Mormon 8
  Footnotes
  Theme

  Kapitulo 8

  Ang mga Lamanite nangita ug milaglag sa mga Nephite—Ang Basahon ni Mormon motungha pinaagi sa gahum sa Dios—Mga kaalaotan gitakda niadto kinsa naglitok sa kasuko ug panagbangi batok sa buhat sa Ginoo—Ang talaan sa Nephite moabut sa adlaw sa pagkadautan, sa pagkaalaot, ug sa hingpit nga pagbiya. Mga A.D. 400–421.

  1 Tan-awa ako, si aMoroni, mitapos sa btalaan sa akong amahan, si Mormon. Tan-awa, ako adunay pipila ka mga butang nga isulat, diin nga mga butang ako gisugo sa akong amahan.

  2 Ug karon nahinabo nga pagkahuman niadtong adako ug makalilisang nga away didto sa Cumorah, tan-awa, ang mga Nephite kinsa nakalayas ngadto sa rehiyon sa habagatan nga bahin gigukod sa mga bLamanite, hangtud nga silang tanan nalaglag.

  3 Ug ang akong amahan gipatay usab kanila, ug ako gani nahibilin nga anag-inusara sa pagsulat sa masulub-on nga sugilanon sa kalaglagan sa akong mga katawhan. Apan tan-awa, sila wala na, ug ako motuman sa sugo sa akong amahan. Ug kon sila mopatay kanako, ako wala masayud.

  4 Busa ako mosulat ug motago sa mga talaan sa ilawom sa yuta; ug asa ako paingon, kini dili igsapayan.

  5 Tan-awa, ang akong amahan mihimo aniini nga talaan, ug siya misulat sa katuyoan niini. Ug tan-awa, ako mosulat usab niini kon ako aduna pay luna diha sa mga bpalid, apan ako wala na; ug ako walay oro, kay ako nag-inusara. Ang akong amahan namatay diha sa away, ug ang akong tanan nga mga kabanay, ug ako wala nay mga higala ni dapit nga kapaingnan; ug hangtud kanus-a ang Ginoo motugot nga ako mabuhi ako wala masayud.

  6 Tan-awa, aupat ka gatus ka mga tuig ang milabay sukad sa pag-anhi sa atong Ginoo ug Manluluwas.

  7 Ug tan-awa, ang mga Lamanite migukod sa akong mga katawhan, ang mga Nephite, gikan sa dakbayan ngadto sa lain nga dakbayan ug gikan sa dapit ngadto sa lain nga dapit, bisan asa hangtud nga sila mamatay; dako ang ilang akapildihan; oo, dako ug kahibulongan ang kalaglagan sa akong mga katawhan, ang mga Nephite.

  8 Ug tan-awa, ang kamot sa Ginoo ang naghimo niini. Ug tan-awa usab, ang mga Lamanite anaa sa apakiggubat sa usag usa; ug ang ibabaw sa tibuok yuta usa ka panghitabo sa pagbuno ug sa pagpaagas sa dugo; ug walay usa nga nasayud sa katapusan sa gubat.

  9 Ug karon, tan-awa, ako dili na mosulti mahitungod kanila, kay wala nay lain gawas sa mga Lamanite ug mga atulisan nga nagpuyo sa ibabaw sa yuta.

  10 Ug walay usa nga nasayud sa tinuod nga Dios gawas nga kini mga atinun-an ni Jesus, kinsa nagpabilin diha sa yuta hangtud nga ang pagkadautan sa mga katawhan naghingapin nga ang Ginoo dili motugot kanila nga bmagpabilin uban sa mga katawhan; ug hain sila sa ibabaw sa yuta, walay tawo nga nasayud.

  11 Apan tan-awa, ang akong aamahan ug ako nakakita kanila, ug sila nangalagad ngari kanamo.

  12 Ug si bisan kinsa nga makadawat niini nga talaan, ug dili manghimaraut niini tungod sa mga pagkadili hingpit nga anaa niini, ang mao masayud sa alabaw pa nga mga butang kay niini. Tan-awa, ako si Moroni; ug kon mahimo lamang, ako mohimo sa tanan nga mga butang nga masayran kaninyo.

  13 Tan-awa, ako motapos sa pagpamulong mahitungod niini nga mga katawhan. Ako anak ni Mormon, ug ang akong amahan usa ka akaliwat ni Nephi.

  14 Ug ako mao kinsa amitago niini nga talaan ngadto sa Ginoo; ang mga palid niini walay bili, tungod sa sugo sa Ginoo. Kay sa pagkatinuod siya miingon nga walay usa nga makakuha kanila baron makaangkon og bahandi; apan ang natala niini mao ang adunay dako nga bili; ug si bisan kinsa nga modala niini sa kahayag, siya panalanginan sa Ginoo.

  15 Kay walay usa nga makaangkon og gahum sa pagdala niini ngadto sa kahayag gawas nga ihatag kaniya sa Dios; kay ang Dios nagbuot nga kini pagahimoon uban sa amata nga bug-os ngadto sa iyang himaya, o ang kaayohan sa karaan ug dugay na nga nagkatibulaag nga mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo.

  16 Ug bulahan asiya nga modala niini nga butang ngadto sa kahayag; kay kini bpagadad-on gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, sumala sa pulong sa Dios; oo, kini ipadayag gikan sa yuta, ug kini mosanag gikan sa kangitngit, ug modangat ngadto sa kasayuran sa mga katawhan; ug kini pagahimoon pinaagi sa gahum sa Dios.

  17 Ug kon adunay mga asayop, sila mga sayop sa usa ka tawo. Apan tan-awa, kami wala masayud sa sayop; bisan pa niana ang Dios nasayud sa tanan nga mga butang; busa, siya nga bmobiay-biay, himoa nga siya magbinantayon basin pa og siya anaa sa kakuyaw sa kalayo sa impyerno.

  18 Ug siya nga moingon: Ipakita ngari kanako, o ikaw pagahampakon—himoa nga siya magbantay basin og siya nagsugo sa butang nga gidili sa Ginoo.

  19 Kay tan-awa, kon kinsa kadto nga amohukom sa hinanali siya hukman sa hinanali usab; kay sumala sa iyang mga buhat mao usab ang iyang mga bayad; busa, siya nga mohampak pagahampakon usab, sa Ginoo.

  20 Tan-awa unsa ang giingon sa kasulatan—ang tawo kinahanglan dili mobunal, ni dili mohukom; kay ang paghukom akò, miingon ang Ginoo, ug ang panimalos akò usab, ug Ako ang mobayad.

  21 Ug siya nga naglitok og kasuko ug mga panagbangi batok sa buhat sa Ginoo, ug batok sa mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo kinsa mga sakop sa balay ni Israel, ug moingon: Kita molaglag sa buhat sa Ginoo, kay ang Ginoo wala mahinumdom sa iyang pakigsaad nga siya mihimo ngadto sa balay ni Israel—ang mao anaa sa kakuyaw nga isalikway ug itambug ngadto sa kalayo;

  22 Kay ang walay katapusan nga mga akatuyoan sa Ginoo mopadayon, hangtud ang tanan niya nga mga saad matuman.

  23 Siksika ang mga panagna ni aIsaias. Tan-awa, ako dili makasulat kanila. Oo, tan-awa ako moingon nganha kaninyo, nga kadto nga mga santos kinsa nag-una kanako, kinsa nakapanag-iya niini nga yuta, bnangamuyo, oo, bisan gikan sa abug sila nangamuyo ngadto sa Ginoo; ug sa ingon nga ang Ginoo buhi siya mahinumdom sa pakigsaad nga siya mihimo uban kanila.

  24 Ug siya nasayud sa ilang mga apag-ampo, nga kini mahitungod sa ilang mga kaigsoonan. Ug siya nasayud sa ilang hugot nga pagtuo, tungod sa iyang ngalan sila makapapahawa sa mga bbukid; ug sa iyang ngalan sila misugo sa yuta sa pag-uyog; ug pinaagi sa gahum sa iyang pulong sila misugo sa mga cbilanggoan nga matumpag ngadto sa yuta; oo, bisan ang nagkayo nga hudno dili makadaot kanila, ni ang bangis nga mga mananap ni malala nga mga bitin, tungod sa gahum sa iyang pulong.

  25 Ug tan-awa, ang ilang mga apag-ampo alang usab kaniya nga gitugutan sa Ginoo sa pagpatungha niini nga mga butang.

  26 Ug walay usa nga kinahanglan moingon nga sila dili moabut, kay sa pagkatinuod sila moabut gayud, kay ang Ginoo namulong niini; kay agikan sa yuta sila moabut, pinaagi sa kamot sa Ginoo, ug walay makapugong niini; ug kini moabut sa adlaw sa panahon nga kini giingon nga ang mga bmilagro wala na; ug kini moabut gani ingon nga may usa nga mamulong cgikan sa mga patay.

  27 Ug kini moabut diha sa usa ka adlaw sa panahon nga ang adugo sa mga santos mangamuyo ngadto sa Ginoo, tungod sa mga btinago nga mga kalihokan ug mga buhat sa kangitngit.

  28 Oo, kini moabut diha sa usa ka adlaw sa panahon nga ang gahum sa Dios ilimud, ug ang mga asimbahan mahimo nga mahugaw ug bayawon sa garbo diha sa ilang mga kasingkasing; oo, gani diha sa usa ka adlaw sa panahon nga ang mga pangulo sa mga simbahan ug mga magtutudlo mobarug diha sa garbo sa ilang mga kasingkasing, gani ngadto sa pagkasina kanila kinsa mga sakop sa ilang mga simbahan.

  29 Oo, kini moabut diha sa usa ka adlaw diin aadunay madungog nga mga sunog, ug mga bagyo, ug mga bhinungaw nga aso sa layo nga mga yuta;

  30 Ug usab adunay madungog nga mga agubat, hungihong sa mga gubat, ug mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit.

  31 Oo, kini moabut diha sa usa ka adlaw sa panahon nga adunay mga naghingapin nga kahugawan diha sa ibabaw sa yuta; adunay mga pagbuno, ug mga pagpanulis, ug mga pagpamakak, ug mga pagpangilad, ug malaw-ay nga mga buhat, ug tanan nga matang sa mga pagkasalawayon; sa diha nga adunay daghan nga moingon, Buhata kini, o buhata kana, ug kini dili aigsapayan, kay ang Ginoo bmobulig niana sa katapusan nga adlaw. Apan alaot ngadto kanila, kay sila anaa sa capdo sa kapaitan ug anaa sa gapos sa kadautan.

  32 Oo, kini moabut diha sa usa ka panahon nga adunay mga simbahan nga matukod nga moingon: Duol ngari kanako, ug tungod sa inyong salapi kamo mapasaylo sa inyong mga sala.

  33 O kamo nga mga dautan ug hiwi ug mga tikig og liog nga mga katawhan, ngano nga kamo nagtukod og mga simbahan sa inyong kaugalingon aron amakaangkon og bahandi? Ngano nga kamo bmituis sa balaan nga pulong sa Dios, nga kamo unta modala og cpanghimaraut sa inyong mga kalag? Tan-awa, ug sud-onga ang mga pagpadayag sa Dios; kay tan-awa, ang panahon moabut niana nga adlaw diin kining tanan nga mga butang matuman.

  34 Tan-awa, ang Ginoo nakapakita ngari kanako niini nga mahinungdanon ug kahibulongan nga mga butang mahitungod niana nga sa dili madugay moabut, ug niana nga adlaw sa panahon nga kini nga mga butang moabut diha kaninyo.

  35 Tan-awa, ako namulong nganha kaninyo ingon og kamo ania, ug gani kamo wala. Apan tan-awa, si Jesukristo mipakita kaninyo ngari kanako, ug ako nasayud sa inyong binuhatan.

  36 Ug ako nasayud nga kamo anaglakaw sa garbo sa inyong mga kasingkasing; ug walay usa gawas sa pipila lamang nga dili bmagpataas sa kaugalingon diha sa garbo sa ilang mga kasingkasing, ngadto sa pagsul-ob sa cmahalon nga sinina, ngadto sa pagkasina, ug mga panagbangi, ug mga dautan nga tuyo, ug panggukod, ug tanan nga matang sa kadautan; ug ang inyong mga simbahan, oo, matag usa, nahimo nga hugaw tungod sa garbo sa inyong mga kasingkasing.

  37 Kay tan-awa, kamo nahigugma sa asalapi, ug sa inyong kabtangan, ang inyong maanindot nga sinina, ug pagdayan-dayan sa inyong mga simbahan, labaw pa kay sa inyong paghigugma sa mga kabus, ug sa mga timawa, sa mga masakiton ug sa mga sinakit.

  38 O kamo nga mga mahugaw, kamo nga mga maut, kamo nga mga magtutudlo, kinsa nagbaligya sa inyong mga kaugalingon alang niana nga mokutkot, ngano nga inyong gihugawan ang balaan nga simbahan sa Dios? Ngano nga kamo amaulaw sa pagdala diha kaninyo sa ngalan ni Kristo? Ngano nga kamo wala maghunahuna nga labaw pa ka bililhon ang walay katapusan nga kalipay kay sa niana nga bpagkauyamot nga walay kamatayon—tungod sa cpagdayeg sa kalibutan?

  39 Ngano nga kamo nagdayan-dayan sa inyong mga kaugalingon niana nga walay kinabuhi, ug unya motugot sa mga gigutom, sa mga timawa, sa mga hubo, ug sa mga masakiton ug sa mga sinakit nga molabay kaninyo, ug wala magpakabana kanila?

  40 Oo, ngano nga kamo nagtukod sa inyong atinago nga mga pagkasalawayon aron makaangkon og mga bahandi, ug nagsugo sa mga biyuda nga magbangutan sa atubangan sa Ginoo, ug usab ang mga ilo nga magbangutan sa atubangan sa Ginoo, ug usab ang dugo sa ilang mga amahan ug mga bana mangamuyo ngadto sa Ginoo gikan sa yuta, kay ang panimalos anaa sa inyong mga ulo?

  41 Tan-awa, ang espada sa panimalos nagbitay ibabaw kaninyo; ug ang panahon moabut sa dili madugay nga siya amanimalos sa dugo sa mga santos diha kaninyo, kay siya dili na makatugot sa ilang mga pangamuyo nga magpadayon sa taas nga panahon.