana sila maguol tungod kay sila migukod sa ilang bhari.

54 Ug unya ang apagano nga nasud matubos, ug sila nga wala masayud sa balaod adunay bahin sa una nga bpagkabanhaw; ug kini cikatugot ngadto kanila.

55 Ug si aSatanas bpagagapuson, nga siya wala nay dapit sa mga kasingkasing sa mga katawhan.

56 Ug niana nga aadlaw, kon Ako moanhi sa akong himaya, nga ang sambingay matuman diin Ako namulong mahitungod sa napulo ka mga bbirhen.

57 Kay sila mga maalamon ug nakadawat sa akamatuoran, ug nakadawat sa Balaan nga Espiritu Santo alang sa ilang bpaggiya, ug wala cmalimbongi—sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, sila dili pagaputlon ug ilabay ngadto sa dkalayo, apan molahutay niana nga adlaw.

58 Ug ang ayuta ihatag ngadto kanila alang sa usa ka bkabilin; ug sila mosanay ug magkalig-on, ug ang ilang mga anak cmagtubo nga walay sala ngadto sa dkaluwasan.

59 Kay ang Ginoo anaa sa ilang ataliwala, ug ang iyang himaya anaa diha kanila, ug siya ang ilang hari ug ang ilang bmagbabalaod.

60 Ug karon, tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, kini dili ikahatag nganha kaninyo nga mahibalo og dugang pa mahitungod niini nga kapitulo, hangtud ang aBag-ong Tugon mahubad, ug diha niini ang tanan nga mga butang masayran;

61 Busa Ako mohatag nganha kaninyo nga kamo karon mahimo nga maghubad niini, nga kamo andam alang sa mga butang nga moabut.

62 Kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga ang mga mahinungdanon nga butang nagpaabut kaninyo;

63 Kamo nakadungog og mga agubat sa lain nga mga yuta; apan, tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, sila duol na, gani diha sa inyong mga pultahan, ug dili sa daghan nga mga tuig gikan karon kamo makadungog og mga gubat sa inyong kaugalingon nga mga yuta.

64 Busa Ako, ang Ginoo, miingon, pagpundok kamo gikan sa asilangan nga bahin sa mga yuta, pagtigum kamo sa inyong mga kaugalingon uban sa mga anciano sa akong simbahan; panlakaw kamo ngadto sa kasadpan nga mga nasud, magtawag diha sa mga lumulupyo sa paghinulsol, ug tungod kay sila naghinulsol, pagtukod og mga simbahan ngari kanako.

65 Ug uban sa nagkahiusa nga kasingkasing ug uban sa nagkahiusa nga hunahuna, pundoka ang inyong mga katigayunan nga kamo amakapalit sa kabilin nga sa dili madugay matudlo nganha kaninyo.

66 Ug kini pagatawgon og aBag-ong Jerusalem, usa ka byuta sa ckalinaw, usa ka dakbayan nga ddangpanan, usa ka dapit sa kahilwasan alang sa mga santos sa Labing Halangdon nga Dios;

67 Ug ang ahimaya sa Ginoo atua didto, ug ang kaisug sa Ginoo atua usab didto, nga sa ingon ang mga dautan dili moadto niini, ug kini pagatawgon og Zion.

68 Ug kini mahinabo diha sa mga dautan, nga matag tawo nga dili modala sa iyang espada batok sa iyang silingan kinahanglan molayas ngadto sa Zion alang sa kahilwasan.

69 Ug adunay apagapundukon ngadto niini gikan sa matag nasud sa ubos sa langit; ug kini mao ra gayud ang mga katawhan nga dili magkagubat sa usag usa.

70 Ug kini isulti diha sa mga dautan: Kita dili moadto sa pakig-away batok sa Zion, kay ang mga lumulupyo sa Zion makahahadlok; busa kita dili makabarug.

71 Ug mahinabo nga ang mga matarung pagapundukon gikan diha sa tanan nga mga nasud, ug moadto sa Zion, mag-awit sa mga awit sa walay katapusan nga hingpit nga kalipay.

72 Ug karon Ako moingon nganha kaninyo, itago kini nga mga butang gikan sa kalibutan hangtud nga kini angay ngari kanako, nga kamo makatuman niini nga buhat diha sa mga mata sa mga katawhan, ug sa mga mata sa inyong mga kaaway, aron sila dili masayud sa inyong mga buhat hangtud kamo makahuman sa butang nga Ako misugo kaninyo;

73 Nga sa diha nga sila masayud niini, nga sila maghunahuna niini nga mga butang.

74 Kay kon ang Ginoo mopakita siya akahadlokan ngadto kanila, nga ang kahadlok modaog nganha kanila, ug sila mobarug ngadto sa layo ug mangurog.

75 Ug ang tanan nga mga nasud mahadlok tungod sa kalisang sa Ginoo, ug sa gahum sa iyang kusog. Bisan pa niana. Amen.