Manipesto
    Footnotes
    Theme

    Manipesto

    Usa ka opisyal nga pahayag ni Presidente Wilford Woodruff sa 1890 nga tataw nga nagsulti nga ang Simbahan ug ang iyang mga sakop mosunod sa balaod sa yuta ug dili na mosulod ngadto sa dinaghan nga kaminyoon (D&P OP—1). Si Presidente Woodruff mipagula og manipesto human sa usa ka panan-awon ug pagpadayag gikan sa Dios.