Mga Kasulatan
Pasiuna


Pasiuna

Ang Doktrina ug mga Pakigsaad mao ang usa ka tinipon nga balaan nga mga pagpadayag ug dinasig nga mga pahayag nga gihatag aron sa pagpahimutang ug pagdumala sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta sa ulahing mga adlaw. Bisan tuod og kadaghanan sa mga seksyon gitumong ngadto sa mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang mga mensahe, mga pasidaan, ug mga awhag alang sa kaayohan sa tanan nga mga katawhan ug naglakip og pagdapit sa tanan nga mga katawhan sa tanan nga dapit sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoong Jesukristo, namulong ngadto kanila alang sa ilang temporal nga kaayohan ug sa ilang walay katapusan nga kaluwasan.

Kadaghanan sa mga pagpadayag niini nga hugpong nadawat pinaagi ni Joseph Smith, Jr., ang unang propeta ug presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang uban gihatag pinaagi sa iyang pipila ka mga sumusunod sa Kapangulohan (tan-awa ang mga ulohan sa mga seksyon 135, 136, ug 138, ug Opisyal nga mga Pahayag 1 ug 2).

Ang basahon nga Doktrina ug mga Pakigsaad mao ang usa sa sumbanan nga mga kasulatan sa Simbahan uban sa Balaan nga Biblia, sa Basahon ni Mormon, ug sa Perlas nga Labing Bililhon. Bisan pa niana, ang Doktrina ug mga Pakigsaad talagsaon tungod kay kini dili usa ka hinubad sa karaan nga dokumento, apan gikan sa bag-o nga gigikanan ug hinatag sa Dios pinaagi sa iyang pinili nga mga propeta aron sa pagpahiuli sa iyang balaan nga buhat ug sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta niining mga adlawa. Sa mga pagpadayag, ang usa ka tawo makapaminaw sa malumo apan gamhanan nga tingog sa Ginoong Jesukristo, namulong pag-usab diha sa kapaigoan sa kahingpitan sa mga panahon; ug ang buhat nga gisugdan dinhi maoy usa ka pagpangandam sa iyang ikaduhang pag-anhi, sa katumanan sa ug sa kauyonan sa mga pulong sa tanan nga balaan nga mga propeta sukad sa sinugdanan sa kalibutan.

Si Joseph Smith, Jr., natawo sa 23 sa Disyembre 1805, sa Sharon, Lalawigan sa Windsor, Vermont. Sa panahon sa iyang pagkabatan-on, siya mibalhin uban sa iyang banay ngadto sa Manchester, sa kasadpan nga bahin sa New York. Sa iyang pagpuyo duol sa Manchester sa tingpamulak sa tuig 1820, sa diha nga siya nagpanuigon og napulog upat ka tuig, nga siya nakasinati sa iyang unang panan-awon, diin siya giduaw sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, ug ang iyang Anak nga si Jesukristo. Siya gisultihan niini nga panan-awon nga ang tinuod nga Simbahan ni Jesukristo nga natukod sa Bag-ong Tugon nga mga panahon, ug nga gidumala sa kahingpitan sa ebanghelyo, wala na sa yuta. Ang uban nga balaan nga mga pagpakita misunod diin siya gitudloan sa daghan nga mga anghel; gipakita ngadto kaniya nga ang Dios adunay linain nga buhat nga ipabuhat kaniya dinhi sa yuta ug nga pinaagi kaniya ang Simbahan ni Jesukristo mahiuli dinhi sa yuta.

Sa gidugayon sa panahon, si Joseph Smith nakahimo pinaagi sa balaan nga pagtabang sa paghubad ug pagmantala sa Basahon ni Mormon. Sa maong panahon siya ug si Oliver Cowdery gi-orden ngadto sa Aaronic nga Pagkapari pinaagi ni Juan Bautista sa Mayo 1829 (tan-awa sa D&P 13), ug sa pagkahuman sila usab gi-orden ngadto sa Melchizedek nga Pagkapari pinaagi sa karaan nga mga Apostoles nga si Pedro, Santiago, ug Juan (tan-awa sa D&P 27:12). Uban pa nga mga pag-orden misunod diin ang mga yawe sa pagkapari gitugyan ngadto kanila pinaagi ni Moises, Elijah, Elias, ug daghan pa nga karaan nga mga propeta (tan-awa sa D&P 110; 128:18, 21). Kini nga mga pag-orden maoy usa ka pagpahiuli sa balaan nga pagtugot sa tawo dinhi sa yuta. Sa 6 sa Abril 1830, ubos sa langitnon nga kamandoan, ang Propeta Joseph Smith mitukod sa Simbahan, ug sa ingon ang tinuod nga Simbahan ni Jesukristo sa makausa na usab nagalihok ingon nga usa ka katukuran taliwala sa mga tawo, uban sa pagtugot sa pagtudlo sa ebanghelyo ug sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa kaluwasan. (Tan-awa sa Perlas nga Labing Bililhon, Joseph Smith—Kasaysayan 1:1–75 ug D&P 20.)

Kining sagrado nga mga pagpadayag nadawat agi og tubag sa pag-ampo, sa panahon sa panginahanglan, ug gikan sa tinuod nga mga kahimtang sa kinabuhi nga naglakip sa tinuod nga mga katawhan. Ang Propeta ug ang iyang mga kauban nagtinguha sa balaan nga paggiya, ug kini nga mga pagpadayag nagpamatuod nga sila nakadawat niini. Diha sa mga pagpadayag ang usa ka tawo makakita sa pagpahiuli ug pagbutyag sa ebanghelyo ni Jesukristo ug ang pagsugod sa kapaigoan sa kahingpitan sa panahon. Ang paingon sa kasadpan nga mga kalihokan sa Simbahan gikan sa New York ug Pennsylvania ngadto sa Ohio, ngadto sa Missouri, ngadto sa Illinois, ug sa katapusan ngadto sa Great Basin sa kasadpang America ug ang gamhanan nga pakigbisog sa mga Santos sa tinguha nga matukod nila ang Zion dinhi sa yuta sa bag-o nga mga panahon usab gipakita dinhi niini nga mga pagpadayag.

Daghan sa unang mga seksyon adunay kalabutan mahitungod sa paghubad ug pagmantala sa Basahon ni Mormon (tan-awa sa mga seksyon 3, 5, 10, 17, ug 19). Ang uban nga ulahi nga mga seksyon nagpahayag sa buhat ni Propeta Joseph Smith sa paghimo og dinasig nga paghubad sa Biblia, sa panahon diin kadaghanan sa mga seksyon sa mahinungdanon nga doktrina nadawat (tan-awa, sama pananglit, sa mga seksyon 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91, ug 132, matag usa diin adunay piho nga kalabutan ngadto sa hinubad nga Biblia).

Diha sa mga pagpadayag, ang mga doktrina sa ebanghelyo gipahayag uban sa pagpasabut mahitungod sa sukaranan nga mga butang sama sa kinaiya sa Diosnong Kapangulohan, ang gigikanan sa tawo, ang pagkatinuod ni Satanas, ang katuyoan sa pagka-mortal, ang panginahanglan sa pagkamasulundon, ang panginahanglan sa paghinulsol, ang mga buhat sa Balaang Espiritu, ang mga ordinansa ug mga buluhaton nga kalabut sa kaluwasan, ang dangatan sa yuta, ang umaabut nga kahimtang sa tawo human sa Pagkabanhaw ug sa Paghukom, ang walay katapusan nga relasyon sa kaminyoon, ug ang kinaiyahan nga walay katapusan sa banay. Sa ingon usab, ang inanay nga pagbutyag sa katukuran sa pagdumala sa Simbahan gipakita uban sa pagtawag sa mga obispo, sa Unang Kapangulohan, sa Konseho sa Napulog Duha, ug sa Kapitoan ug sa pagpahimutang sa uban nga tigdumala sa mga buhatan ug mga korum. Sa katapusan, ang pagpamatuod nga gihatag mahitungod ni Jesukristo— iyang pagkabalaan, iyang kahalangdon, iyang pagkahingpit, iyang gugma, ug ang iyang gahum sa pagtubos—nakahimo niini nga basahon nga mahinungdanon ang bili ngadto sa tawhanon nga banay ug labaw pa nga bililhon kay sa katigayunan sa tibuok kalibutan.

Ang gidaghanon sa mga pagpadayag gimantala sa Zion (Independence), Missouri, sa tuig 1833, ubos sa ulohan nga A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ. Mahitungod niini nga pagmantala ang mga anciano sa Simbahan mihatag og maligdong nga pagpamatuod nga ang Ginoo nagpamatuod ngadto sa ilang mga kalag nga kini nga mga pagpadayag tinuod. Samtang ang Ginoo nagpadayon sa pagpamulong uban sa iyang mga sulugoon, ang gipadako nga hugpong namantala human sa duha ka tuig sa Kirtland, Ohio, uban sa ulohan nga Doktrina ug mga Pakigsaad sa Simbahan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Niini nga pagmantala sa tuig 1835, ang nahisulat nga pagpamatuod sa Napulog Duha ka mga Apostoles gilakip ingon sa mosunod:

Pagpamatuod sa
Napulog Duha ka mga Apostoles sa Kamatuoran sa
Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad

Ang Pagpamatuod sa mga Saksi sa Book of the Lord’s Commandments, diin Siya mihatag ngadto sa Iyang Simbahan pinaagi ni Joseph Smith, Jun., kinsa gitudlo pinaagi sa tingog sa Simbahan alang niini nga katuyoan:

Busa, kami, mibati og pag-uyon sa paghatag og pagpamatuod ngadto sa tanan nga mga katawhan sa kalibutan, sa matag matang sa binuhat nga ania sa ibabaw sa yuta, nga ang Ginoo nagpamatuod sa among mga kalag, pinaagi sa Espiritu Santo nga mipakita ngari kanamo, nga kini nga mga sugo gihatag pinaagi sa pagdasig sa Dios, ug mapuslanon alang sa tanan nga mga tawo ug tinuod gayud.

Kami naghatag niini nga pagpamatuod ngadto sa kalibutan, ang Ginoo ingon nga among tigtabang; ug kini pinaagi sa grasya sa Dios nga Amahan, ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, nga kami gitugutan nga makabaton niini nga kahigayunan sa paghatag niini nga pagpamatuod ngadto sa kalibutan, diin kami nagmalipayon sa hilabihan, nag-ampo sa Ginoo sa kanunay nga ang mga katawhan makabaton og kaayohan pinaagi niana.

Ang mga ngalan sa Napulog Duha mao kini:

Thomas B. Marsh

David W. Patten

Brigham Young

Heber C. Kimball

Orson Hyde

Wm. E. McLellin

Parley P. Pratt

Luke S. Johnson

William Smith

Orson Pratt

John F. Boynton

Lyman E. Johnson

Sa nagsunod-sunod nga mga edisyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, dugang nga mga pagpadayag o uban nga mga butang kalabut sa talaan nadugang, ingon sa pagdawat ug ingon nga gidawat sa may kasarang nga mga katiguman o mga komperensya sa Simbahan.

Sugod sa tuig 1835 nga edisyon, usa ka nagsunod-sunod nga pito ka teolohiya nga mga leksyon usab gilakip; kini giulohan og Lectures on Faith. Kini giandam aron magamit sa Tulunghaan sa mga Propeta sa Kirtland, Ohio, gikan sa 1834 ngadto sa 1835. Bisan kini makatabang alang sa doktrina ug panudlo, kini nga mga pakigpulong gikuha gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad sukad sa 1921 nga edisyon tungod kay sila wala kahatagi o ikapakita ingon nga mga pagpadayag ngadto sa tibuok Simbahan.

Adunay kamatuoran nga ang uban nga mga sayop gipadayon sa nangagi nga mga edisyon nga gimantala sa Ingles, ilabi na sa masaysayon nga mga bahin sa mga ulohan sa seksyon. Tungod niana, kini nga edisyon naglakip og mga kausaban sa mga petsa ug mga ngalan sa dapit ug usab adunay pipila ka gagmay nga mga kausaban kon kini ingon nga angay. Kini nga mga kausaban nahimo aron sa pagpadala sa butang ngadto sa pag-uyon sa masaysayon nga mga dokumento. Lain nga talagsaon nga mga gidugang sa labing bag-o nga edisyon naglakip sa mga mapa nga nagpakita sa labing dagko nga hiyograpikanhon nga dapit diin kini nga mga pagpadayag nadawat, dugang sa mga pag-uswag sa tandi nga mga pakisayran, mga ulohan sa seksyon, ug katingbanan sa mga hilisgutan, kining tanan gihimo aron pagtabang sa mga magbabasa sa pagsabut ug pagmaya diha sa mensahe sa Ginoo ingon nga gihatag diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

Ang mga pasiuna diha sa mga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad naglangkob og mga pakisayran sa History of the Church. Ang History of the Church usa ka pito ka bolumen sa asoy sa kasaysayan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan sa 1820 ngadto sa 1848. Tungod kay kini nga mga bolumen wala mahubad ug mabasa lamang sa Ingles, ang gikuhaan nga tinubdan sa History of the Church diha sa pasiuna sa mga seksyon niini nga edisyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad nagagikan sa Ingles nga mga bolumen niini nga kasaysayan.