3 Nephi 30
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 30

Ang mga Hentil sa ulahing mga adlaw gisugo sa paghinulsol, moduol kang Kristo, ug pagaiphon uban sa balay ni Israel. Mga A.D. 34–35.

1 Patalinghug, O kamo nga mga Hentil, ug paminaw sa mga pulong ni Jesukristo, ang Anak sa buhi nga Dios, nga siya amisugo kanako nga ako mosulti mahitungod kaninyo, kay, tan-awa siya misugo kanako nga ako mosulat, nag-ingon:

2 Biya, kamong tanan nga mga aHentil, gikan sa inyong mga dautan nga mga paagi; ug bpaghinulsol sa inyong dautan nga mga buhat, sa inyong mga pamakak ug mga panglimbong, ug sa inyong mga malaw-ay nga mga buhat, ug sa inyong mga tinago nga mga pagkasalawayon, ug sa inyong mga dios-dios, ug sa inyong mga pagbuno, ug sa mga panapi sa inyong mga kaparian, ug sa inyong mga kasina, ug sa inyong mga panagbangi, ug gikan sa tanan ninyo nga mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon, ug duol ngari kanako, ug magpabunyag sa akong ngalan, nga kamo makadawat sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug mapuno uban sa Espiritu Santo, nga kamo cpagaiphon uban sa akong mga katawhan kinsa mga sakop sa balay ni Israel.