Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 85
nahauna sunod

Seksyon 85

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 27 sa Nobyembre 1832 (History of the Church, 1:298–299). Kini nga seksyon kinuha gikan sa usa ka sulat sa Propeta ngadto kang W. W. Phelps, kinsa nagpuyo sa Independence, Missouri. Kini gihatag aron sa pagtubag sa mga pangutana kalabut niadto nga mga Santos kinsa mibalhin ngadto sa Zion apan kinsa wala makadawat sa ilang mga kabilin sumala sa natukod nga kapunongan diha sa Simbahan.

1–5, Mga kabilin sa Zion pagadawaton pinaagi sa pahinungod; 6–12, Usa ka makagagahum ug malig-on mohatag sa mga Santos sa ilang kabilin sa Zion.

1 Kini mao ang katungdanan sa tigsulat sa Ginoo, kinsa siya mitudlo, sa paghupot ug usa ka kasaysayan, ug usa ka kinatibuk-an nga atalaan sa mga butang sa simbahan nga nahitabo sa Zion, ug sa tanan niadto kinsa bmipahinungod sa mga kabtangan, ug modawat sa mga kabilin sumala sa balaod gikan sa obispo;

2 Ug usab ang ilang paagi sa kinabuhi, ilang hugot nga pagtuo, ug mga buluhaton; ug usab sa mga mibiya sa tinuohan kinsa mibiya human makadawat sa ilang mga kabilin.

3 Kini supak ngadto sa kabubut-on ug sugo sa Dios nga kadto kinsa wala modawat sa ilang kabilin pinaagi sa ahalad, mouyon sa iyang balaod, nga siya mihatag, nga siya unta mopabayad og bikapulo sa iyang mga katawhan, aron sa pag-andam kanila batok sa adlaw sa cpanimalos ug pagsunog, kon ang ilang mga ngalan nahisakop unta uban sa mga katawhan sa Dios.

4 Ni ang ilang mga kasaysayan sa kagikanan pagatipigan, o makuha diin kini makit-an sa bisan hain sa mga talaan o kasaysayan sa simbahan.

5 Ang ilang mga ngalan dili gayud makit-an, ni ang mga ngalan sa ilang mga amahan, ni ang mga ngalan sa ilang mga anak nga nahisulat diha sa abasahon sa balaod sa Dios, nag-ingon ang Ginoo sa mga Panon.

6 Oo, sa ingon miingon ang aligdong nga hinagawhaw nga tingog, nga naghong-hong ngadto ug bmidulot sa tanan nga mga butang, ug sa makadaghan nga higayon kini nakahimo sa akong mga bukog sa pag-uyog samtang kini naghimo sa pagpakita, nga nag-ingon:

7 Ug mahinabo nga Ako, ang Ginoong Dios, mopadala sa usa ka makagagahum ug malig-on, nagkupot sa sungkod sa gahum diha sa iyang kamot, nagsul-ob sa mahayag nga tabon, kansang ba-ba molitok og mga pulong, mga pulong nga mahangturon; samtang ang iyang kaugalingon mahimo nga tinubdan sa kamatuoran, sa paghan-ay sa balay sa Dios, ug sa paghan-ay pinaagi sa pagripa sa mga kabilin sa mga santos kansang mga ngalan nakit-an, ug ang mga ngalan sa ilang mga amahan, ug sa ilang mga anak, nga nahisakop diha sa basahon sa balaod sa Dios;

8 Samtang kana nga tawo, kinsa gitawag sa Dios ug natudlo, nga magpahimutang sa iyang kamot sa paghunong sa aarka sa Dios, mamatay pinaagi sa pana sa kamatayon, sama sa usa ka kahoy nga naigo sa liti sa kilat.

9 Ug silang tanan kinsa dili makit-an nga nahisulat diha sa abasahon sa handumanan dili makadawat og kabilin niana nga adlaw, apan sila ipahimulag, ug ang ilang bahin itudlo kanila diha sa dili mga matuohon, diin anaa ang bpag-agulo ug pagpangagot sa mga ngipon.

10 Kini nga mga butang Ako moingon nga dili sa akong kaugalingon; busa, ingon nga ang Ginoo namulong, siya usab motuman.

11 Ug sila kinsa anaa sa Halangdon nga Pagkapari, kansang mga ngalan dili makit-an nga nahisulat sa abasahon sa balaod, o nga nakit-an nga bmibiya sa kamatuoran, o ingon nga cgipahimulag, gikan sa simbahan, ingon usab sa ubos nga pagkapari, o ang mga sakop, niana nga adlaw dili makadawat og kabilin diha sa mga santos sa Labing Halangdon;

12 Busa, kini pagahimoon ngadto kanila ingon ngadto sa anak sa mga pari, ingon nga makit-an nga natala sa ikaduha nga kapitulo ug kan-uman ug usa ug ikaduha nga mga bersikulo ni Esdras.