Mga Kasulatan
Moises 8


Kapitulo 8

(Pebrero 1831)

Si Mathusalam nanagna—Si Noe ug ang iyang anak nga mga lalaki nagsangyaw sa ebanghelyo—Hilabihan nga pagkadautan nagpasulabi—Ang tawag sa paghinulsol wala patalinghugi—Ang Dios mitakda og kalaglagan sa tanan nga unod pinaagi sa lunop.

1 Ug ang tanan nga mga adlaw ni Enoch mga upat ka gatus ug katloan ka mga tuig.

2 Ug nahinabo nga si aMathusalam, ang anak ni Enoch, wala makuha, nga ang mga pakigsaad sa Ginoo mahimo nga matuman, diin siya mihimo ngadto ni Enoch; kay siya sa pagkatinuod mipakigsaad uban ni Enoch nga si Noe kinahanglan mahimo nga bunga sa iyang mga bat-ang.

3 Ug nahinabo nga si Mathusalam nanagna nga gikan sa iyang mga bat-ang kinahanglan motungha ang tanan nga mga gingharian sa yuta (pinaagi ni Noe), ug siya mihimaya ngadto sa iyang kaugalingon.

4 Ug dihay miabut nga usa ka dako nga kagutom diha sa yuta, ug ang Ginoo mitunglo sa yuta uban ang usa ka mapait nga tunglo, ug daghan sa mga lumulupyo niini namatay.

5 Ug nahinabo nga si Mathusalam mipuyo og usa ka gatus ug kawaloan ug pito ka mga tuig, ug nanganak ni Lamech;

6 Ug si Mathusalam mipuyo, human siya manganak ni Lamech, pito ka gatus ug kawaloan ug duha ka mga tuig, ug nanganak og anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye;

7 Ug ang tanan nga mga adlaw ni Mathusalam mga siyam ka gatus ug kan-uman ug siyam ka mga tuig, ug siya namatay.

8 Ug si Lamech mipuyo og usa ka gatus ug kawaloan ug duha ka mga tuig, ug nanganak og usa ka lalaki.

9 Ug siya mitawag sa iyang ngalan og aNoe, nag-ingon: Kini nga anak nga lalaki mohupay kanato kalabut sa atong buhat ug sa pag-ugmad sa atong mga kamot, tungod sa yuta nga bgitunglo sa Ginoo.

10 Ug si Lamech mipuyo, human siya nanganak ni Noe, lima ka gatus ug kasiyaman ug lima ka mga tuig, ug nanganak og anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye;

11 Ug ang tanan nga mga adlaw ni Lamech mga pito ka gatus ug kapitoan ug pito ka mga tuig, ug siya namatay.

12 Ug si Noe upat ka gatus ug kalim-an ka mga tuig ang panuigon, ug ananganak ni Japhet; ug human sa kap-atan ug duha ka mga tuig siya nanganak ni bShem gikan kaniya kinsa mao ang inahan ni Japhet, ug sa diha nga siya nagpanuigon og lima ka gatus ka mga tuig siya nanganak ni cHam.

13 Ug si aNoe ug ang iyang mga anak bmipatalinghug ngadto sa Ginoo, ug mituman, ug sila gitawag nga mga canak sa Dios.

14 Ug sa diha nga kining mga tawo misugod sa pagdaghan diha sa ibabaw sa yuta, ug anak nga mga babaye natawo ngadto kanila, ang aanak nga mga lalaki sa mga tawo nakakita nga kadtong anak nga mga babaye mga matahum, ug sila mikuha kanila nga mga asawa, gani ingon sa ilang pagpili.

15 Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Noe: Ang anak nga mga babaye sa imong anak nga mga lalaki amibaligya sa ilang mga kaugalingon; kay tan-awa ang akong kasuko napukaw batok sa anak nga mga lalaki sa mga tawo, kay sila dili mopatalinghug sa akong tingog.

16 Ug nahinabo nga si Noe nanagna, ug mitudlo sa mga butang sa Dios, gani kini ingon sa sinugdanan.

17 Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Noe: Ang akong Espiritu dili kanunay amoimpluwensya sa tawo, kay siya masayud nga ang tanan nga bunod mamatay; apan ang iyang mga adlaw mahimo nga usa ka gatusan ug kawhaan ka mga tuig; ug kon ang mga tawo dili maghinulsol, Ako mopadala sa mga clunop diha kanila.

18 Ug niadto nga mga adlaw dihay mga ahigante sa yuta, ug sila nagtinguha sa paghunos sa kinabuhi ni Noe; apan ang Ginoo diha kang Noe, ug ang bgahum sa Ginoo diha kaniya.

19 Ug ang Ginoo ami-orden kang bNoe sunod sa iyang kaugalingon nga ckapunongan, ug misugo kaniya nga siya molakaw ug dmopahayag sa iyang Ebanghelyo ngadto sa mga katawhan, gani ingon nga kini gihatag ngadto ni Enoch.

20 Ug nahinabo nga si Noe mitawag sa mga katawhan nga sila kinahanglan amaghinulsol; apan sila wala maminaw ngadto sa iyang mga pulong;

21 Ug usab, human sila makapaminaw kaniya, sila miduol sa iyang atubangan nag-ingon: Tan-awa, kami anak nga mga lalaki sa Dios; kami wala ba mokuha ngari sa among mga kaugalingon sa anak nga mga babaye sa mga tawo? Ug wala ba kami amagkaon ug mag-inom, ug magminyoay ug ihatag ngadto sa kaminyoon? Ug ang among mga asawa naghatag ngari kanamo og mga anak, ug ang mao gamhanan nga mga tawo, nga sama ngadto sa mga tawo sa karaan, mga tawo nga bantugan. Ug sila wala maminaw ngadto sa mga pulong si Noe.

22 Ug ang Dios nakakita nga ang apagkadautan sa mga tawo nag-anam og kadako diha sa yuta, ug matag tawo gibayaw diha sa handurawan sa mga bhunahuna sa iyang kasingkasing, nga dautan kanunay.

23 Ug nahinabo nga si Noe mipadayon sa iyang apagsangyaw ngadto sa mga katawhan, nag-ingon: Paminaw, ug patalinghug sa akong mga pulong;

24 aTuo ug paghinulsol sa inyong mga sala ug bpagpabunyag diha sa ngalan ni Jesukristo, ang Anak sa Dios, gani ingon sa atong mga amahan, ug kamo makadawat sa Espiritu Santo, nga kamo cmakaangkon sa tanan nga mga butang nga gipakita; ug kon kamo dili magbuhat niini, ang mga lunop moabut diha kaninyo; bisan pa niana sila wala maminaw.

25 Ug kini nakapasubo ni Noe, ug ang iyang kasingkasing gisakitan nga ang Ginoo mibuhat sa tawo sa yuta, ug kini nakapaguol kaniya diha sa iyang kasingkasing.

26 Ug ang Ginoo miingon: Ako amolaglag sa tawo kinsa Ako milalang, gikan sa nawong sa yuta, lakip ang tawo ug mga mananap, ug ang nagkamang nga mga butang, ug ang mga langgam sa kahanginan; kay kini nakapasubo ni Noe nga Ako milalang kanila, ug nga Ako mibuhat kanila; ug siya mitawag ngari kanako; kay sila nagtinguha sa iyang kinabuhi.

27 Ug sa ingon si Noe nakaangkon og apagsalig sa mga mata sa Ginoo; kay si Noe usa ka makiangayon nga tawo, ug bhingpit diha sa iyang kaliwatan; ug siya cnaglakaw uban sa Dios, ingon usab sa iyang tulo ka anak nga mga lalaki, si Shem, Ham, ug si Japhet.

28 Ang yuta adautan sa atubangan sa Dios, ug kini napuno sa kasamok.

29 Ug ang Dios mitan-aw diha sa yuta, ug, tan-awa, kini dautan, kay ang tanan nga mga tawo midunot sa iyang agianan diha sa yuta.

30 Ug ang Dios miingon ngadto ni Noe: Ang katapusan sa tanan nga mga tawo miabut sa akong atubangan, kay ang yuta napuno sa kasamok, ug tan-awa Ako amolaglag sa tanan nga mga tawo gikan sa yuta.